Предложение за резолюция - B7-0438/2012Предложение за резолюция
B7-0438/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0425/2012

Процедура : 2012/2788(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0438/2012
Внесени текстове :
B7-0438/2012
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0438/2012

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия

(2012/2788(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Сирия,

–   като взе предвид Решение 2011/523/ЕС на Съвета за частично спиране на прилагането на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република, Регламент 36/2012/ЕС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия, Решение 2012/424/ОВППС на Съвета за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия,

–   като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Сирия от 8 г., и неотдавна тези от 8 август и от 5 септември 2012 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Сирия от 18 юли; 10 октомври; 1 декември 2011 г.; 23 януари; 23 април; 14 май; 25 юни; както и 23 юли 2012 г.,

–   като взе предвид съвместното съобщение относно „Нов отговор на промените в съседните държави“ на Европейската комисия и върховния представител до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 25 май 2011 г.,

–   като взе предвид Резолюции 2042 (2012), от 14 април и 2043(2012) т 21 април 2012 г. на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН относно положението в Сирия от 3 август 2012 г.,

–   като взе предвид доклада на независимата международна анкетна комисия относно Сирийската арабска република от 15 август 2012 г.,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Сирия е страна,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че положението в Сирия продължава да се влошава с непреставащия конфликт и безредиците, които ескалират в посока на истинска гражданска война;

Б.  като има предвид, че ООН не беше в състояние да потвърди данните за броя на жертвите в резултат на конфликта, но че според преценките на редица организации се счита, че броят на смъртните случаи вече надвишава 20 000 души, от които мнозинството са цивилни граждани, и че броят на ранените е много по-голям;

В.  като има предвид, че според прогнозите 2,5 милиона са нуждаещи се от хуманитарна помощ в Сирия, а близо 1,5 милиона души в Сирия са били вътрешно разселени, и че около 230 000души са избягали в съседни държави;

Г.  като има предвид, че гражданите на Сирия са подложени на произволни арести и лишаване от свобода без съдебен процес или чрез съдебен процес пред военен съд, че те не разполагат с независима съдебна система, която да ги защитава, че липсват свобода на словото и право на протест, гарантирани от закона;

Д. като има предвид, че се съобщава, че градове в Сирия продължават да бъдат под обсада на сили, ръководени от правителството, и че са лишени от достъп до вода, медицински материали или средства за комуникация;

Е.  като има предвид, че въпреки многото публични изявления, изразяващи ангажимент за политически реформи, президентът Башар ал Асад не предприе стъпки за прилагането на конкретна програма, която да защитава обществените свободи и независимостта на съдебната система и да забранява на сирийското правителство да потъпква правата на човека;

Ж. като има предвид, че съвсем наскоро – на 23 юли 2012 г. държавите - членки на ЕС постигнаха съгласие за разширяване на санкциите, в допълнение към вече съществуващите ограничения, наложени на Сирия;

З.  като има предвид, че президентът Асад пренебрегна многобройни призиви от страна на международната общност за прекратяване на ужасяващото насилие в Сирия;

И. като има предвид, че Арабската лига е предложила преди това мирен план за Сирия и че на 28 януари 2012 г. прекрати своята мисия за наблюдение поради влошаващите се условия на място в Сирия;

Й. като има предвид, че Мисията на ООН за наблюдение в Сирия, с начало април 2012 г. беше прекратена през юни поради ескалиране на насилието и не беше възобновена след изтичането на мандата й на 20 август 2012 г.;

К. като има предвид, че на 5 септември Лахдар Брахими беше назначен за съвместен специален пратеник на ООН и на Арабската лига в Сирия след оставката на Кофи Анан на 2 август 2012 г.;

Л. като има предвид, че гражданските безредици и насилствените репресии от страна на сирийските власти срещу сирийския народ понастоящем заплашват да въвлекат страната в открита гражданска война, което на свой ред поражда риск от регионален конфликт;

1.  изразява съжаление във връзка с бруталността, проявена от сирийския режим, в която се включват груби нарушения на правата на човека, извършвани произволни в голям мащаб поради политиката на режима; призовава сирийския режим да изтегли всички сирийски войски от малките и големите градове в Сирия; освен това призовава сирийския режим да позволи незабавен и безусловен достъп на агенциите по правата на човека и хуманитарните работници; подчертава, че не трябва да бъде възпрепятствано оказването на медицинска помощ на пострадалите от насилието;

2.  решително осъжда използването на насилие от страна на всички участници в Сирия;

3.  осъжда решенията на Китай и Русия да наложат вето на неотдавнашните опити да се изготви резолюция на Организацията на обединените нации, в която се осъжда насилственото потушаване от страна на Сирия на антиправителствените протести; изразява разочарование във връзка с липсата на съвместен отговор от страна на Съвета за сигурност на ООН по повод на насилствените действия на сирийските органи и призовава международната общност да бъде единна в осъждането на реакцията на сирийския режим спрямо демонстрациите;

4.  изразява съжаление във връзка с това, че ситуацията на място в Сирия е попречила на възобновяването на Мисията на ООН за наблюдение и за неуспеха на сирийския режим за пълното прилагане на мирния план на Анан;

5.  отбелязва, че в качеството си на държавен глава на Сирия по силата на конституцията и закона президентът Асад носи в крайна сметка отговорност за всички действия, извършени от въоръжените сили; настоятелно призовава президента Асад да признае, че сирийският народ отхвърля неговия режим, и да се отдръпне в интерес на Сирия и единството на сирийския народ; в тази връзка изисква всички сирийски партии да работят със службата на съвместния специален пратеник на ООН и на Арабската лига в Сирия за бързото прилагане на преходния план, изготвен от Групата за действие за Сирия на 30 юни 2012 г.;

6.  приветства заключенията на Съвета от 23 юли и подкрепя разширяването на санкциите срещу сирийския режим;

7.  приветства осъждането на сирийския режим от страна на Турция и Саудитска Арабия и Египет, както и ролята на Турция и Йордания по отношение на приемането на бежанци; изразява съжаление по повод на продължаващата подкрепа на Иран за безкомпромисната позиция на президента ал Асад и за бруталното репресиране на неговия народ;

8.  настоява правителството на Сирия да гарантира закрила на участниците в протестите от нападения и да защитава правото им да участват в мирни демонстрации, за гарантиране на свободата на изразяване; призовава сирийското правителство да прекрати незабавно използването на сила срещу мирни демонстранти;

9.  призовава правителството на Сирия да се въздържа от произволни арести и задържане на политически активисти, защитници на правата на човека и журналисти, както и да освободи всички, които са били лишени от свобода заради своите убеждения; призовава органите на Сирия да предоставят публично информация за всеки убит или ранен, както и за лицата, които продължават да се водят безследно изчезнали;

10. подкрепя международните усилия за сезиране на Международния наказателен съд във връзка с положението в Сирия

11. изразява сериозна загриженост, че опитите за сплашване от страна на сирийските органи може би се простират и до опозиционните активисти в изгнание;

12. изразява дълбока загриженост за заплахите, които тегнат на многобройните малцинства в Сирия, в това число на бежанците от Ирак и по-конкретно над християните, въвлечени в конфликта, противопоставящ режима на баатистите, доминиран от малцинството на алавитите и свободната сирийска армия, доминирана от малцинството на суннитите, включващ също така радикални салафистки елементи;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Върховния съвет на въоръжените сили на Египет, на генералния секретар на Арабската лига, както и на правителството и парламента на Сирийската арабска република.