Forslag til beslutning - B7-0438/2012Forslag til beslutning
B7-0438/2012

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Syrien

  10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0425/2012

  Procedure : 2012/2788(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0438/2012
  Indgivne tekster :
  B7-0438/2012
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0438/2012

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien

  (2012/2788(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

   der henviser til Rådets afgørelse 2011/523/EU om delvis suspension af anvendelsen af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Syrien, Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og Rådets afgørelse 2012/424/FUSP om gennemførelse af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien,

   der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Syrien, senest fra 8. august og 5. september 2012,

   der henviser til Rådets konklusioner om Syrien af 18. juli, 10. oktober og 1. december 2011 og 23. januar, 23. april, 14. maj, 25. juni og 23. juli 2012,

   der henviser til den fælles meddelelse af 25. maj 2011 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "En ny tilgang til nabolande i forandring",

   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2042 (2012) af 14. april 2012 og 2043(2012) af 21. april 2012,

   der henviser til De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution af 3. august 2012 om situationen i Syrien,

   der henviser til rapport af 15. august 2012 fra den uafhængige internationale undersøgelseskommission om Den Syriske Arabiske Republik,

   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Syrien har tiltrådt,

   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A.  der henviser, at situationen i Syrien bliver stadig alvorligere, og at den igangværende konflikt og uro er ved at udvikle sig til en egentlig borgerkrig;

  B.  der henviser til, at FN ikke har kunnet bekræfte tallene for konfliktens ofre, men at en række organisationer har anslået, at dødstallet nu er oppe over 20 000, hvoraf de fleste har været civile, mens mange flere er blevet såret;

  C.  der henviser til, at det anslås, at 2,5 millioner mennesker nu har behov for humanitær bistand i Syrien, og at op imod 1,5 millioner mennesker er blevet internt fordrevet i landet, mens ca. 230 000 er flygtet til nabolandene;

  D.  der henviser til, at syriske borgere bliver udsat for vilkårlige anholdelser og fængslinger uden rettergang eller stilles for en militærdomstol og hverken har noget uafhængigt retsvæsen til at forsvare sig eller ytringsfrihed og en lovsikret ret til at demonstrere;

  E.  der henviser til forlydender om, at regeringsstyrker overalt i Syrien holder større og mindre byer belejret og formener indbyggerne adgang til fødevarer, medicin og kommunikationsmidler;

  F.  der henviser til, at præsident Bashar al-Assad trods mange offentlige erklæringer med løfter om politisk reform har forsømt at tage skridt til at gennemføre en specifik dagsorden, der vil kunne sikre offentlige frihedsrettigheder og retsvæsenets uafhængighed og forhindre den syriske regering i at krænke menneskerettighederne;

  G.  der henviser til, at EU-medlemsstaterne har vedtaget udvidede sanktioner ud over de eksisterende restriktioner over for Syrien, senest den 23. juli 2012;

  H.  der henviser til, at præsident Assad har ignoreret utallige henstillinger fra det internationale samfund om at sætte en stopper for den forfærdelige vold i Syrien;

  I.  der henviser til, at Den Arabiske Liga tidligere har foreslået en fredsplan for Syrien og den 28. januar 2012 suspenderede sin observatørmission som følge af de forværrede forhold i landet;

  J.  der henviser til, at FN's observatørmission i Syrien, der startede i april 2012, blev suspenderet i juni som følge af den eskalerende vold og ikke blev fornyet, da mandatet udløb den 20. august 2012;

  K.  der henviser til, at Lakhdar Barahimi den 5. september blev udnævnt til FN's og Den Arabiske Ligas særlige udsending til Syrien, efter at Kofi Annan havde trukket sig tilbage den 2. august 2012;

  L.  der henviser til, at de civile uroligheder og de syriske myndigheders brutale undertrykkelse af det syriske folk nu truer med at kaste landet ud i en tilstand af egentlig borgerkrig, som igen vil medføre en risiko for en regional konflikt;

  1.  beklager den brutalitet, der er blevet lagt for dagen af det syriske styre, der som led i sin politik hensynsløst har begået grove menneskerettighedskrænkelser i stor stil; opfordrer det syriske styre til at trække alle syriske tropper ud af landets byer og storbyer; opfordrer det syriske styre til at give menneskerettighedsorganisationer og humanitære hjælpearbejdere øjeblikkelig og ubetinget adgang; understreger, at de sårede ofre for voldhandlingerne ikke må nægtes lægehjælp;

  2.  fordømmer kraftigt anvendelsen af vold fra alle involverede parters side i Syrien;

  3.  fordømmer Kinas og Ruslands beslutning om at nedlægge veto mod FN’s seneste forsøg på at udarbejde en resolution, der fordømmer Syriens voldelige nedkæmpning af regeringsmodstandernes protestaktioner; udtrykker skuffelse over manglen på en fælles reaktion fra FN's Sikkerhedsråd på de syriske myndigheders brutale handlinger og opfordrer det internationale samfund til at optræde samlet i deres fordømmelse af det syriske styres reaktion på demonstrationerne;

  4.  beklager, at situationen i Syrien har forhindret en genoptagelse af FN's observatørmission, og at det Syriske styre ikke har ført Annans fredsplan ud i livet;

  5.  bemærker, at præsident Assad i sidste ende som den forfatningsmæssige og juridiske leder af den syriske stat bærer ansvaret for alle handlinger, der udføres af de væbnede styrker; opfordrer indtrængende præsident Assad til at anerkende det syriske folks afvisning af hans styre og til at træde tilbage ud fra hensynet til Syriens interesser og befolkningens enhed; anmoder i denne forbindelse om, at alle parter i Syrien arbejder sammen med De FN's og Den Arabiske Ligas særlige udsending til Syrien om hurtigt at få gennemført den overgangsplan, som aktionsgruppen for Syrien fremlagde den 30. juni 2012;

  6.  glæder sig over Rådets konklusioner den 23. juli, og støtter en udvidelse af sanktionerne mod det syriske styre;

  7.  glæder sig over, at Tyrkiet, Saudi Arabien og Egypten har fordømt det syriske styre, og over den vigtige opgave, Tyrkiet og Jordan påtager sig ved at tage imod flygtninge; beklager, at Iran fortsat støtter præsident Assads uforsonlige holdning og brutale undertrykkelse af sit folk;

  8.  kræver, at den syriske regering garanterer beskyttelse af demonstranter mod angreb, støtter demonstranternes ret til at deltage i fredelige demonstrationer og sikrer ytringsfrihed; opfordrer derfor den syriske regering til øjeblikkeligt at ophøre med at anvende vold mod fredelige demonstranter;

  9.  opfordrer den syriske regering til at afstå fra vilkårlige anholdelser og indespærring af politiske aktivister, menneskerettighedsforkæmpere og journalister og til at frigive alle samvittighedsfanger; opfordrer de syriske myndigheder til offentligt at aflægge regnskab for alle, der er blevet dræbt eller såret, eller som fortsat savnes;

  10.  støtter de internationale bestræbelser på at få indbragt situationen i Syrien for Den Internationale Straffedomstol;

  11.  er alvorligt bekymret for, at de syriske myndigheders intimidering måske udvides til at omfatte oppositionsaktivister i eksil;

  12.  er dybt foruroliget over de farer, der truer de mange mindretal i Syrien, herunder flygtninge fra Irak og ikke mindst de kristne, som bliver gidsler i kampen mellem Baath-styret, der domineres af det alawitiske mindretal, og den sunni-dominerede Frie Syriske Hær, hvori der også indgår salafistiske hardlinere;

  13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Egyptens Øverste Militære Råd, Den Arabiske Ligas generalsekretær og Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament.