Postup : 2012/2788(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0439/2012

Předložené texty :

B7-0439/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0351

NÁVRH USNESENÍ
PDF 142kWORD 96k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0425/2012
10. 9. 2012
PE493.600v01-00
 
B7-0439/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o Sýrii (2012/2788(RSP))


Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o Sýrii (2012/2788(RSP))  
B7‑0439/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 23. července 2012 a na závěry zasedání Evropské rady ze dne 29. června 2012 o Sýrii,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise/vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Sýrii ze dne 20. července, 2. srpna a 18. srpna 2012 a 5. září 2012,

–   s ohledem na prohlášení evropské komisařky pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí o Sýrii ze dne 31. července a 29. srpna 2012,

–   s ohledem na rozhodnutí generálního tajemníka OSN Ban Ki-muna ze dne 17. srpna 2012 a generálního tajemníka Ligy arabských států Nabila El Araby jmenovat Lachdara Brahímího novým společným zvláštním zmocněncem pro Sýrii;

–   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 509/2012 ze dne 15. června 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, a na navazující rozhodnutí Rady o výkonu těchto opatření,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 3. srpna 2012 o situaci v Syrské arabské republice,

–   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 6. července 2012 o situaci v oblasti lidských práv v Sýrii,

–   s ohledem na národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii vydané po konferenci syrské opozice, která se konala pod záštitou Ligy arabských států ve dnech 2. a 3. července v Káhiře

–   s ohledem na výsledky setkání akční skupiny, které se konalo dne 30. června 2012 v Ženevě,

–   s ohledem na Annanův plán a na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2042, 2043 a 2059,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů a na Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že od začátku násilného zásahu proti účastníkům poklidných protestů v Sýrii v březnu 2011 bylo zabito více než 26 000 lidí, že syrská armáda, bezpečnostní síly a milice „Šabíha“ soustavně zvyšují hrubé násilí (např. nasazení těžkého dělostřelectva a bombardování v obydlených oblastech, včetně Damašku a Halabu) a pokračují ve strašlivém vraždění; vzhledem k tomu, že došlo k několika masakrům a cílenému zabíjení mužů, žen a dětí z bezprostřední blízkosti; vzhledem k tomu, že se dramaticky vystupňovalo mučení, hromadné zatýkání a masové ničení obydlených oblastí; vzhledem k tomu, že vládní síly i nadále obléhají a bombardují města a obce v Sýrii, a to i za použití vrtulníků a bojových letounů; vzhledem k tomu, že sílící militantní charakter konfliktu zvyšuje riziko vypuknutí občanské války i vznik náboženského konfliktu;

B.  vzhledem k tomu, že jakákoli další militarizace situace v Sýrii může mít vážný dopad na civilní obyvatelstvo a bude mít rovněž vliv na celý region, co se týče bezpečnosti a stability, s nepředvídatelnými následky a dosahem;

C. vzhledem k tomu, že syrské orgány záměrně zabraňují občanům v přístupu k potravinám a lékařskému materiálu, čehož bylo důkazem brutální bombardování civilistů čekajících ve frontě u pekařství v Halabu; vzhledem k tomu, že více než dva miliony Syřanů jsou vystaveny a čelí rychle se zhoršující humanitární situaci v důsledku pokračujícího násilí a nucených odsunů;

D. vzhledem k tomu, že prezident Bašár Asad neplní závazky na provedení šestibodového plánu Kofiho Annana, společného zvláštního vyslance Organizace spojených národů a Ligy arabských států pro Sýrii, vzhledem k tomu, že syrský režim ztratil veškerou důvěryhodnost a legitimitu jako zástupce syrského lidu;

E.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících řada vysoce postavených osob opustila svou funkci, včetně syrského předsedy vlády Rijáda Hidžába, brigádního generála revoluční gardy Manafa Tlasse i několika vysoce postavených diplomatů; vzhledem k tomu, že tito přeběhlíci vyzvali další osoby blízké prezidentu Asadovi a armádě, aby následovaly jejich příkladu;

F.  vzhledem k tomu, že při bombovém útoku na budovu národní bezpečnosti v centru Damašku dne 18. srpna 2012 bylo zabito několik klíčových postav Asadova režimu;

G. vzhledem k tomu, že navzdory platnému embargu, které EU uvalila na zbraně, munici a další vojenské vybavení, a zákazu vývozu monitorovacích zařízení byly zaznamenány případy dodávek zbraní po vodách EU a úniku podrobností o obchodních transakcích mezi podniky EU a syrskými (státními) subjekty a osobami, na něž se vztahují sankce EU, což dokazuje vnitřní neschopnost EU plně provádět svá vlastní rozhodnutí a nařízení;

H. vzhledem k tomu, že mnoho vnějších stran, přímo či nepřímo regionálními cestami a skrze sousední země, nadále podporuje Asadův režim i hrubé násilí, které páchá na civilním obyvatelstvu, a to prostřednictvím finanční, operační, logistické a taktické pomoci a podpory; vzhledem k tomu, že síly a skupiny v opozici k režimu prezidenta Asada rovněž dostávají vojenskou a technickou podporu od sousedních zemí, což ukazuje na celoregionální povahu konfliktu;

I.   vzhledem k tomu, že nárůst násilí a stále se zhoršující humanitární krize způsobily, že sousední země, zejména Turecko, Jordánsko a Libanon, musely v průběhu posledních týdnů přijmout dramaticky se zvyšující počet syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že v těchto zemích bylo zaznamenáno více než 235 000 syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že více než 1,5 milionů civilistů je vnitřně vysídleno a více než jeden milion osob potřebuje bezodkladnou humanitární pomoc;

J.   vzhledem k tomu, že od 19. srpna 2012 byla pozorovatelská mise USMIS OSN nucena se ze Sýrie stáhnout v důsledku zhoršující se bezpečnostní situace;

K. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytly doposud 146 milionů EUR ve formě humanitární pomoci organizacím na ochranu lidských práv, včetně aktivistů i občanské společnosti v Sýrii, a syrským uprchlíkům v sousedních zemích v oblastech postižených přílivem syrských uprchlíků;

L.  vzhledem k tomu, že členové syrské opozice vydali národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii vydané po konferenci syrské opozice, která se konala pod záštitou Ligy arabských států ve dnech 2. a 3. července v Káhiře; vzhledem k tomu, že byl ustanoven monitorovací výbor s cílem pokračovat ve sjednocování syrské opozice;

M. vzhledem k tomu, že akční skupina pro Sýrii se dne 1. července 2012 dohodla v Ženevě na zásadách a pokynech pro transformaci, kterou, uskuteční sama Sýrie, což zahrnuje ustanovení přechodné vlády, která bude mít plnou výkonnou pravomoc;

N. vzhledem k tomu, že veto Ruska a Číny zabránilo Radě bezpečnosti OSN, aby přijala rezoluci schvalující výsledky akční skupiny pro Sýrii, a rovněž zamezilo, aby díky předpokládaným opatřením bylo prosazeno dodržování šestibodového plánu Kofiho Annana podle článku 41 charty OSN;

O. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství se doposud nedokázalo spojit a pokročit v provádění Annanova plánu ani dalších dohodnutých zásad a pokynů k zajištění politické transformace, kterou uskuteční sama Sýrie;

1.  znovu co nejostřeji odsuzuje svévolné násilí, které ve stále se zvyšující míře páchá režim prezidenta Asada na syrském civilním obyvatelstvu, zejména cílené zabíjení mužů, žen a dětí a hromadné popravy ve vesnicích; vyjadřuje nejhlubší politování nad závažným porušováním lidských práv a eventuálními zločiny proti lidskosti, které schvalují nebo jichž se dopouštějí syrské orgány, syrská armáda, bezpečnostní síly a přidružené milice;

2.  odsuzuje mimosoudní hromadné popravy a jakékoli další porušování lidských práv, jehož se dopouštějí skupiny a ozbrojené síly bojující proti Asadovu režimu;

3.  zdůrazňuje, že nesmí být odpíráno lékařské ošetření zraněným osobám či osobám potřebujícím pomoc, a vyzývá všechny zúčastněné strany konfliktu, aby chránily civilní obyvatelstvo a aby se zdržely použití všech forem zastrašování a násilí vůči pacientům, lékařům, zdravotníkům a humanitárním pracovníkům;

4.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; blahopřeje syrskému lidu k jeho soustavné odvaze a odhodlání a i nadále rozhodně podporuje jeho úsilí o zajištění plného respektu lidské důstojnosti a dodržování zásad demokracie, právního státu, lidských práv a základních svobod a zaručení lepších hospodářských a sociálních podmínek;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada bezpečnosti OSN nepodnikla žádné kroky a nedosáhla dohody ohledně rezoluce, kterou bylo možné vyvinout ještě větší a účinnější tlak na ukončení násilí v Sýrii; včetně vynuceného plnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2042 a 2043;

6.  znovu vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, zejména Rusko a Čínu, aby dostály své mezinárodní povinnosti zajistit, aby okamžitě ustalo používání násilí proti syrskému civilnímu obyvatelstvu a mohla začít politická transformace, kterou uskuteční sama Sýrie;

7.  vyzývá zejména všechny stálé členy Rady bezpečnosti OSN, aby vytrvale pracovaly na dohodě, která by rozřešila stávající patovou situaci, která umožňuje pokračující hrubé násilí i zvyšování počtu obětí; vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby potvrdila a uplatnila koncepci „odpovědnost za ochranu“, s cílem ochránit civilní obyvatelstvo, které Asadův režim decimuje;

8.  znovu vyzývá prezidenta Bašára Asada a jeho režim k okamžitému odstoupení, aby bylo možné provést co nejrychleji mírovou, bezpodmínečnou a demokratickou tranformaci, kterou uskuteční sama Sýrie;

9.  naléhavě žádá režim prezidenta Asada, aby okamžitě zastavil hrůzné, svévolné a zločinné násilí páchané na syrském civilním obyvatelstvu, zejména násilí páchané na dětech, a aby bezodkladně z měst stáhnul všechny vojáky a tanky, ihned propustil všechny zadržené demonstranty, politické vězně, zastánce lidských práv, blogery a novináře a aby povolil okamžité dodání humanitární pomoci;

10. vyzývá všechny strany konfliktu, aby se co nejdříve dohodly na (místním) zastavení palby s cílem umožnit vyjednání rozsáhlejšího smysluplného příměří;

11. vyzývá všechny strany konfliktu, aby dovolily neomezený a bezpečný přístup humanitárním pracovníkům i mezinárodním sdělovacím prostředkům a aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo;

12. vyjadřuje znepokojení nad sílící militarizací konfliktu a nábožensky motivovaným násilím; bere na vědomí úlohu různých regionálních aktérů, včetně dodávek zbraní, a vyjadřuje znepokojení nad přeshraničním dosahem syrského konfliktu v sousedících zemích;

13. odsuzuje záměr použít chemické zbraně proti „vnějším teroristickým hrozbám“, který vyjádřil syrský režim, připomíná prezidentu Asadovi jeho závazky vyplývající ze Ženevského protokolu o nepoužívání chemických zbraní a vyzývá syrské orgány, aby se striktně podřídily přijatým mezinárodním závazkům;

14. vyjadřuje politování nad tím, že selhalo veškeré úsilí, které vynaložil společný zvláštní vyslanec Organizace spojených národů a Ligy arabských států pro Sýrii Kofi Annan na ukončení násilí a podporu politického řešení situace v Sýrii, včetně jeho šestibodového plánu; vítá a plně podporuje všechny snahy nově jmenovaného společného zvláštního zmocněnce Lachdara Brahímího a naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, zejména Radu bezpečnosti OSN, aby mu poskytlo bezpodmínečnou a jednotnou podporu;

15. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Radu a členské státy, aby bezodkladně a společně hledaly mezinárodní řešení krize v Sýrii; naléhá dále na místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby okamžitě zvýšila diplomatický tlak na Rusko a Čínu, aby odblokovaly současnou situaci pokud jde o provedení rychlých a razantních kroků Rady bezpečnosti OSN s cílem ukončit syrskou krizi;

16. podporuje přetrvávající úsilí EU zesilovat tlak na režim prezidenta Asada prostřednictvím omezujících opatření, vyzývá EU, aby zvážila rozšíření těchto omezujících opatření na vnější subjekty či skupiny, které nepochybně poskytují nebo usnadňují klíčovou finanční a operační podporu syrským orgánům;

17. naléhá na místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby vyvinula veškeré úsilí o sjednocení syrské opozice a sestavení jasného program pro demokratizaci Sýrie založeného na národním paktu a společné politické vizi, do nějž budou výrazně zapojeny osoby nacházející se v Sýrii a který bude mít jejich obecný souhlas, za účelem co nejrychlejšího provedení politické transformace v Sýrii, která bude podporovat a chránit všeobecná práva a základní svobody všech Syřanů; podporuje místopředsedkyni Komise/vysokou představitelku, aby i nadále umožňovala opoziční semináře, na nichž se shromáždí zástupci širokého spektra opozice;

18. vyzývá syrskou opozici, aby vytvořila reprezentativní přechodnou exilovou vládu podporující začlenění jako důvěryhodnou alternativu k režimu prezidenta Asada, která by se mohla případně stát legitimním zástupcem syrského lidu;

19. podporuje výzvy několika opozičních skupin a turecké vlády, aby mezinárodní společenství vytvořilo podél syrsko-tureckých hranic a případně i na syrském území útočiště a humanitární koridory; vyzývá místopředsedkyni Komise/vysokou představitelku, aby zintenzívnila diskuse s Tureckem, Ligou arabských států a syrskou opozicí ohledně těchto útočišť, kde by se shromažďovali syrští uprchlíci a kde by osoby pronásledované syrským režimem nalezly útočiště a ochranu;

20. vítá připravenost EU nabídnout další podporu, včetně podpory finanční, s cílem pomoci sousedním zemím, vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby prozkoumala všechny možnosti jak poskytnout přímou humanitární pomoc civilním radám v terénu, agenturám OSN a mezinárodním nevládním organizacím v reakci na potřeby sousedních zemí, které jsou nejvíce zasaženy syrskou krizí, zejména v důsledku přílivu uprchlíků;

21. vítá silnou podporu, kterou projevily Libanon, Jordánsko a zejména Turecko tím, že jsou ochotni přijmout rostoucí počet syrských uprchlíků a zvýšit humanitární pomoc; důrazně podporuje úsilí těchto zemí o poskytování humanitární pomoci syrským občanům, kteří hledají v jejich zemích bezpečí;

22. znovu vyzývá k urychlenému, nezávislému a transparentnímu vyšetření rozsáhlých, systematických a závažných porušení lidských práv a základních svobod ze strany syrských orgánů, syrské armády, bezpečnostních jednotek, milic i ozbrojených sil bojujících proti Asadovu režimu s cílem zajistit, aby vůči všem, kteří nesou za tyto činy považované za zločiny proti lidskosti odpovědnost, byly vyvozeny patřičné důsledky;

23. znovu důrazně podporuje požadavek vysoké komisařky OSN pro lidská práva, aby Rada bezpečnosti OSN předložila otázku situace v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu k formálnímu vyšetřování; pevně se zavazuje k zajištění toho, aby všichni, kdo jsou odpovědní za porušování lidských práv a porušování mezinárodního práva byli identifikováni a za své činy nesli odpovědnost;

24. vyzývá k pokojnému a skutečnému politickému přechodu k demokracii, který uskuteční sama Sýrie a který bude splňovat legitimní požadavky syrského lidu a bude založen na otevřeném dialogu za účasti všech demokratických sil a složek syrské společnosti, a jenž povede k zahájení důkladné demokratické reformy, která zohlední potřebu dojít národního usmíření, a tudíž i závazek zajistit dodržování práv a svobod menšin;

25. připomíná, že jakmile bude zahájena demokratická transformace zahrnující svobodné a spravedlivé volby, EU by měla být připravena rozvinout se Sýrií ve všech oblastech společného zájmu nové a ambicióznější partnerství, mimo jiné mobilizací pomoci a posílením obchodních a hospodářských vazeb a podporou přechodných justičních mechanismů a politické transformace, kterou uskuteční sama Sýrie;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Turecké republiky, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí