Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0438/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0438/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Sirijoje

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0425/2012

Procedūra : 2012/2788(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0438/2012
Pateikti tekstai :
B7-0438/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0438/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

(2012/2788(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą 2011/523/ES kuriuo iš dalies sustabdomas Europos ekonominės bendrijos ir Sirijos Arabų Respublikos bendradarbiavimo susitarimo taikymas, Tarybos reglamentą 36/2012/ES dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, Tarybos sprendimą 2012/424/BUSP kuriuo įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai,

–   atsižvelgdamas į paskutinius, 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir 2012 m. rugsėjo 5 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 18 d., spalio 10 d., gruodžio 1 d. ir 2012 m. sausio 23 d., balandžio 23 d., gegužės 14 d., birželio 25 d. ir liepos 23 d. Tarybos išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. Europos Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės bendrą komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pavadinimu „Naujas požiūris į kintančią kaimynystę“,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2012 m. balandžio 14 d. rezoliuciją Nr. 2042 ir 2012 m. balandžio 21 d. rezoliuciją Nr. 2043,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2012 m. rugpjūčio 3 d. rezoliuciją dėl padėties teisių Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos padėčiai Sirijos Arabų Respublikoje tirti 2012 m. rugpjūčio 15 d. ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Sirija ratifikavo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi padėtis Sirijoje vis blogėja, tebevykstantis konfliktas ir neramumai virsta tikru pilietiniu karu;

B.  kadangi JT negalėjo patvirtinti konflikto aukų skaičiaus, tačiau nemažai organizacijų teigia, kad žuvusiųjų yra daugiau kaip 20 000 ir dauguma jų – civiliai, ir kadangi dar daugiau žmonių sužeista;

C. kadangi manoma, kad šiuo metu 2,5 mln. žmonių Sirijoje reikia humanitarinės pagalbos ir ne mažiau kaip 1,5 mln. žmonių perkelta šalies viduje, ir kadangi apie 230 000 žmonių pabėgo į kaimynines šalis;

D. kadangi Sirijos piliečiai patiria nesankcionuotus sulaikymus ir įkalinimą be teismo arba teisiami karo teisme ir nėra nepriklausomos juos ginančios teisėsaugos institucijos, nepripažįstama žodžio laisvė ir įstatymais neužtikrinta demonstracijų laisvė,

E.  kadangi buvo pranešta, jog daugelį Sirijos miestų ir miestelių laiko apgultus vyriausybinės pajėgos, užkirtusios galimybes gauti maisto ir medicinos reikmenų ar naudotis ryšio priemonėmis;

F.  kadangi nepaisant to, jog prezidentas Bashar al Assad padarė daug viešų pareiškimų žadėdamas įgyvendinti politines reformas, jis nesugebėjo įgyvendinti konkrečios darbotvarkės, pagal kurią būtų apsaugotos visuomenės laisvės ir teismų nepriklausomybė ir kuria Sirijos vyriausybei būtų draudžiama kėsintis į žmogaus teises;

G. kadangi 2012 m. liepos 23 d. ES valstybės narės be šiuo metu Sirijai jau taikomų ribojimų, susitarė dėl papildomų sankcijų;

H. kadangi prezidentas Bashar al Assad ignoravo daugybę tarptautinės bendruomenės raginimų nutraukti siaubingą smurtą Sirijoje;

I.   kadangi Arabų Lyga, anksčiau siūliusi Sirijos susitaikymo planą, 2012 m. sausio 28 d. dėl pablogėjusių sąlygų Sirijoje laikinai nutraukė savo stebėjimo misijos veiklą;

J.   kadangi JT stebėjimo misijos Sirijoje, kuri pradėjo veiklą 2012 m. balandžio mėnesį, tų pačių metų birželio mėnesį ją laikinai nutraukė dėl vis didėjančio smurto, įgaliojimai, pasibaigę 2012 m. rugpjūčio 20 d., nebuvo atnaujinti;

K. kadangi po to, kai 2012 m. rugpjūčio 2 d. atsistatydino Kofi Annan, JT ir Arabų Lygos specialiuoju atstovu Sirijai paskirtas Lakhdar Barahimi;

L.  kadangi šiuo metu dėl pilietinių neramumų ir grubių Sirijos valdžios institucijų represijų, nukreiptų prieš Sirijos žmones, kyla grėsmė, kad šalyje prasidės visą šalį apimantis pilietinis karas, kuris gali tapti regioniniu konfliktu;

1.  apgailestauja dėl Sirijos režimo žiaurumo, apimančio sunkius žmogaus teisių pažeidimus, kurie laikantis režimo politikos padaryti dideliu mastu ir visiems; ragina Sirijos režimą visas savo pajėgas atšaukti iš Sirijos miestų ir miestelių; toliau ragina Sirijos režimą nedelsiant ir besąlygiškai suteikti galimybę atvykti žmogaus teisių agentūroms ir humanitariniams darbuotojams; pabrėžia, kad negalima atsisakyti teikti medicinos pagalbą asmenims, dėl vykdomo smurto patyrusiems sužeidimus;

2.  labai smerkia visų Sirijos veikėjų naudotą smurtą;

3.  smerkia Kinijos ir Rusijos sprendimus vetuoti vėliausias Jungtinių Tautų pastangas parengti rezoliuciją, smerkiančią Siriją dėl žiauraus protestų prieš vyriausybę nuslopinimo; pareiškia, kad yra nusivylęs dėl to, jog stokojama bendro JT Saugumo Tarybos atsako į Sirijos valdžios institucijų smurtinius veiksmus, ir ragina tarptautinę bendruomenę susivienyti ir pasmerkti Sirijos režimo reakciją į demonstracijas;

4.  apgailestauja, kad dėl padėties Sirijoje nebuvo atnaujinta JT stebėjimo misija ir kad Sirijos režimui nepavyko visiškai įgyvendinti Kofi Annano taikos plano;

5.  pažymi, kad prezidentas Bashar al Assad, kaip Sirijos valstybės vadovas pagal šalies konstituciją ir teisę, yra visų pirma atsakingas už visus karinių pajėgų veiksmus; ragina prezidentą Basharą  al Assadą pripažinti, kad Sirijos gyventojai atmeta jo režimą, ir atsistatydinti. Taip jis geriausiai pasitarnautų Sirijos interesams ir žmonių vienybei; atsižvelgdamas į tai reikalauja, kad visos Sirijos partijos bendradarbiautų su JT ir Arabų Lygos specialiojo atstovo Sirijai biuru ir nedelsdamos įgyvendintų veiklos grupės Sirijos klausimu 2012 m. birželio 30 d. paskelbtą politinio perėjimo proceso planą;

6.  pritaria Tarybos liepos 23 d. išvadoms ir remia didesnių sankcijų Sirijos režimui taikymą;

7.  palankiai vertina tai, kad Turkija, Saudo Arabija ir Egiptas pasmerkė Sirijos režimą, taip pat palankiai vertina svarbų Turkijos ir Jordanijos vaidmenį priimant pabėgėlius; apgailestauja dėl to, kad Iranas ir toliau remia prezidento Basharo al Assado bekompromisę poziciją ir žiaurų susidorojimą su šalies gyventojais;

8.  reikalauja, kad Sirijos vyriausybė užtikrintų demonstrantų apsaugą, apgintų demonstrantų teisę dalyvauti taikiose demonstracijose ir užtikrintų žodžio laisvę; taigi ragina Sirijos vyriausybę nedelsiant nustoti naudoti jėgą prieš taikius demonstrantus;

9.  ragina Sirijos vyriausybę nustoti nepagrįstai suiminėti ir kalinti politinius aktyvistus, žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus, ir paleisti visus sąžinės kalinius; ragina Sirijos valdžios institucijas viešai atsiskaityti dėl visų nužudytų, sužeistų ar be žinios dingusių asmenų;

10. remia tarptautines pastangas dėl padėties Sirijoje kreiptis į Tarptautinį baudžiamąjį teismą;

11. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Sirijos valdžios institucijų vykdomas bauginimas gali būti nukreipiamas ir į tremtyje gyvenančius opozicijos aktyvistus;

12. yra labai susirūpinęs dėl pavojaus, kylančio daugeliui Sirijos mažumų, įskaitant pabėgėlius iš Irako, ypač krikščionis, kurie papuolė į kovą tarp BAAS režimo, kuriame dominuoja alavitų mažuma, ir dominuojančių sunitų, kurie apima konservatyviuosius Salafistus, Laisvąją Sirijos armiją;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Egipto aukščiausiajai ginkluotųjų pajėgų tarybai, Arabų Lygos generaliniam sekretoriui ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.