Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0437/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0437/2012

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisingumo naudojimo Rusijoje politiniais tikslais

  10.9.2012 - (2012/2789(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0427/2012

  Procedūra : 2012/2789(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0437/2012
  Pateikti tekstai :
  B7-0437/2012
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0437/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl teisingumo naudojimo Rusijoje politiniais tikslais

  (2012/2789(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnius pranešimus ir rezoliucijas dėl Rusijos bei dėl ES ir Rusijos santykių, ypač į savo 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją[1] dėl įstatymo viršenybės Rusijoje,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą[2], kuris įsigaliojo 1997 m. ir kurio galiojimas pratęstas, kol jis bus pakeistas nauju susitarimu,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 17 d. ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimą dėl Rusijoje priimto nuosprendžio pankroko grupės „Pussy Riot“ narėms,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 10 d. ir birželio 12 d. ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai pareiškimą dėl Rusijos NVO įstatymo pakeitimų ir dėl teisės į susirinkimą Rusijoje,

  –   atsižvelgdamas į ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais,

  –   atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, į Jungtinių Tautų deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų ir į Jungtinių Tautų deklaraciją dėl asmenų, grupių ir visuomenės organų teisės ir atsakomybės remti ir ginti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves,

  –   atsižvelgdamas į Partnerystę siekiant modernizavimo ir Rusijos vadovų pareikštą įsipareigojimą laikytis teisės viršenybės principo kaip esminio Rusijos modernizavimo pagrindo,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi Europos Sąjunga ir toliau įsipareigojusi dar labiau gilinti ir vystyti ES ir Rusijos santykius, remiantis iniciatyvoje „Partnerystė siekiant modernizavimo“ įtvirtintais principais, kurie grindžiami tvirtu demokratijos principų laikymusi, pagarba pagrindinėms ir žmogaus teisėms bei teisės viršenybe;

  B.  kadangi Rusija, kaip Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) narė bei viena iš JT deklaracijas pasirašiusių šalių, įsipareigojo saugoti ir remti žmogaus teises, pagrindines laisves ir teisės viršenybę;

  C. kadangi keletas pastaraisiais metais vykusių teismo procesų prieš pilietinės visuomenės aktyvistus, žurnalistus ir politinę opoziciją sukėlė abejonių Rusijos Federacijos teisminių institucijų nepriklausomumu ir nešališkumu;

  D. kadangi pankroko grupės „Pussy Riot“ bylos ikiteisminis tyrimas, teisminis nagrinėjimas ir nuosprendis sukėlė tarptautinės bendruomenės, įskaitant ES, abejonių;

  E.  kadangi vis dar vykdomas žymių opozicijos atstovų veiksmų teisminis tyrimas, pradėtas po to, kai jie organizavo 2012 m. gegužės 6 d. ir birželio 12 d. taikias demonstracijas ir jose aktyviai dalyvavo;

  F.  kadangi nepriklausomi žurnalistai, pilietinės visuomenės aktyvistai, teisininkai ir žmogaus teisių gynėjai dažnai tampa grasinimų ir prievartos aukomis;

  G. kadangi naujieji NVO ir teisę į susirinkimų laisvę reglamentuojantys įstatymai naudojami siekiant suvaržyti pilietinę visuomenę, užgniaužti opozicines politines pažiūras bei persekioti NVO, demokratinę opoziciją ir žiniasklaidą;

  H. kadangi žurnalisčių Anos Politkovskajos, Natalijos Estemirovos bylų ir teisininko Sergejaus Magnitskio mirties atvejo vis dar neišnagrinėjo Rusijos valdžios institucijos;

  I.   kadangi, priešingai Prezidento V. Putino ir Ministro Pirmininko D. Medvedevo pareiškimams ir pažadams, didėja spaudimas Rusijos piliečių politinėms laisvėms;

  J.   kadangi po 2011 m. gruodžio 4 d. rinkimų į Dūmą vykusiose masinėse demonstracijose Rusijos gyventojai išreiškė norintys daugiau demokratijos, įskaitant laisvus ir sąžiningus rinkimus ir visapusišką politinę reformą;

  K. kadangi Valstybės Dūmos nariui Genadijui Gudkovui artimiausiu metu gresia pašalinimas iš Dūmos, nors tam nėra tinkamo teisinio pagrindo ir tinkamos politinės procedūros;

  L.  kadangi žodžio ir susirinkimo laisvė bei politinis pliuralizmas yra demokratijos ir modernios visuomenės pamatas ir politinio teisėtumo šaltinis;

  1.  pastebi, kad ES ir Rusijos santykių prasmingumas ir konstruktyvumas priklauso nuo pastangų Rusijos viduje stiprinti demokratiją, teisės viršenybę ir pagarbą pagrindinėms teisėms; pabrėžia, kad vidutinės ir ilgos trukmės politinis ir ekonominis stabilumas bei vystymasis Rusijoje priklauso nuo teisės viršenybės masto ir tikrai demokratinio pasirinkimo atsiradimo;

  2.  reiškia ypatingą susirūpinimą dėl teisės viršenybės Rusijoje ir akivaizdžių teismų sistemos trūkumų šalyje; ragina Rusijos valdžios institucijas atlikti teismų ir administravimo pertvarkymus, kad būtų nutrauktas politinis kišimasis į teismų veiklą;

  3.  apgailestauja dėl to, kad Rusijoje teisingumo sistema nuolat politiškai naudojamasi siekiant užgniaužti pilietinės visuomenės, politinės opozicijos ir laisvos žiniasklaidos nepritarimą;

  4.  primena Rusijos valdžios institucijoms, kad pagal Rusijos Federacijos Konstituciją, nacionalinius teisės aktus ir Rusijos tarptautinius įsipareigojimus jos privalo gerbti žmogaus teises, ginti pagrindines laisves ir užtikrinti teismų nepriklausomumą;

  5.  jaučiasi padrąsintas augančio pilietinės visuomenės aktyvumo Rusijoje; pabrėžia, kad šią tendenciją reikia politiškai remti ir skatinti; mano, kad pakeisti įstatymai dėl nevyriausybinių organizacijų ir teisės į taikius susirinkimus prieštarauja visuomenei būdingoms tendencijoms ir kenkia siekiui kurti demokratinę ir pliuralistinę Rusiją;

  6.  atkreipia dėmesį į 2012 m. gegužės 6 d. ir birželio 12 d. Maskvoje vykusias taikias demonstracijas, kuriose reikalauta sąžiningų rinkimų; apgailestauja dėl to, kad gegužės 6 d. demonstracijos metu policija neproporcingai naudojo prievartą prieš taikius protestuotojus; apgailestauja dėl to, kad vėliau buvo paaukštinti ir gavo atlygį policijos pareigūnai, naudoję prievartą ir teisiškai persekioję opozicijos lyderius už „masinių neramumų“ organizavimą;

  7.  ragina Rusijos valdžios institucijas paisyti susirinkimo laisvės ir nutraukti nuolatinį demokratinės opozicijos lyderių persekiojimą; mano, kad vykdomi procesiniai veiksmai, kurių imtasi prieš Aleksejų Navalnį, Ilją Jašiną ir kitus aktyvistus, yra teisingumo sistemos naudojimo politiniais tikslais pavyzdžiai;

  8.  reiškia didelį susirūpinimą nuosprendžiu, paskelbtu neseniai vykusiame pankroko grupės „Pussy Riot“ narių Nadeždos Tolokonikovos, Marijos Aliochinos ir Jekaterinos Samucevič teismo procese, ir paskirta bausme; apgailestauja dėl, kaip pranešama, blogo elgesio su grupės narėmis jų kardomojo kalinimo metu ir neteisėtų veiksmų proceso metu; mano, kad nuosprendis už taikią, nors ir kontraversišką, grupės narių nuomonės išraišką yra neproporcingas; ragina Rusijos valdžios institucijas peržiūrėti šį nuosprendį remiantis Rusijos tarptautiniais įsipareigojimais gerbti išraiškos laisvę;

  9.  reiškia susirūpinimą dėl vykdomo Valstybės Dūmos nario Genadijaus Gudkovo politinio persekiojimo ir galimo pašalinimo iš parlamento; yra susirūpinęs dėl numatomo balsavimo dėl Genadijaus Gudkovo pašalinimo iš Valstybės Dūmos, kadangi nėra tinkamos procedūros ir teigiama, jog valdantysis elitas tai daro politiniais sumetimais;

  10. apgailestauja dėl pilietinės visuomenės aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų ir nepriklausomų žurnalistų persekiojimo vykdant nepagrįstas kratas butuose, kviečiant į policiją, konfiskuojant privačią nuosavybę ir viešai šiurkščiai elgiantis su asmenimis ir jų šeimomis;

  11. ragina Rusijos valdžios institucijas užtikrinti teisingumą Sergejaus Magnitskio byloje, patraukti atsakomybėn kaltininkus Anos Politkovskajos ir Natalijos Estemirovos nužudymo bylose; ragina atlikti nepriklausomą teisminę Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo teismo procesų peržiūrą

  12. smerkia neseniai įvairiuose Rusijos regionuose priimtus sprendimus nusikaltimu laikyti viešą informaciją apie lytinę orientaciją ir lytinę tapatybę bei panašius planus federaliniu lygmeniu; primena Rusijos valdžios institucijoms jų prievoles gerbti žodžio laisvę ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų (LGBT) teises;

  13. pabrėžia, kad tai, jog Rusija sistemingai nepaiso demokratijos principų, teisės viršenybės ir pagrindinių teisių, privalo atsispindėti Europos Sąjungos derybinėje pozicijoje, susijusioje su naujos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties sudarymu;

  14. nurodo, kad Rusija, kaip Europos Tarybos narė, įsipareigojo visapusiškai laikytis Europos reikalavimų dėl demokratijos, pagrindinių ir žmogaus teisių bei įstatymo viršenybės; ragina Rusijos valdžios institucijas laikytis visų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų ir įgyvendinti priemones, kuriomis būtų ištaisyti konkrečiais atvejais padaryti pažeidimai, be kita ko, užtikrinant, kad būtų atliekami veiksmingi tyrimai ir kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn, taip pat priimti bendrąsias priemones, kuriomis įgyvendinami atitinkami teismų sprendimai, įskaitant politikos ir teisinius pakeitimus, siekiant, kad tokie pažeidimai nepasikartotų;

  15. ragina Europos Tarybą ir ESBO įvertinti, kaip Rusija laikosi įsipareigojimų, susijusių su jos naryste šiose organizacijose;

  16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai.