Πρόταση ψηφίσματος - B7-0437/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0437/2012

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς

  10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0427/2012

  Διαδικασία : 2012/2789(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0437/2012
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0437/2012
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0437/2012

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης στη Ρωσία για πολιτικούς σκοπούς

  (2012/2789(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και ειδικότερα το ψήφισμά του της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία[1],

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας[2], που τέθηκε σε ισχύ το 1997 και παρατάθηκε εν αναμονή της αντικατάστασής της με νέα συμφωνία,

  –   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Catherine Ashton στις 17 Αυγούστου 2012 σχετικά με την καταδίκη των μελών του συγκροτήματος πανκ μουσικής «Pussy Riot» στη Ρωσία,

  –   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton της 10ης Ιουλίου 2012 και της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τις τροποποιήσεις επί της ρωσικής νομοθεσίας περί ΜΚΟ και περί του δικαιώματος του συνέρχεσθαι στη Ρωσία,

  –   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

  –   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα και την ευθύνη προσώπων, ομάδων και κοινωνικών οργανώσεων για την προώθηση και την προστασία των παγκοσμίως αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών,

  –   έχοντας υπόψη την Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό και τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ηγεσία της Ρωσίας όσον αφορά το κράτος δικαίου ως θεμέλιο του εκσυγχρονισμού της Ρωσίας,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι δεσμευμένη όσον αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας σύμφωνα με τις αρχές που κατοχυρώνονται στην Εταιρική Σχέση για τον Εκσυγχρονισμό, η οποία βασίζεται στη βαθειά προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές, τον σεβασμό των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ως συμβαλλόμενο μέρος των διακηρύξεων των Ηνωμένων Εθνών, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες δίκες και δικαστικές διαδικασίες κατά ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και της πολιτικής αντιπολίτευσης κατά τα τελευταία έτη έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστικών θεσμικών οργάνων της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προδικασία, οι ποινικές διαδικασίες και η ετυμηγορία στην περίπτωση τους συγκροτήματος πανκ μουσικής «Pussy Riot» έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε εξέχουσες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης εξακολουθεί να εφαρμόζεται νομική διαδικασία έρευνας μετά από τη διοργάνωση των ειρηνικών διαδηλώσεων της 6ης Μαΐου 2012 και της 12ης Ιουνίου 2012 και την ενεργό συμμετοχή τους στις ειρηνικές διαδηλώσεις·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, δικηγόροι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέφτουν συχνά θύματα απειλών και πράξεων βίας·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα νομοθεσία περί ΜΚΟ και η νομοθεσία για το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι χρησιμοποιούνται για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών, για να φιμωθούν οι αντίθετες πολιτικές απόψεις και για την παρενόχληση των ΜΚΟ, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης·

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποθέσεις των δημοσιογράφων Anna Politkovskaya, Natalia Yestemirova και ο θάνατος του δικηγόρου Sergei Magnitsky δεν έχουν ακόμα διαλευκανθεί από τις ρωσικές αρχές·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα από τις δηλώσεις και δεσμεύσεις του Προέδρου Πούτιν και του Πρωθυπουργού Medvedev, οι πολιτικές ελευθερίες των ρώσων πολιτών δέχονται αυξανόμενες πιέσεις·

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις εκλογές της Δούμα στις 4 Δεκεμβρίου 2011 ο ρωσικός λαός έχει εκφράσει τη βούλησή του για περισσότερη δημοκρατία, περιλαμβανόμενων ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, και για συνολικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Gennady Gudkov, μέλος της κρατικής Δούμας ενδέχεται να χάσει το αξίωμά του σε αυτήν χωρίς κατάλληλη νομική βάση ή την προσήκουσα πολιτική διαδικασία·

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία έκφρασης, του συνέρχεσθαι και ο πολιτικός πλουραλισμός αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας και της σύγχρονης κοινωνίας και πηγή πολιτικής νομιμότητας·

  1.  τονίζει ότι η ύπαρξη ουσιαστικών και εποικοδομητικών σχέσεων ΕΕ - Ρωσίας εξαρτώνται από τις προσπάθειες για την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Ρωσίας· υπογραμμίζει ότι η μέση και μακροπρόθεσμη πολιτική και οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη στη Ρωσία εξαρτώνται από την επικράτηση του κράτους δικαίου και την εμφάνιση μιας πραγματικά δημοκρατικής επιλογής·

  2.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά το κράτος δικαίου στη Ρωσία και για τις προφανείς αδυναμίες του δικαστικού συστήματος της χώρας· ζητεί από τις ρωσικές αρχές να προβούν σε δικαστικές και διοικητικές αλλαγές για να τερματίσουν τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία·

  3.  εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχή χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς με σκοπό την καταστολή των αντιφρονούντων της κοινωνίας των πολιτών, της αντιπολίτευσης και των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία·

  4.  υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι είναι υποχρεωμένες να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

  5.  ενθαρρύνει το αυξανόμενο επίπεδο πολιτικής δέσμευσης της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία· υπογραμμίζει ότι η τάση αυτή απαιτεί πολιτική στήριξη και ενθάρρυνση· θεωρεί ότι οι τροποποιημένες νομοθεσίες για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση έρχονται σε αντίθεση με τις τάσεις της κοινωνίας και ότι είναι επιζήμιες για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής και πλουραλιστικής Ρωσίας·

  6.  επισημαίνει τις ειρηνικές διαδηλώσεις για δίκαιες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα στις 6 Μαΐου και στις 12 Ιουνίου 2012· εκφράζει τη λύπη του που στη διαδήλωση της 6ης Μαΐου έγινε δυσανάλογη χρήση βίας από την αστυνομία κατά των ειρηνικών διαδηλωτών· αποδοκιμάζει την επακόλουθη προαγωγή και αμοιβή των αστυνομικών που ενεπλάκησαν σε πράξεις βίας και τη νομική δίωξη των ηγετών της αντιπολίτευσης για οργάνωση «μαζικών ταραχών»·

  7.  ζητεί από τις ρωσικές αρχές να σεβαστούν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και να σταματήσουν τη συνεχή παρενόχληση των ηγετών της δημοκρατικής αντιπολίτευσης· θεωρεί τις εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες εναντίον των Alexey Navalny, Ilya Yashin και άλλων ακτιβιστών ως παραδείγματα χρησιμοποίησης της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς·

  8.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την ετυμηγορία της πρόσφατης δίκης και την καταδίκη των Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina και Ekaterina Samutsevitch, μελών του συγκροτήματος πανκ μουσικής «Pussy Riot»· εκφράζει τη λύπη του σχετικά με τις αναφορές για κακομεταχείριση των μελών του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια προφυλάκισης τους και τις αναφορές για παρατυπίες κατά τη διάρκεια της δίκης· θεωρεί την ποινή δυσανάλογη σε σχέση με την ειρηνική, αν και αμφιλεγόμενη, έκφραση των απόψεών τους· καλεί τις ρωσικές αρχές να αναθεωρήσουν αυτήν την ποινή, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας, όσον αφορά το σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης·

  9.  εκφράζει τις ανησυχίες του για τη συνεχιζόμενη πολιτική δίωξη και πιθανή αποπομπή του από το νομοθετικό σώμα του Gennady Gudkov, μέλους της Κρατικής Δούμας, καθώς και για την αναμενόμενη ψηφοφορία σχετικά με την ενδεχόμενη αποπομπή του απουσία κατάλληλης διαδικασίας και ενώ υπάρχουν αναφορές για πολιτικά κίνητρα των κυρίαρχων ελίτ·

  10. εκφράζει τη λύπη του για την παρενόχληση των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, μέσω της υποκίνησης της διενέργειας αβάσιμων ερευνών σε διαμερίσματα, της κλήσης της αστυνομίας, κατασχέσεων ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της δημόσιας κακοποίησης προσώπων και των οικογενειών τους·

  11. ζητεί από τις ρωσικές αρχές να εδραιώσουν τη δικαιοσύνη στην περίπτωση του Sergei Magnitsky και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη τους δράστες των υποθέσεων δολοφονίας των Anna Politkovskaya και Natalya Yestemirova· ζητεί να διενεργηθεί ανεξάρτητος δικαστικός έλεγχος στις δίκες των Mikhail Khodorkovsky και Platon Lebedev·

  12. καταδικάζει τις πρόσφατες αποφάσεις για ποινικοποίηση των δημόσιων πληροφοριών σχετικά με τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου, σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες αλλά και παρόμοια σχέδια σε επίπεδο ομοσπονδίας· υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές την υποχρέωσή τους να υπερασπίζουν την ελευθερία έκφρασης και τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων (LGBT)·

  13. υπογραμμίζει ότι η συστηματική έλλειψη σεβασμού της Ρωσίας για τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να επιδράσει στη διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εργασίες για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

  14. επισημαίνει ότι η Ρωσία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει αναλάβει τη δέσμευση να σέβεται πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· καλεί τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν προς όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να εφαρμόσουν μέτρα για την επανόρθωση των παραβιάσεων σε επιμέρους περιπτώσεις, στα οποία θα περιλαμβάνεται η διασφάλιση της διενέργειας ουσιαστικών ερευνών και η λογοδοσία των υπαιτίων, καθώς και να εγκρίνουν γενικά μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων, που θα περιλαμβάνουν αλλαγές σε πολιτικό και νομικό επίπεδο με στόχο να προληφθεί η επανάληψη ανάλογων παραβιάσεων·

  15. καλεί το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ να αξιολογήσουν τον εκ μέρους της Ρωσίας σεβασμό των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στους οργανισμούς αυτούς·

  16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια κα τη Συνεργασία στην Ευρώπη.