Procedura : 2012/2789(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0437/2012

Teksty złożone :

B7-0437/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2012 - 11.16

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0352

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 139kWORD 93k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.598v01-00
 
B7-0437/2012

zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie wykorzystywania w Rosji wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych (2012/2789(RSP))


Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin w imieniu grupy politycznej ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wykorzystywania w Rosji wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych (2012/2789(RSP))  
B7‑0437/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji i stosunków między UE a Rosją, w szczególności rezolucję w sprawie rządów prawa w Rosji z dnia 17 lutego 2011 r.(1),

–   uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską(2), która weszła w życie w 1997 r. i została przedłużona do czasu jej zastąpienia nową umową,

–   uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel UE Catherine Ashton z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wyroku wydanego w Rosji na członkinie zespołu punkowego „Pussy Riot”,

–   uwzględniając oświadczenia z dnia 12 czerwca i 10 lipca 2012 r. wydane przez rzecznika wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton dotyczące zmian w rosyjskiej ustawie o organizacjach pozarządowych i prawa o zgromadzeniach w Rosji;

–   uwzględniając konsultacje między UE a Rosją dotyczące praw człowieka,

–   uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Deklarację ONZ o obrońcach praw człowieka oraz Deklarację ONZ o przynależnych jednostkom, grupom i podmiotom społecznym prawie i obowiązku propagowania i ochrony powszechnie uznanych praw człowieka oraz podstawowych wolności,

–   uwzględniając partnerstwo na rzecz modernizacji oraz wyraźne zobowiązanie przywódców rosyjskich do stosowania rządów prawa jako najważniejszego instrumentu modernizacji Rosji,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska podtrzymuje swoje zobowiązanie do dalszego pogłębiania i rozwijania stosunków z Rosją w oparciu o zasady partnerstwa na rzecz modernizacji, do których należy silne zobowiązanie do przestrzegania zasad demokracji, praw podstawowych i praw człowieka oraz rządów prawa;

B.  mając na uwadze, że jako członek Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), a także jako sygnatariusz deklaracji ONZ Rosja zobowiązała się do ochrony i wspierania praw człowieka, podstawowych wolności i rządów prawa,

C. mając na uwadze, że niektóre procesy i postępowania sądowe przeciw działaczom społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzom i opozycji politycznej w ciągu ostatnich lat postawiły pod znakiem zapytania niezawisłość i bezstronność instytucji sądowych Federacji Rosyjskiej;

D. mając na uwadze, że postępowanie przedprocesowe, proces i wyrok w sprawie zespołu punkowego „Pussy Riot” były kwestionowane przez społeczność międzynarodową, w tym UE;

E.  mając na uwadze, że w sprawie znanych postaci opozycji toczy się dochodzenie w związku z ich udziałem w organizacji pokojowych demonstracji i uczestnictwem w nich w dniach 6 maja i 12 czerwca 2012 r.;

F.  mając na uwadze, że niezależni dziennikarze, działacze społeczeństwa obywatelskiego, prawnicy i obrońcy praw człowieka wielokrotnie byli ofiarami gróźb i aktów przemocy;

G. mając na uwadze, że nowe przepisy dotyczące organizacji pozarządowych i przepisy dotyczące wolności zgromadzeń są wykorzystywane, by nękać organizacje pozarządowe, demokratyczną opozycję i media;

H. mając na uwadze, że władze rosyjskie dotychczas nie wyjaśniły spraw zabójstw dziennikarek Anny Politkowskiej, Natalii Estemirowej oraz śmierci prawnika Siergieja Magnickiego;

I.   mając na uwadze, że wbrew oświadczeniom i zobowiązaniom prezydenta W. Putina i premiera D. Miedwiediewa coraz bardziej rośnie presja na swobody polityczne obywateli Rosji;

J.   mając na uwadze, że poprzez masowe demonstracje odbywające się od czasu wyborów do Dumy w dniu 4 grudnia 2011 r. Rosjanie domagają się większej demokracji, w tym wolnych i uczciwych wyborów oraz gruntownej reformy politycznej;

K. mając na uwadze, że deputowany do Dumy Państwowej Giennadij Gudkow może zostać wkrótce pozbawiony mandatu bez właściwej podstawy prawnej czy też należytych procedur politycznych;

L.  mając na uwadze, że wolność słowa, wolność zgromadzeń i pluralizm polityczny stanowią podstawę demokracji i nowoczesnego społeczeństwa oraz są źródłem prawomocności ustroju politycznego;

1.  stwierdza, że poważne i konstruktywne stosunki między UE a Rosją zależą od starań zmierzających do umocnienia demokracji, praworządności i przestrzegania praw człowieka w Rosji; podkreśla, że średnio- i długoterminowy rozwój polityczno-gospodarczy oraz stabilność polityczno-gospodarcza w Rosji zależą od przewagi rządów prawa i powstania możliwości dokonywania prawdziwie demokratycznego wyboru;

2.  wyraża szczególne zaniepokojenie sytuacją w zakresie praworządności w Rosji oraz oczywistymi słabymi stronami systemu sądownictwa w tym kraju; wzywa władze Rosji do zreformowania sądownictwa i administracji i położenia kresu politycznym ingerencjom w wymiar sprawiedliwości;

3.  ubolewa nad ciągłym politycznym wykorzystywaniem wymiaru sprawiedliwości do tłumienia sprzeciwu wyrażanego przez społeczeństwo obywatelskie, opozycję polityczną i wolne media w Rosji;

4.  przypomina rosyjskim władzom, że są zobowiązane przestrzegać praw człowieka, bronić podstawowych swobód i zagwarantować niezawisłość sądownictwa zgodnie z konstytucją Federacji Rosyjskiej, ustawodawstwem krajowym i międzynarodowymi zobowiązaniami;

5.  zachęcony rosnącym poziomem zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w Rosji podkreśla, że tendencja ta wymaga politycznego wsparcia i motywacji; uważa zmienione przepisy o organizacjach pozarządowych i prawie do pokojowych zgromadzeń za idące w przeciwnym kierunku do tendencji występujących w społeczeństwie i stwierdza, że przeszkadzają w budowaniu demokratycznej i pluralistycznej Rosji;

6.  odnotowuje pokojowe demonstracje na rzecz uczciwych wyborów, które miały miejsce w Moskwie 6 maja i 12 czerwca 2012 r.; ubolewa, że przeciw pokojowym demonstrantom 6 maja policja użyła nieproporcjonalnej siły; ubolewa nad awansami i premiami wręczonymi potem funkcjonariuszom policji biorącym udział w gwałtownych atakach na liderów opozycji i ich ściganiu za organizację „masowych zamieszek”;

7.  wzywa rosyjskie władze do respektowania wolności zgromadzeń i zaprzestania ciągłego nękania przywódców opozycji demokratycznej; uważa toczące się postępowanie sądowe przeciw Aleksiejowi Nawalnemu, Ilji Jaszynowi i innym działaczom za przykład wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych;

8.  wyraża poważne obawy w związku z wyrokiem wydanym w wyniku niedawnego procesu i skazania członkiń zespołu punkowego „Pussy Riot” Nadieżdy Tołokonnikowej, Mariji Alochiny i Jekatieriny Samucewicz; ubolewa nad doniesieniami członkiń zespołu o złym traktowaniu podczas aresztu zastosowanego przez procesem i zgłoszonymi nieprawidłowościami w przebiegu procesu; uważa wyrok za nieproporcjonalny, zważywszy na pokojowe, choć kontrowersyjne, zamanifestowanie przez nie ich poglądów; wzywa rosyjskie władze do rewizji wyroku zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji, jeśli chodzi o poszanowanie wolności słowa;

9.  jest zaniepokojony trwającymi prześladowaniami politycznymi i możliwym wyrzuceniem z Dumy Państwowej deputowanego Giennadija Gudkowa; jest zaniepokojony spodziewanym głosowaniem w sprawie wyrzucenia Giennadija Gudkowa z Dumy Państwowej przy braku odpowiedniej procedury i wobec doniesień o politycznych pobudkach elity rządzącej;

10. ubolewa nad nękaniem działaczy społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka i niezależnych dziennikarzy przez inicjowanie bezpodstawnych rewizji w mieszkaniach, wezwania na policję, konfiskaty prywatnego majątku, publiczne zniesławianie poszczególnych osób i ich rodzin;

11. wzywa rosyjskie władze do wymierzenia sprawiedliwości w sprawie Siergieja Magnickiego, postawienia przed sądem morderców Anny Politkowskiej i Natalii Estemirowej; apeluje o niezależne ponowne rozpatrzenie sprawy w procesach Michaiła Chodorkowskiego i Płatona Lebiediewa;

12. potępia niedawne decyzje o kryminalizacji publicznych informacji o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w wielu regionach Rosji i podobne plany na szczeblu federalnym; przypomina władzom rosyjskim, że mają one obowiązek stać na straży wolności słowa i praw osób LGBT;

13. podkreśla, że systematyczne naruszanie przez Rosję zasad demokracji i praworządności oraz praw podstawowych powinno znaleźć odbicie w stanowisku negocjacyjnym Unii Europejskiej dotyczącym prac nad nową umową o partnerstwie i współpracy;

14. zwraca uwagę, że jako członek Rady Europy Rosja zobowiązała się do pełnego przestrzegania europejskich standardów w dziedzinie demokracji, praw podstawowych i praw człowieka oraz rządów prawa, wzywa władze rosyjskie, by zastosowały się do wszystkich orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wdrożyły środki mające stanowić zadośćuczynienie za naruszenia w poszczególnych przypadkach, w tym przez zapewnienie przeprowadzenia prawdziwych dochodzeń i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności, a także by przyjęły ogólne środki wdrażające wspomniane orzeczenia, w tym zmiany polityczne i prawne mające zapobiegać podobnym naruszeniom w przyszłości;

15. wzywa Radę Europy i OBWE, aby oceniły, czy Rosja wypełnia zobowiązania wynikające z przynależności do tych organizacji;

16. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, a także Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

 

(1)

Dz.U. C 188 E z 28.6.2012, s. 37.

(2)

Dz.U. L 327 z 28.11.1997, s. 3.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności