Förfarande : 2012/2788(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0438/2012

Ingivna texter :

B7-0438/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15

Antagna texter :

P7_TA(2012)0351

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 68k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.599v01-00
 
B7-0438/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Syrien (2012/2788(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien (2012/2788(RSP))  
B7‑0438/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–   med beaktande av rådets beslut 2011/523/EU om partiellt tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och rådets genomförandebeslut 2012/424/Gusp om genomförande av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien,

–   med beaktande av uttalandena, senast den 8 augusti och den 5 september 2012, från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om Syrien,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli, den 10 oktober och den 1 december 2011, av den 23 januari, den 23 april, den 14 maj, den 25 juni och den 23 juli 2012 om Syrien,

–   med beaktande av det gemensamma meddelandet av den 25 maj 2011 om en ny respons på ett grannskap i förändring från kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten, till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2042(2012) av den 14 april och 2043(2012) av den 21 april 2012,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 3 augusti 2012 om Syrien,

–   med beaktande av rapporten av den 15 augusti 2012 från den oberoende internationella undersökningskommissionen, om Syrien,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Syrien har anslutit sig till,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Situationen i Syrien fortsätter att förvärras och den pågående konflikten och oroligheterna är på väg att övergå i ett regelrätt inbördeskrig.

B.  FN har inte kunnat bekräfta några siffror på antalet offer för konflikten, men ett flertal organisationer uppskattar att antalet döda nu uppgår till mer än 20 000, varav majoriteten var civilpersoner, och att många fler har skadats.

C. 2,5 miljoner människor beräknas vara i behov av humanitärt stöd i Syrien, minst 1,5 miljoner människor har tvingats fly inom landet och omkring 230 000 personer har flytt till grannländerna.

D. Medborgarna i Syrien utsätts för godtyckliga gripanden och frihetsberövanden utan rättegång eller rättegångar inför militärdomstol utan något oberoende rättsväsen som försvarar dem, och de har ingen yttrandefrihet eller lagstadgad demonstrationsrätt.

E.  Enligt rapporter belägras städer runtom i Syrien av regeringsledda styrkor, och man saknar tillgång till livsmedel, läkemedel och kommunikation.

F.  Trots många offentliga uttalanden med löften om politiska reformer har president Bashar al‑Assad inte gjort något för att genomföra en särskild agenda som garanterar medborgerliga friheter och ett oberoende rättsväsen samt förbjuder Syriens regering att kränka de mänskliga rättigheterna.

G. EU:s medlemsstater enades senast den 23 juli 2012 om att utöka sanktionerna mot Syrien, utöver de restriktioner som redan tillämpas.

H. President Assad har ignorerat oräkneliga uppmaningar från det internationella samfundet om att sätta stopp för det fruktansvärda våldet i Syrien.

I.   Arabförbundet har tidigare lagt fram en fredsplan för Syrien och avbröt den 28 januari 2012 sitt övervakningsuppdrag till följd av det försämrade läget i landet.

J.   FN:s övervakningsuppdrag i Syrien som inleddes i april 2012 avbröts i juni till följd av det upptrappade våldet och förnyades inte efter det att mandatet löpte ut den 20 augusti 2012.

K. Den 5 september utnämndes Lakhdar Barahimi till FN:s och Arabförbundets gemensamma särskilda sändebud i Syrien, efter det att Kofi Annan lämnat uppdraget den 2 augusti 2012.

L.  Inre oroligheter och de syriska myndigheternas brutala förtryck mot det syriska folket hotar nu att dra in landet i ett fullskaligt inbördeskrig, vilket i sin tur riskerar att utlösa en regional konflikt.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt den brutalitet som den syriska regimen visat, bland annat de grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna som har begåtts i stor omfattning, utan urskiljning, i enlighet med regimens strategi. Parlamentet uppmanar den syriska regimen att dra tillbaka alla syriska styrkor från Syriens städer. Den syriska regimen uppmanas också att bevilja omedelbart och förbehållslöst tillträde för människorättsorganisationer och humanitära hjälparbetare. Parlamentet understryker att de personer som skadats i samband med våldet inte får nekas medicinsk vård.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt att alla parter i Syrien använder våld.

3.  Europaparlamentet fördömer Kinas och Rysslands beslut att lägga in veto mot FN:s senaste försök att utarbeta en resolution som fördömer Syriens våld mot protesterna mot regeringen. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över bristen på en gemensam reaktion från FN:s säkerhetsråd på de syriska myndigheternas brutala agerande och uppmanar världssamfundet till enighet i fördömandet av den syriska regimens hantering av demonstrationerna.

4.  Europaparlamentet beklagar att situationen på plats i Syrien förhindrar FN att förnya sitt övervakningsuppdrag samt att den syriska regimen inte fullt ut har genomfört Annans fredsplan.

5.  Europaparlamentet konstaterar att president Assad är den syriska statens konstitutionella och rättsliga överhuvud och har det yttersta ansvaret för de väpnade styrkornas agerande. Parlamentet uppmanar med kraft president Assad att erkänna att det syriska folket har förkastat hans regim och att avgå för Syriens bästa och för folkets enande. Parlamentet begär i anslutning till detta att alla syriska parter ska samarbete med kontoret för FN:s och Arabförbundets gemensamma särskilda sändebud i Syrien för att snabbt genomföra den övergångsplan som aktionsgruppen för Syrien presenterade den 30 juni 2012.

6.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser av den 23 juli 2012 och stöder de utökade sanktionerna mot den syriska regimen.

7.  Europaparlamentet välkomnar Turkiets, Saudiarabiens och Egyptens fördömande av den syriska regimen samt Turkiets och Jordaniens viktiga roll som mottagare av flyktingar. Parlamentet beklagar Irans fortsatta stöd för president Assads omedgörliga hållning och brutala förtryck av sitt folk.

8.  Europaparlamentet kräver att Syriens regering garanterar demonstranterna skydd mot angrepp och respekterar deras rätt att delta i fredliga demonstrationer, så att yttrandefriheten garanteras. Parlamentet uppmanar därför Syriens regering att omedelbart upphöra med våldet mot fredliga demonstranter.

9.  Europaparlamentet uppmanar Syriens regering att upphöra med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av politiska aktivister, människorättsförsvarare och journalister, och att frige alla samvetsfångar. Parlamentet kräver att de syriska myndigheterna offentligt redogör för alla som dödats eller skadats och alla som fortfarande saknas.

10. Europaparlament stöder internationella insatser för att hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen.

11. Europaparlamentet uttrycker stor oro över att trakasserier från syriska myndigheter även kan komma att drabba oppositionella i exil.

12. Europaparlamentet oroas djupt av hotet mot Syriens minoriteter, däribland flyktingar från Irak och särskilt kristna. Dessa befinner sig mitt i konflikten mellan den alawitdominerade baathregimen i minoritet och den sunnidominerade Fria syriska armén, som även omfattar kompromisslösa Salafister.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Egyptens styrande militärråd, Arabförbundets generalsekreterare och Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy