Návrh usnesení - B7-0438/2012Návrh usnesení
B7-0438/2012

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Sýrii

10. 9. 2012 - (2012/2788(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0425/2012

Postup : 2012/2788(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0438/2012
Předložené texty :
B7-0438/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0438/2012

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii

(2012/2788(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/523/EU, kterým se částečně pozastavuje uplatňování Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou, na nařízení Rady 36/2012/EU o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, na nařízení Rady 2012/424/SZBP, kterým se provádí nařízení 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Sýrii, nejnověji ze dne 8. srpna a ze dne 5. září 2012,

–   s ohledem na závěry Rady o Sýrii ze dne 18. července, 10. října, 1. prosince 2011, 23. ledna, 23. dubna, 14. května, 25. června a 23. července 2012,

–   s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Nový přístup k sousedství, jež prochází změnami“ ze dne 25. května 2011,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2042 (2012) ze dne 14. dubna a č. 2043(2012) ze dne 21. dubna 2012,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN o situaci v Sýrii ze dne 3. srpna 2012,

–   s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku ze dne 15. srpna 2011,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož smluvní stranou je i Sýrie,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že situace v Sýrii se i nadále zhoršuje, probíhající konflikt a nepokoje se stále více přibližují stavu, kdy vzplane skutečná občanská válka;

B.  vzhledem k tomu, že OSN nebyla schopna potvrdit číselné údaje o počtu mrtvých v důsledku konfliktu, mezitím však řada organizací přišla s odhadem, že počet obětí v současnosti překračuje 20 000 lidí, většinou civilistů, a počet zraněných je ještě mnohem vyšší;

C. vzhledem k tomu, že podle odhadů nyní potřebuje v Sýrii humanitární pomoc 2,5 milionu lidí a až 1,5 milionu lidí muselo opustit své domovy a kolem 230 000 lidí uprchlo do sousedních zemí;

D. vzhledem k tomu, že občané Sýrie jsou bezdůvodně zatýkáni a vězněni bez soudního řízení, nebo jsou souzeni vojenským soudem a nemají k dispozici nezávislé soudy, u nichž by se mohli obhájit, a nemají zákonem zaručenu svobodu projevu a právo demonstrovat;

E.  vzhledem k tomu, že podle některých zpráv jsou města po celé Sýrii obléhána vládními silami a nemají přístup k potravinám, lékařskému materiálu nebo komunikacím;

F.  vzhledem k tomu, že ačkoli prezident Bašár Asad učinil mnoho veřejných prohlášení, v nichž se zavázal k politické reformě, neučinil žádné kroky s cílem realizovat konkrétní plán, kterým by zajistil občanské svobody a nezávislost soudnictví a zabránil syrské vládě v porušování lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že členské státy EU se – nejnověji dne 23. července 2012 – dohodly na tom, že kromě stávajících omezujících opatření vůči Sýrii zavedou sankce v rozšířené podobě;

H. vzhledem k tomu, že prezident Asad ignoruje nesčetné výzvy mezinárodního společenství, aby ukončil strašlivé násilí v Sýrii;

I.   vzhledem k tomu, že Liga arabských států již dříve navrhla mírový plán pro Sýrii a dne 28. ledna 2012 přerušila kvůli zhoršujícím se podmínkám pro práci v terénu v Sýrii svou monitorovací misi;

J.   vzhledem k tomu, že pozorovatelská mise OSN v Sýrii, která zahájila své působení v dubnu 2012, byla kvůli stupňujícímu se násilí v červnu ukončena a ani po uplynutí jejího mandátu dne 20. srpna 2012 nebyla obnovena;

K. vzhledem k tomu, že dne 5. září byl jmenován zvláštním vyslancem OSN a Ligy arabských států pro Sýrii Lachdar Brahímí poté, co se této mise dne 2. srpna 2012 vzdal Kofi Annan;

L.  vzhledem k tomu, že nyní hrozí, že občanské nepokoje a brutální represe proti syrskému lidu ze strany syrských orgánů zavlečou zemi do občanské války, která by mohla přerůst v regionální konflikt;

1.  odsuzuje brutalitu, kterou projevuje syrský režim a která zahrnuje hrubé porušování lidských práv, jehož se režim ve jménu své politiky dopouští ve velkém a na všech bez rozdílu; vyzývá syrský režim, aby stáhl ze syrských měst všechny syrské ozbrojené síly; dále vyzývá syrský režim, aby umožnil okamžitý a bezpodmínečný přístup agentur hájících lidská práva a humanitárních pracovníků; zdůrazňuje, že těm, kteří byli zraněni při násilných střetech, nesmí být odepřena lékařská pomoc;

2.  důrazně odsuzuje násilí páchané všemi účastníky konfliktu v Sýrii;

3.  odsuzuje rozhodnutí Číny a Ruska vetovat nejnovější pokusy předložit v OSN rezoluci odsuzující násilné potlačení protivládních protestů v Sýrii; vyjadřuje své rozčarování nad tím, že Rada bezpečnosti OSN nepřijala žádnou společnou odpověď na brutální kroky syrských orgánů, a vyzývá mezinárodní společenství k jednotě při odsouzení reakce syrského režimu na demonstrace;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že situace v terénu v Sýrii nedovolila obnovit činnost pozorovatelské mise OSN a že syrský režim neprovedl v plném rozsahu Annanův mírový plán;

5.  konstatuje, že prezident Asad jako ústavní a zákonný vedoucí představitel syrského státu nese v konečném důsledku odpovědnost za veškeré akce ozbrojených sil; naléhavě vyzývá prezidenta Asada, aby uznal, že syrské obyvatelstvo jeho režim odmítá, a aby v nejlepším zájmu Sýrie a jednoty jejího obyvatelstva odstoupil; v tomto ohledu žádá, aby všechny strany v Sýrii spolupracovaly s Úřadem společného zvláštního vyslance Organizace spojených národů a Ligy arabských států v Sýrii na tom, aby byl urychleně proveden plán přechodu k demokracii, který zveřejnila Akční skupina pro Sýrii dne 30. června 2012;

6.  vítá závěry Rady ze dne 23. července a podporuje rozšíření sankcí vůči syrskému režimu;

7.  vítá skutečnost, že Turecko, Saúdská Arábie a Egypt odsoudily syrský režim, a zásadní roli, kterou hrají Turecko a Jordánsko tím, že přijímají uprchlíky; vyjadřuje politování nad tím, že Írán nadále podporuje neústupný postoj prezidenta Asada a brutální represe namířené proti jeho lidu;

8.  trvá na tom, že vláda Sýrie musí zajistit ochranu protestujících před útoky a respektovat jejich právo účastnit se poklidných demonstrací, a zaručit jim tak svobodu projevu; žádá proto vládu Sýrie, aby okamžitě přestala používat proti pokojným demonstrantům sílu;

9.  vyzývá vládu Sýrie, aby upustila od svévolného zatýkání a zadržování politických aktivistů, obhájců lidských práv a novinářů a aby propustila všechny vězně svědomí; vyzývá syrské orgány, aby se veřejně zodpovídaly za všechny zabité či zraněné a za všechny osoby, které jsou stále nezvěstné;

10. podporuje mezinárodní snahy dál podnět k tomu, aby se situací v Sýrii zabýval Mezinárodní trestní soud;

11. vyjadřuje vážné obavy z toho, že syrské orgány mohou rozšířit své zastrašování i na aktivisty syrské opozice žijící v exilu;

12. je hluboce znepokojen nebezpečími, která hrozí mnoha menšinám v Sýrii, včetně uprchlíků z Iráku, a zejména křesťanům, kteří uvízli uprostřed boje mezi baasistickým režimem alávitské menšiny a převážně sunnitskou Svobodnou syrskou armádou, mezi jejímiž členy jsou i radikální salafité;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Nejvyšší radě ozbrojených sil Egypta, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.