Postup : 2012/2789(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0437/2012

Predkladané texty :

B7-0437/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.16

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0352

NÁVRH UZNESENIA
PDF 137kWORD 91k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0427/2012
10.9.2012
PE493.598v01-00
 
B7-0437/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o politickom využívaní justície v Rusku (2012/2789(RSP))


Guy Verhofstadt, Kristiina Ojuland, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Graham Watson, Jelko Kacin v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o politickom využívaní justície v Rusku (2012/2789(RSP))  
B7‑0437/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku a o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä na svoje uznesenie o právnom štáte v Rusku zo 17. februára 2011(1),

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou(2), ktorá nadobudla platnosť v roku 1997, pričom jej platnosť bola predĺžená dovtedy, kým ju nenahradí nová dohoda,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie Catheriny Ashtonovej zo 17. augusta 2012 v súvislosti s odsúdením členiek punkovej skupiny Pussy Riot v Rusku,

–   so zreteľom na vyhlásenia hovorcu vysokej predstaviteľky Catheriny Ashtonovej z 10. júla 2012 a 12. júna 2012 o zmenách a doplneniach ruských právnych predpisov týkajúcich sa MVO a o práve na zhromažďovanie v Rusku,

–   so zreteľom na konzultácie medzi EÚ a Ruskom o ľudských právach,

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv a Deklaráciu OSN o právach a povinnostiach jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a ochraňovať všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–   so zreteľom na partnerstvo pre modernizáciu a prejavený záväzok zo strany ruského vedenia k dodržiavaniu zásad právneho štátu ako základu modernizácie Ruska,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia je naďalej odhodlaná k ďalšiemu prehlbovaniu a rozvíjaniu vzťahov medzi EÚ a Ruskom v súlade so zásadami zakotvenými v partnerstve pre modernizáciu, ktoré sú založené na hlbokej oddanosti demokratickým zásadám, dodržiavaní základných a ľudských práv a právnom štáte,

B.  keďže Rusko sa ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a zmluvná strana deklarácií OSN zaviazalo k ochrane a presadzovaniu ľudských práv, základných slobôd a zásad právneho štátu,

C. keďže viaceré súdne procesy a konania voči aktivistom občianskej spoločnosti, novinárom a politickej opozícii za ostatné roky spochybnili nezávislosť a nestrannosť justičných inštitúcií Ruskej federácie;

D. keďže medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ spochybnili vyšetrovacie a súdne postupy a rozsudok v prípade punkovej skupiny Pussy Riot;

E.  keďže vysokopostavené osobnosti opozície sú stále terčom súdneho vyšetrovania potom, ako organizovali a aktívne sa zúčastnili mierových demonštrácií zo 6. mája 2012 a 12. júna 2012;

F.  keďže nezávislí novinári, aktivisti občianskej spoločnosti, právnici a ochrancovia ľudských práv sú často obeťami ohrozovania a násilných činov;

G. keďže nové právne predpisy týkajúce sa MVO a právne predpisy o slobode zhromažďovania sa využívajú na potláčanie občianskej spoločnosti, opozičných politických názorov a používajú sa na prenasledovanie MVO, demokratickej opozície a médií;

H. keďže ruské orgány ešte nevyriešili prípady novinárok Anny Politkovskej, Natálie Estemirovovej a smrť právnika Sergeja Magnitského;

I.   keďže napriek vyhláseniam a prísľubom prezidenta Putina a premiéra Medvedeva rastie tlak na politické slobody ruských občanov;

J.   keďže ruský ľud vyjadril vo viacerých masových demonštráciách po voľbách do Dumy zo 4. decembra 2011 túžbu po väčšej demokracii vrátane slobodných a spravodlivých volieb a komplexnej politickej reformy;

K. keďže člen štátnej Dumy Genadij Gudkov čelí okamžitému vylúčeniu z poslaneckého zboru bez primeraného právneho základu alebo riadneho politického procesu;

L.  keďže sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania a politický pluralizmus sú základnými kameňmi demokracie a modernej spoločnosti a zdrojom politickej legitimity;

1.  konštatuje, že zmysluplné a konštruktívne vzťahy medzi EÚ a Ruskom závisia od úsilia o posilnenie demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania základných práv v Rusku; zdôrazňuje, že strednodobá a dlhodobá politická a hospodárska stabilita a rozvoj v Rusku závisia od posilnenia zásad právneho štátu a vytvorenia skutočného demokratického výberu;

2.  vyjadruje obavy, najmä pokiaľ ide o zásady právneho štátu v Rusku a zjavné nedostatky v systéme súdnictva v krajine; vyzýva ruské orgány, aby sa zasadili o justičné a administratívne reformy s cieľom ukončiť politické zásahy do súdnictva;

3.  vyjadruje poľutovanie nad politickým využívaním justície pri potláčaní disentu občianskej spoločnosti, politickej opozície a slobodných médií v Rusku;

4.  pripomína ruským orgánom, že podľa Ústavy Ruskej federácie, jej vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných záväzkov sú povinné dodržiavať ľudské práva, chrániť základné slobody a zaručovať nezávislosť justície;

5.  povzbudený rastúcou úrovňou angažovanosti občianskej spoločnosti v Rusku zdôrazňuje, že tento trend si vyžaduje politickú podporu; domnieva sa, že zmena a doplnenie právnych predpisov o mimovládnych organizáciách a práve na mierové zhromažďovanie je v rozpore s trendom v spoločnosti a škodí záujmom budovania demokratického a pluralistického Ruska;

6.  berie na vedomie mierové demonštrácie za spravodlivé voľby, ktoré sa konali v Moskve 6. mája 2012 a 12. júna 2012; vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas demonštrácie 6. mája došlo k neprimeranému použitiu sily zo strany polície voči mierovým demonštrantom; vyjadruje poľutovanie nad následným povýšením a odmenou policajných dôstojníkov zapojených do násilností a nad súdnym prenasledovaním opozičných lídrov za organizovanie „masových nepokojov“;

7.  vyzýva ruské orgány, aby dodržiavali slobodu zhromažďovania a zastavili pokračujúce prenasledovanie lídrov demokratickej opozície; považuje prebiehajúce súdne procesy voči Alexejovi Navalnemu, Ilyovi Jašinovi a iným aktivistom za príklady politického využívania justície;

8.  vyjadruje vážne znepokojenie nad rozsudkom po nedávnom súdnom procese a usvedčení členiek punkovej skupiny Pussy Riot Nadeždy Tolokonnikovovej, Marije Aľochinovej a Jekateriny Samucevičovej; vyjadruje poľutovanie nad správami o zlom zaobchádzaní s členkami skupiny počas vyšetrovacej väzby a nad ohlásenými nezrovnalosťami v súdnom procese; považuje rozsudok za neprimeraný pre mierové, hoci kontroverzné, vyjadrenie ich názorov; vyzýva ruské orgány, aby prehodnotili tento rozsudok v súlade s ruskými medzinárodnými záväzkami, čo sa týka dodržiavania slobody prejavu;

9.  je znepokojený prebiehajúcim politickým prenasledovaním poslanca štátnej Dumy Genadija Gudkova a jeho možným vylúčením z poslaneckého zboru; je znepokojený očakávaným hlasovaním o vylúčení Genadija Gudkova zo štátnej Dumy bez riadneho postupu a údajnou politickou motiváciou zo strany vládnucich elít;

10. vyjadruje poľutovanie nad prenasledovaním aktivistov občianskej spoločnosti, ochrancov ľudských práv a nezávislých novinárov podnecovaním k neodôvodneným domovým prehliadkam, policajným predvolaniam, konfiškácii súkromného majetku a verejnému týraniu jednotlivcov a ich rodín;

11. vyzýva ruské orgány, aby nastolili spravodlivosť v prípade Sergeja Magnitského a postavili páchateľov v prípadoch vrážd Anny Politkovskej a Natálie Estemirovovej pred súd; vyzýva na nezávislé súdne preskúmanie súdnych procesov s Michailom Chodorkovským a Platonom Lebedevom;

12. odsudzuje nedávne rozhodnutia kriminalizovať verejné informácie o sexuálnej orientácii a rodovej identite v rôznych ruských regiónoch a podobné plány na federálnej úrovni; pripomína ruským orgánom ich záväzky dodržiavať slobodu prejavu a práv homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov;

13. zdôrazňuje, že systematické nedostatky Ruska v dodržiavaní demokratických zásad, zásad právneho štátu a základných práv musí Európska únia zohľadniť vo svojej rokovacej pozícii týkajúcej sa vypracovania novej dohody o partnerstve a spolupráci;

14. poukazuje na to, že Rusko sa ako člen Rady Európy zaviazalo v plnej miere dodržiavať európske normy, pokiaľ ide o demokraciu, základné a ľudské práva a právny štát; vyzýva ruské orgány, aby dodržiavali všetky rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a aby realizovali opatrenia na nápravu jednotlivých prípadov porušenia, a to aj tým, že zabezpečia, aby prebiehalo účinné vyšetrovanie a aby páchatelia niesli zodpovednosť, a žiada tieto orgány, aby prijali všeobecné opatrenia na vykonávanie uvedených rozhodnutí vrátane politických a zákonných zmien s cieľom zamedziť opakovaným prípadom porušenia;

15. vyzýva Radu Európy a OBSE, aby uskutočnili hodnotenie dodržiavania povinností Ruska vyplývajúcich z jeho členstva v týchto organizáciách;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 188 E, 28.6.2012, s. 37.

(2)

Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 3.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia