Menetlus : 2012/2788(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0439/2012

Esitatud tekstid :

B7-0439/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0351

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 131kWORD 83k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.600v01-00
 
B7-0439/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Süüria (2012/2788(RSP))


Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria kohta (2012/2788(RSP))  
B7‑0439/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 23. juuli 2012. aasta järeldusi Süüria kohta, võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 29. juuni 2012. aasta järeldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 20. juulil, 2. ja 18. augustil ning 5. septembril 2012. aastal tehtud avaldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku 31. juuli ja 29. augusti 2012. aasta avaldusi Süüria koha,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri Ban Ki-mooni ja Araabia Riikide Liiga peasekretäri Nabil El Araby 17. augusti 2012. aasta otsust määrata Lakhdar Brahimi uueks ühiseks eriesindajaks Süürias,

–   võttes arvesse nõukogu 15. juuni 2012. aasta määrust (EL) nr 509/2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, ning hilisemaid nõukogu otsuseid, millega jõustatakse kõnealused meetmed,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 3. augusti 2012. aasta resolutsiooni olukorra kohta Süüria Araabia Vabariigis,

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 6. juuli 2012. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Süürias,

–   võttes arvesse pärast Araabia Riikide Liiga egiidi all Kairos 2.–3. juulil korraldatud Süüria opositsiooni konverentsi avaldatud rahvuslikku pakti ja ühist poliitilist visiooni, mis käsitleb üleminekut Süürias,

–   võttes arvesse 30. juunil 2012. aastal Genfis toimunud tegevusgrupi (Action Group) kohtumise tulemusi,

–   võttes arvesse Annani plaani ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2042, 2043 ja 2059,

–   võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, lapse õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse ning genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni, mille kõigiga Süüria on ühinenud,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 2011. aasta märtsis Süürias alguse saanud rahumeelsete meeleavaldajate vägivaldsest mahasurumisest alates on hukkunud rohkem kui 26 000 inimest ning ränk vägivald (nt suurtükiväerelvade ja mürskude kasutamine rahvastatud aladel, sealhulgas Damaskuses ja Aleppos) ja kohutavad tapatööd, mida panevad toime Süüria sõjavägi, julgeolekujõud ja Shabiha, on pidevalt kasvanud; arvestades, et toime on pandud mitmeid meeste, naiste ja laste massimõrvu ning sihipäraseid tapmisi (laustapmisi); arvestades, et piinamine, massilised vahistamised ja rahvastatud alade ulatuslik hävitamine on järsult kasvanud; arvestades, et linnu ja asulaid hoitakse kogu Süürias valitsusvägede piiramisrõngas ning neid pommitatakse, muu hulgas helikopterite ja hävituslennukite poolt; arvestades, et konflikti üha ulatuslikum militariseerimine on suurendanud kodusõja ohtu ja õhutanud usulahkude konflikti;

B.  arvestades, et Süürias valitseva olukorra mis tahes täiendaval militariseerimisel oleks tõsine mõju selle tsiviilelanikkonnale ning see mõjutab ka edaspidi piirkonda kui tervikut julgeoleku ja stabiilsuse osas koos ettenägematute mõjude ja tagajärgedega;

C. arvestades, et Süüria ametivõimud on teadlikult takistanud kodanike jaoks juurepääsu toidule ja meditsiinitarvetele, mille jõhkraks näiteks on olnud Aleppo pagariäride ees järjekorras seisvate tsiviilisikute pommitamine; arvestades, et rohkem kui 2 miljonit süürlast kogevad jätkuva vägivalla ja sundümberasustamiste tõttu kiiresti halvenevat humanitaarolukorda ja seisavad sellega silmitsi;

D. arvestades, et president Bashar al-Assad ei ole täitnud kohustusi rakendada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Araabia Riikide Liiga Süüriasse nimetatud ühise eriesindaja Kofi Annani kuuest punktist koosnevat plaani, arvestades, et Süüria režiim on kaotanud kogu oma usaldusväärsuse ja legitiimsuse Süüria rahva esindajana;

E.  arvestades, et viimastel kuudel on mitu kõrgel positsioonil isikut loobunud režiimi toetamisest, sealhulgas Süüria peaminister Riad Hijab, Süüria revolutsioonilise kaardiväe brigaadikindral Manaf Tlass ja mitu vanemdiplomaati; arvestades, et kõnealused režiimi toetamisest loobujad on kutsunud teisi president Assadile ja sõjaväele lojaalseid isikuid üles nende eeskuju järgima;

F.  arvestades, et 18. augustil 2012. aastal hukkus Damaskuse kesklinnas riikliku julgeolekuasutuse hoone vastu suunatud pommirünnakus mitu Assadi režiimi võtmeisikut;

G. arvestades, et kehtivast ELi relva-, lahingumoona- ja muu sõjatehnika embargost ning jälgimistehnoloogia eksportimise keelust hoolimata on mitmed teatatud vahejuhtumid, mis on olnud seotud relvasaadetistega läbi ELi vete, ning lekkinud üksikasjad ELi äriühingute ja Süüria (riiklike) üksuste ja isikute vaheliste äritehingute kohta, mis kuuluvad ELi karistuste kohaldamisalasse, osutanud ELi sisemisele ebapädevusele oma enda otsuste ja määruste täies ulatuses rakendamise osas;

H. arvestades, et mitmed välised osalejad jätkavad kas otse või piirkondlike kanalite ja naaberriikide kaudu Assadi režiimi aktiivset toetamist ja sellepoolset ränga vägivalla kasutamist tsiviilisikute vastu rahalise, tegevusliku, logistilise ja taktikalise toetuse ja abiga; arvestades, et ka president Assadi vastased jõud ja rühmad saavad sõjalist ja tehnilist toetust naaberriikidelt, mis näitab konflikti piirkonnaülest olemust;

I.   arvestades, et vägivalla intensiivistumine ja üha suurenev humanitaarkriis on pannud naaberriike, eelkõige Türgit, Jordaaniat ja Liibanoni, võtma viimastel nädalatel vastu Süüria pagulasi, kelle arv kasvab väga suurel määral; arvestades, et kõnealustes riikides on registreeritud rohkem kui 235 000 Süüria pagulast; arvestades, et rohkem kui 1,5 miljonit tsiviilisikut on riigisisesed põgenikud ja rohkem kui üks miljon tsiviilisikut vajab hädasti humanitaarabi;

J.   arvestades, et 19. augustil 2012. aastal pidi ÜRO järelevalvemissioon Süürias (UNSMIS) lõpetama oma tegevuse Süürias halveneva julgeolekuolukorra tõttu;

K. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on praeguseks andnud rohkem kui 146 miljonit eurot arenguabi inimõigusorganisatsioonidele, sealhulgas aktivistidele ja kodanikuühiskonnale Süürias ja Süüria pagulastele naaberriikides piirkondades, mida on tabanud Süüria pagulaste sissevool;

L.  arvestades, et Süüria opositsiooni liikmed avaldasid pärast Araabia Riikide Liiga egiidi all Kairos 2.–3. juulil korraldatud konverentsi rahvusliku pakti ja ühise poliitilise visiooni, mis käsitleb üleminekut Süürias; arvestades, et Süüria opositsiooni ühendamise alaste jõupingutuste jätkamiseks loodi järelevalvekomitee;

M. arvestades, et Süüria küsimuste tegevusgrupp leppis 1. juulil 2012. aastal Genfis kokku Süüria juhitava ülemineku põhimõtted ja suunised, mis hõlmavad niisuguse üleminekuvalitsusasutuse loomist, kes teostab täies ulatuses täidesaatvat võimu;

N. arvestades, et Venemaa ja Hiina vetod on takistanud ÜRO Julgeolekunõukogul võtta vastu resolutsioon, millega kiidetakse heaks Süüria küsimuste tegevusgrupi kohtumise tulemused, ning on takistanud ka niisuguste ettenähtud meetmete võtmist, mille eesmärk on Annani kuuest punktist koosneva plaani järgimise jõustamine ÜRO põhikirja artikli 41 alusel;

O. arvestades, et rahvusvaheline üldsus ei ole seni suutnud ühineda ja liikuda edasi Annani plaani ning muude niisuguste kokkulepitud põhimõtete ja suuniste rakendamise suunas, mille eesmärk on tagada Süüria juhitav poliitiline üleminek;

1.  kordab, et mõistab kõige teravamal viisil hukka president Assadi režiimi poolse juhusliku vägivalla üha ulatuslikuma kasutamise Süüria tsiviilelanikkonna vastu, eelkõige sihipärased laste ja naiste tapmised ning massihukkamised külades; väljendab oma sügavaimat muret Süüria ametivõimude, Süüria sõjaväe, julgeolekujõudude ja nendega seotud relvarühmituste loal ja/või nende poolt toime pandud ränkade inimõiguste rikkumiste ja võimalike inimsusvastaste kuritegude pärast;

2.  mõistab hukka kohtuvälised hukkamised ja mis tahes muul viisil inimõiguste rikkumised, mida panevad toime Assadi režiimi vastased rühmitused ja jõud;

3.  rõhutab, et arstiabita ei tohiks kunagi jätta neid, kes on vigastatud ja vajavad abi, ning kutsub kõiki asjaosalisi üles kaitsma tsiviilisikuid ning hoiduma mis tahes viisil toimuva hirmutamise ja vägivalla kasutamisest, mis on suunatud patsientide, arstide, meedikute ja abitöötajate vastu;

4.  avaldab siirast kaastunnet ohvrite perekondadele; avaldab tunnustust Süüria rahvale kestva julguse ja otsustavuse eest ning toetab ka tulevikus igati nende püüdlusi tagada inimväärikuse, demokraatia, õigusriigi põhimõtte, inimõiguste ja põhivabaduste täielik austamine ning paremate majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste kindlustamine;

5.  taunib asjaolu, et ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole suutnud võtta meetmeid ja ei ole jõudnud kokkuleppele resolutsiooni osas, mis lisaks rohkem tugevat ja tulemuslikku survet vägivalla lõpetamiseks Süürias, sealhulgas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 2042 ja 2043 sunniviisiline järgimine;

6.  kordab oma üleskutset kõikidele ÜRO Julgeolekunõukogu liikmetele ning eriti Venemaale ja Hiinale täita oma rahvusvaheline kohustus tagada, et viivitama lõpetataks Süüria tsiviilelanikkonna suhtes vägivalla kasutamine ja saaks alata poliitiline Süüria juhitav üleminek;

7.  kutsub eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu kõiki alalisi liikmeid üles töötama väsimatult kokkuleppe sõlmimise nimel, et purustada praegune ummikseis, mis võimaldab ränga vägivalla jätkumist ja hukkumiste arvu kasvamist; kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu üles kinnitama ja rakendama kaitsmise kohustuse doktriini, et aidata päästa Süüria tsiviilisikuid Assadi režiimi poolsetest tapmistest;

8.  kordab oma nõudmist president Assadile ja tema režiimile astuda viivitamata tagasi, et võimaldada Süüria juhitava rahumeelse, kaasava ja demokraatliku ülemineku toimumist niipea kui võimalik;

9.  nõuab tungivalt, et president Assadi režiim lõpetaks viivitamata Süüria tsiviilelanikkonna ning eelkõige laste vastu suunatud koletu, juhusliku ja kuritegeliku vägivalla ning viiks viivitamata linnadest välja kõik väed ja tankid, vabastaks viivitamata kõik kinnipeetud meeleavaldajad, poliitvangid, inimõiguste kaitsjad, blogipidajad ja ajakirjanikud ning võimaldaks kohest humanitaarabi andmist;

10. kutsub kõiki osalisi üles leppima võimalikult kiiresti kokku (kohalikes) relvarahudes, et võimaldada ulatuslikuma läbirääkimiste teel saavutatud tähendusrikka relvarahu sõlmimist;

11. kutsub kõiki osalisi üles tagama rahvusvahelistele ja kohalikele humanitaartöötajatele ning ka rahvusvahelisele meediale täieliku ja turvalise juurdepääsu ning järgima rahvusvahelist humanitaarõigust;

12. väljendab oma muret konflikti täiendava militariseerimise ja usulahkudevahelise vägivalla pärast; võtab teadmiseks eri piirkondlike osalejate rolli, sealhulgas relvade tarnimine, ning on mures Süüria konflikti ülekanduva mõju pärast selle naaberriikides;

13. mõistab hukka Süüria režiimi väljendatud valmisoleku kasutada keemiarelvasid nn väliste terroristlike ohtude suhtes ning tuletab president Assadile meelde tema Genfi protokolli kohaseid kohustusi seoses keemiarelvade mittekasutamisega ja kutsub Süüria ametivõime üles täitma täpselt oma võetud rahvusvahelisi kohustusi;

14. peab kahetsusväärseks asjaolu, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Araabia Riikide Liiga Süüriasse nimetatud ühise eriesindaja Kofi Annani kõik jõupingutused, sealhulgas tema kuuest punktist koosnev plaan, teha lõpp vägivallale ja toetada poliitilise lahenduse leidmist Süürias, on luhtunud; kiidab ja toetab täies ulatuses uue ühise eriesindaja Lakhdar Brahimi kõiki jõupingutusi ning nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus ja eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu pakuks talle oma tingimusteta ja ühtset tuge;

15. nõuab tungivalt, et asepresident ja kõrge esindaja ning nõukogu ja liikmesriigid püüaksid ühiselt leida kohese rahvusvahelise lahenduse Süüria kriisile; nõuab lisaks tungivalt, et asepresident ja kõrge esindaja suurendaks viivitamata jõupingutusi diplomaatilise surve avaldamiseks Venemaale ja Hiinale, et saada üle praegusest olukorrast ÜRO Julgeolekunõukogu poolse kiire ja tugeva rahvusvahelise tegevuse osas Süüria kriisi lõpetamiseks;

16. toetab ELi jätkuvat püüdlust suurendada survet president Assadi režiimile piiravate meetmete abil ning kutsub ELi üles kaaluma oma piiravate meetmete kohaldamisala laiendamist välistele üksustele või rühmitustele, mis vaieldamatult pakuvad või hõlbustavad otsustava tähtsusega rahalist ja tegevuslikku toetust Süüria ametivõimudele;

17. nõuab tungivalt, et asepresident ja kõrge esindaja ning ELi liikmesriigid teeksid kõik endast oleneva, et ühendada Süüria opositsioon, kehtestada selge tegevuskava demokraatliku Süüria jaoks, mille aluseks on rahvuslik pakt ja ühine poliitiline visioon ning millele on omane Süüria elanike ulatuslik osalus ja heakskiit, et viia niipea kui võimalik ellu poliitiline üleminek Süürias, mis edendab ja kaitseb kõikide süürlaste universaalseid õiguseid ja põhivabadusi; ergutab asepresidenti ja kõrget esindajat jätkama opositsiooni seminaride hõlbustamist, tuues kokku paljud opositsiooni esindajad;

18. kutsub Süüria opositsiooni üles moodustama usaldusväärse alternatiivina president Assadi režiimile eksiilis kaasava ja esindusliku üleminekuvalitsusasutuse, millest võiks lõpuks saada Süüria rahva õiguspärane esindaja;

19. toetab mitme opositsioonirühmituse ja Türgi valitsuse üleskutseid luua turvapaigad Türgi–Süüria piiril ja võimaluse korral Süürias ning humanitaarkoridoride loomist rahvusvahelise üldsuse poolt; kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles intensiivistama arutelusid Türgi, Araabia Liiga ja Süüria opositsiooniga kõnealuste turvapaikade loomise teemal, et võtta vastu Süüria pagulasi ja võimaldada režiimi poolt tagakiusatud isikutel leida varjupaik ja kaitse;

20. tunneb heameelt ELi valmisoleku üle pakkuda täiendavat toetust, sealhulgas rahalist toetust naaberriikide aitamiseks ning kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat ning komisjoni üles uurima kõiki võimalusi otsese humanitaarabi pakkumiseks kohapealsetele tsiviilnõukogudele, samuti ÜRO agentuuridele ja rahvusvahelistele valitsusvälistele organisatsioonidele reageeringuna vajadustele nendes naaberriikides, mida Süüria kriis kõige rohkem mõjutab, eelkõige pagulaste sissevoolu kaudu;

21. tunneb heameelt tugeva toetuse üle, mida on näidanud üles Liibanon, Jordaania, Iraak ja eelkõige Türgi üha arvukamatele Süüria pagulastele varjupaiga pakkumisel, ning nende valmisoleku üle suurendada humanitaarabi; toetab tugevalt kõnealuste riikide jõupingutusi anda humanitaarabi Süüria kodanikele, kes otsivad nendes riikides kaitset;

22. nõuab taas Süüria ametivõimude, Süüria sõjaväe, julgeolekujõudude, relvarühmituste, samuti Assadi režiimi vastaste jõudude poolt toime pandud inimõiguste laialdaste, süsteemsete ja ränkade rikkumiste kohest, sõltumatut ja läbipaistvat uurimist eesmärgiga tagada, et kõik kõnealuste tegude (mis võivad täiesti ulatuda inimsusvastaste kuritegudeni) eest vastutavad isikud võetaks vastutusele;

23. kordab oma tugevat toetust ÜRO inimõiguste voliniku nõudmisele, mille kohaselt peaks ÜRO Julgeolekunõukogu andma Süürias valitseva olukorraga tegelemise üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule ametliku uurimise läbiviimiseks; kohustub kindlalt tagama, et kõik inimõiguste rikkumiste ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest vastutajad tuvastatakse ja võetakse vastutusele;

24. nõuab rahumeelset ja tõelist Süüria juhitavat üleminekut demokraatiale, mis vastab Süüria rahva õiguspärastele nõudmistele ning rajaneb Süüria ühiskonna kõiki demokraatlikke jõude ja osapooli kaasaval dialoogil, mille eesmärk on algatada põhjaliku demokraatliku reformi protsess, milles võetakse arvesse ka vajadust tagada rahvuslik leppimine ning millega võetakse kohustus tagada vähemuste õiguste ja vabaduste austamine;

25. tuletab meelde, et niipea kui algab tõeline üleminek demokraatiale, mis hõlmab ka vabasid ja õiglaseid valimisi, peaks EL olema valmis seadma Süüriaga sisse uue ja ambitsioonika partnerluse kõigis vastastikust huvi pakkuvates valdkondades, sealhulgas mobiliseerides abi, tugevdades kaubandus- ja majandussidemeid ning toetades üleminekuperioodi õigusmehhanisme ja Süüria juhitavat poliitilist üleminekuprotsessi;

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile, Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ning Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika