Päätöslauselmaesitys - B7-0438/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0438/2012

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyrian tilanteesta

  10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0425/2012

  Menettely : 2012/2788(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0438/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0438/2012
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0438/2012

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta

  (2012/2788(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

  –   ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan yhteistyösopimuksen soveltamisen osittaisesta keskeyttämisestä annetun neuvoston päätöksen 2011/523/EU, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 sekä Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta annetun neuvoston päätöksen 2012/424/YUTP,

  –    ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viimeksi 8. elokuuta ja 5. syyskuuta 2012 antamat lausunnot Syyriasta,

  –   ottaa huomioon 18. heinäkuuta, 10. lokakuuta ja 1. joulukuuta 2011 sekä 23. maaliskuuta, 23. huhtikuuta, 14. toukokuuta, 25. kesäkuuta ja 23. heinäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät Syyriasta,

  –   ottaa huomioon korkean edustajan ja komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 25. toukokuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten",

  –   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 14. huhtikuuta 2012 antaman päätöslauselman 2042 (2012) sekä 21. huhtikuuta 2012 antaman päätöslauselman 2043 (2043),

  –   ottaa huomioon 3. elokuuta 2012 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman Syyrian tilanteesta,

  –   ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission 15. elokuuta 2012 julkaiseman raportin,

  –   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

  –   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Syyria on,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että Syyrian tilanne on heikkenemässä jatkuvan konfliktin ja levottomuuksien eskaloituessa kohti täysimittaista sisällissotaa;

  B.  ottaa huomioon, että YK ei ole kyennyt vahvistamaan konfliktin seurauksena kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärää, mutta useiden järjestölähteiden mukaan kuolonuhreja on yli 20 000, joista suurin osa siviilejä, ja loukkaantuneita on paljon enemmän;

  C. ottaa huomioon, että arviolta 2,5 miljoonaa ihmistä Syyriassa on nyt hätäavun tarpeessa, että maassa on jo 1,5 miljoonaa sisäistä pakolaista ja että noin 230 000 ihmistä on paennut naapurimaihin;

  D. ottaa huomioon, että Syyrian kansalaisia pidätetään ja vangitaan mielivaltaisesti ilman oikeudenkäyntiä tai sotilastuomioistuimessa tapahtuvan oikeudenkäynnin perusteella ja että he ovat vailla riippumatonta oikeuslaitosta, joka voisi puolustaa heitä, sekä vailla sananvapautta ja lailla vahvistettua oikeutta osoittaa mieltä;

  E.  ottaa huomioon, että hallituksen joukkojen kerrotaan pitävän koko Syyrian alueella kaupunkeja saarrettuina siten, että saarretuissa kaupungeissa ei ole elintarvikkeita, lääkkeitä eikä viestintäyhteyksiä;

  F.  ottaa huomioon, että vaikka presidentti Bašar al-Assad on useaan otteeseen julkisesti sitoutunut poliittisiin uudistuksiin, hän ei ole ryhtynyt toimiin pannakseen täytäntöön erityisen uudistussuunnitelman, jolla voitaisiin turvata kansalaisvapaudet ja oikeuslaitoksen riippumattomuus sekä kieltää Syyrian hallitusta loukkaamasta ihmisoikeuksia;

  G. ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot ovat viimeksi 23. heinäkuuta 2012 sopineet lisäseuraamuksista nykyisin sovellettavien seuraamusten jatkoksi;

  H. ottaa huomioon, että presidentti Assad ei ole piitannut kansainvälisen yhteisön lukemattomista vetoomuksista kauhistuttavan väkivallan lopettamiseksi Syyriassa;

  I.   ottaa huomioon, että Arabiliitto on aiemmin ehdottanut rauhansuunnitelmaa Syyrialle, mutta 28. tammikuuta 2012 se keskeytti tarkkailijatehtävänsä Syyrian pahenevan tilanteen johdosta;

  J.   ottaa huomioon, että huhtikuussa 2012 alkanut YK:n tarkkailijatehtävä Syyriassa keskeytettiin kesäkuussa pahenevan väkivallan vuoksi, eikä sitä jatkettu toimivaltuuksien päättyessä 20. elokuuta 2012;

  K. ottaa huomioon, että Lakhdar Brahimi nimitettiin 5. syyskuuta 2012 YK:n ja Arabiliiton yhteiseksi erityislähettilääksi Syyriaan Kofi Annanin erottua tehtävästä 2. elokuuta 2012;

  L.  ottaa huomioon, että sisäiset levottomuudet ja Syyrian viranomaisten syyrialaisiin kohdistamat raa'at sortotoimet uhkaavat syöstä maan täysimittaiseen sisällissotaan, joka puolestaan voi johtaa alueelliseen konfliktiin;

  1.  pitää valitettavana Syyrian hallituksen osoittamaa julmuutta, mihin on hallituksen politiikan mukaisesti liittynyt suuri määrä summittaisesti toteutettuja törkeitä ihmisoikeusloukkauksia; kehottaa Syyrian hallitusta vetämään kaikki syyrialaiset joukot maan kaupungeista; kehottaa lisäksi Syyrian hallitusta sallimaan ihmisoikeusjärjestöjen ja hätäaputyöntekijöiden välittömän ja esteettömän pääsyn kaikkialle maahan; korostaa, että väkivaltaisuuksissa loukkaantuneiden hoitamista ei saa estää;

  2.  tuomitsee jyrkästi kaikkien osapuolten väkivallan käytön Syyriassa;

  3.  tuomitsee Kiinan ja Venäjän päätökset käyttää veto-oikeuttaan estääkseen YK:n uusimmat pyrkimykset laatia päätöslauselma, jossa tuomitaan Syyrian väkivaltaiset toimet hallituksen vastaisten mielenosoitusten tukahduttamiseksi; on pettynyt siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto ei ole pystynyt ilmaisemaan yhteistä kantaansa Syyrian viranomaisten raakaan toimintaan, ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä tuomitsemaan yksimielisesti Syyrian hallinnon toimet mielenosoittajia vastaan;

  4.  pitää valitettavana, että Syyrian tilanne on estänyt YK:n tarkkailijoiden lähettämisen takaisin maahan ja että Syyrian hallitus ei ole pannut Annanin rauhansuunnitelmaa täysimittaisesti täytäntöön;

  5.  toteaa, että presidentti Assadilla Syyrian valtion perustuslaillisena ja laillisena päämiehenä on viime käden vastuu kaikista asejoukkojen toimista; kehottaa presidentti Assadia myöntämään, että Syyrian kansa ei hyväksy hänen hallintoaan, ja siirtymään syrjään Syyrian edun ja sen kansan yhtenäisyyden vuoksi; vaatii tähän liittyen, että kaikki Syyrian puolueet toimivat yhteistyössä YK:n ja Arabiliiton yhteisen erityisedustajan kanssa, jotta Syyriaa käsitelleen työryhmän 30. kesäkuuta 2012 julkaisema siirtymäsuunnitelma voidaan panna pikaisesti täytäntöön;

  6.  pitää myönteisenä 23. heinäkuuta annettuja neuvoston päätelmiä ja tukee Syyrialle asetettujen pakotteiden laajentamista;

  7.  pitää myönteisenä, että Turkki, Saudi-Arabia ja Egypti ovat tuominneet Syyrian hallituksen ja että Turkki ja Jordania ovat omaksuneet merkittävän roolin pakolaisten vastaanottamisessa; pitää valitettavana, että Iran tukee edelleen presidentti Al Assadin jyrkkää linjaa ja kansan julmaa sortoa;

  8.  vaatii, että Syyrian hallitus takaa mielenosoittajille suojan hyökkäyksiltä, kunnioittaa mielenosoittajien oikeutta osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja turvaa sananvapauden; kehottaa näin ollen Syyrian hallitusta lopettamaan välittömästi rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuvan väkivallan käytön;

  9.  kehottaa Syyrian hallitusta lopettamaan poliittisten aktivistien, ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset ja vapauttamaan kaikki mielipidevangit; kehottaa Syyrian viranomaisia antamaan julkisen selvityksen kaikista surmansa saaneista, haavoittuneista tai edelleen kadoksissa olevista;

  10. tukee kansainvälisiä pyrkimyksiä Syyrian tilanteen viemisestä kansainväliseen rikostuomioistuimeen;

  11. ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Syyrian viranomaiset saattavat ulottaa pelottelunsa koskemaan myös maanpaossa olevia oppositioaktivisteja;

  12. on erittäin huolestunut vaarallisesta tilanteesta Syyrian monille vähemmistöille, kuten Irakin pakolaisille ja erityisesti kristityille, jotka ovat jääneet alaviittivähemmistön hallinnassa olevan baath-puolueen ja sunnien hallinnassa olevan Syyrian vapautusarmeijan (johon kuuluu myös kovan linjan salafisteja) välisen taistelun keskelle;

  13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Egyptin asevoimien korkeimmalle neuvostolle, Arabiliiton pääsihteerille sekä Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille.