Návrh uznesenia - B7-0438/2012Návrh uznesenia
B7-0438/2012

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sýrii

10.9.2012 - (2012/2788(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0425/2012

Postup : 2012/2788(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0438/2012
Predkladané texty :
B7-0438/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0438/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sýrii

(2012/2788(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/523/EÚ, ktorým sa čiastočne pozastavuje uplatňovanie Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sýrskou arabskou republikou, na nariadenie Rady 36/2012/EÚ o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii a na rozhodnutie Rady 2012/424/SZBP, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/782/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii, naposledy z 8. augusta a 5. septembra 2012,

–   so zreteľom na závery Rady o Sýrii z 18. júla, 10. októbra a 1. decembra 2011, 23. januára, 23. apríla, 14. mája, 25. júna a 23. júla 2012,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. mája 2011 s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2042 (2012) zo 14. apríla a č. 2043 (2012) z 21. apríla 2012,

–   so zreteľom na rezolúciu VZ OSN z 3. augusta 2012 o situácii v Sýrii,

–   so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Sýrsku arabskú republiku z 15. augusta 2012,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966, ktorého je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže situácia v Sýrii sa stále zhoršuje a prebiehajúci konflikt a nepokoje smerujú čoraz viac k totálnej občianskej vojne;

B.  keďže OSN nebola schopná potvrdiť údaje o počtoch obetí konfliktu, ale keďže viacero organizácií odhaduje, že počet mŕtvych už presahuje 20 000, z ktorých väčšina boli civilisti, a keďže mnoho ďalších ľudí bolo zranených;

C. keďže podľa odhadov potrebuje momentálne až 2,5 mil. obyvateľov Sýrie humanitárnu pomoc a keďže takmer 1,5 mil. obyvateľov Sýrie bolo presídlených v rámci krajiny;

D. keďže občania Sýrie sú svojvoľne zatýkaní a väznení bez súdneho konania, alebo sú postavení pred vojenský súd, a keďže v krajine neexistuje nezávislé súdnictvo, ktoré by ich chránilo, ani sloboda prejavu a právo na pokojné demonštrácie, ktoré by zaručoval zákon;

E.  keďže podľa správ sú mestá po celej Sýrii obliehané provládnymi silami a nemajú prístup k potravinám, zdravotníckym potrebám ani prostriedkom masovej komunikácie;

F.  keďže napriek mnohým verejným vyhláseniam, v ktorých sa prezident Baššár al-Asad zaviazal uskutočniť politickú reformu, nedokázal prijať kroky k plneniu konkrétneho programu, ktorý by zaručil občianske slobody a nezávislosť súdnictva a prostredníctvom ktorého by sa sýrskej vláde zakázalo porušovať ľudské práva;

G. keďže členské štáty EÚ sa naposledy 23. júla 2012 dohodli na rozšírení sankcií, ktoré majú byť dodatočné k existujúcim obmedzeniam uplatňovaným na Sýriu;

H. keďže prezident al-Asad ignoruje nespočetné množstvo výziev medzinárodného spoločenstva, aby zastavil strašné násilie v Sýrii;

I.   keďže Liga arabských štátov už v minulosti navrhla mierový plán pre Sýriu a 28. januára pozastavila svoju pozorovateľskú misiu z dôvodu zhoršenia podmienok v Sýrii;

J.   keďže dozorná misia OSN v Sýrii, ktorá začala svoju činnosť v apríli 2012, bola v júni v dôsledku vyhrotenia násilia pozastavená a po uplynutí mandátu 20. augusta 2012 nebola obnovená;

K. keďže po odstúpení Kofiho Annana z funkcie 2. augusta 2012 bol za osobitného veľvyslanca OSN a Ligy arabských štátov pre Sýriu 5. septembra vymenovaný Lakhdar Barahimi;

L.  keďže hrozí, že občianske nepokoje a brutálny útlak sýrskeho ľudu sýrskymi orgánmi teraz vtiahnu krajinu do stavu skutočnej občianskej vojny, z čoho zase vyplýva riziko regionálneho konfliktu;

1.  odsudzuje brutalitu sýrskeho režimu zahŕňajúcu významné porušovanie ľudských práv, ktoré sa deje paušálne vo veľkom rozsahu v súlade s politikou režimu; vyzýva sýrsky režim, aby stiahol zo sýrskych miest všetky sýrske ozbrojené sily; ďalej vyzýva sýrsku vládu, aby agentúram pre ľudské práva a humanitárnym pracovníkom umožnila okamžitý a bezvýhradný prístup; zdôrazňuje, že zraneným pri násilných stretoch nesmie byť odopretá lekárska pomoc;

2.  ostro odsudzuje použitie násilia všetkými aktérmi v Sýrii;

3.  odsudzuje rozhodnutie Číny a Ruska vetovať najnovšie pokusy v rámci Organizácie Spojených národov vypracovať rezolúciu, ktorá by odsúdila násilné zákroky Sýrie voči protivládnym demonštráciám; vyjadruje sklamanie z toho, že Bezpečnostná rada OSN nezabezpečila spoločnú reakciu, pokiaľ ide o brutálne počínanie sýrskych orgánov, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa zjednotilo a odsúdilo reakciu sýrskeho režimu na demonštrácie;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že situácia v Sýrii zabránila obnoveniu pozorovateľskej misie OSN a že sýrska vláda nedokázala v celom rozsahu presadiť mierový plán Kofiho Annana;

5.  berie na vedomie, že prezident al-Asad ako ústavná a zákonná hlava sýrskeho štátu nesie v konečnom dôsledku zodpovednosť za všetky činy ozbrojených síl; naliehavo vyzýva prezidenta al-Asada, aby uznal, že sýrsky ľud odmietol jeho režim, a aby v najlepšom záujme Sýrie a jednoty jej ľudu odstúpil; v tejto súvislosti žiada, aby všetky sýrske strany spolupracovali s úradom spoločného osobitného vyslanca Organizácie Spojených národov a Ligy arabských štátov v Sýrii na urýchlenom plnení plánu prechodu, ktorý vypracovala akčná skupina pre Sýriu 30. júna 2012;

6.  víta závery Rady z 23. júla a vyjadruje podporu rozšíreniu sankcií voči sýrskemu režimu;

7.  víta odsúdenie sýrskeho režimu zo strany Turecka, Saudskej Arábie a Egyptu, ako aj významnú úlohu, ktorú zohráva Turecko a Jordánsko pri prijímaní utečencov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Irán naďalej podporuje nekompromisný postoj prezidenta al-Asada a brutálny útlak jeho ľudu;

8.  trvá na tom, aby vláda Sýrie zaistila ochranu demonštrantov pred útokmi a presadzovala ich právo zúčastňovať sa na pokojných demonštráciách a zaručila slobodu prejavu; vyzýva preto sýrsku vládu, aby okamžite prestala používať silu proti pokojným demonštrantom;

9.  vyzýva sýrsku vládu, aby upustila od svojvoľného zatýkania a zadržiavania politických aktivistov, obhajcov ľudských práv a novinárov a aby prepustila všetkých väzňov svedomia; vyzýva sýrske orgány, aby sa verejne zodpovedali za každého človeka, ktorý bol zabitý, zranený alebo je nezvestný;

10. podporuje medzinárodné úsilie postúpiť situáciu v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu;

11. vyjadruje vážne znepokojenie, že by sa zastrašovanie zo strany sýrskych orgánov mohlo rozšíriť aj na opozičných aktivistov v exile;

12. je hlboko znepokojený nebezpečenstvom, ktorému sú vystavené viaceré sýrske menšiny vrátane irackých utečencov, a najmä kresťania, ktorí sú prenasledovaní v bojoch medzi alawitskou menšinou dominujúcou baathistskému režimu, a sunitskou menšinou, ktoré presadzujú aj prvky tvrdej línie salafistov – slobodnú sýrsku armádu;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Najvyššej rade ozbrojených síl Egypta, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.