Procedūra : 2012/2788(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0439/2012

Pateikti tekstai :

B7-0439/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0351

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 144kWORD 108k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.600v01-00
 
B7-0439/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Sirijos (2012/2788(RSP))


Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos (2012/2788(RSP))  
B7‑0439/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 23 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas Sirijos klausimu ir atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 20 d., rugpjūčio 2 d. ir 18 d., ir rugsėjo 5 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 31 d. ir rugpjūčio 29 d. Komisijos nario, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Bano Ki-moono ir Arabų Valstybių Lygos generalinio sekretoriaus Nabilo El Araby 2012 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą paskirti Lakhdarą Brahimi nauju bendruoju specialiuoju atstovu Sirijai,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 509/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, ir į tolesnius Tarybos sprendimus, kuriais užtikrinamas šių priemonių taikymas,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 3 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 6 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į nacionalinį paktą ir Sirijos pereinamojo proceso bendrą politinę viziją, paskelbtus po Sirijos opozicijos konferencijos, vykusios liepos 2–3 d. Kaire remiant Arabų Valstybių Lygai,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 30 d. veiklos grupės susitikimo Ženevoje rezultatus,

–   atsižvelgdamas į K. Annano planą ir Jungtinių tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2042, 2043 ir 2059,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose, taip pat Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, kuriuos Sirija yra pasirašiusi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nuo žiauraus taikių demonstrantų Sirijoje malšinimo pradžios 2011 m. kovo mėn. nužudyta daugiau kaip 26 000 žmonių, tęsiasi žiaurus smurtas, pvz., naudojama sunkioji artilerija ir vyksta apšaudymai gyvenamose vietovėse, įskaitant Damaską ir Alepą, ir vis dažnėja Sirijos armijos, saugumo pajėgų ir šabichų kovotojų vykdomų žudymai; kadangi jau vyko kelios masinės žudynės ir suplanuoti (iš arti) vyrų, moterų ir vaikų žudymai; kadangi labai padaugėjo kankinimų, masinių areštų ir padažnėjo gyvenamų zonų naikinimo atvejų; kadangi vyriausybinės pajėgos laiko apgulusios daugelį Sirijos miestų ir miestelių ir juos bombarduoja, šiuo tikslu taip pat naudodami malūnsparnius ir naikintuvus; kadangi didėjantis konflikto militarizavimas padidino pilietinio karo pavojų, taip pat sukėlė sektantiško pobūdžio konfliktą;

B.  kadangi bet koks tolesnis padėties Sirijoje militarizavimas darytų didelį poveikį jos civiliams gyventojams ir taip pat toliau kenktų visam regionui saugumo ir stabilumo požiūriu, o eiga ir pasekmės būtų nenuspėjamos;

C. kadangi Sirijos valdžios institucijos sąmoningai atkirto maisto ir medicinos priemonių piliečiams tiekimą, kaip galima spręsti iš žiauraus civilių gyventojų, laukusių eilėse prie Alepo duonos kepyklų, bombardavimo; kadangi dėl tebesitęsiančio smurto ir priverstinių perkėlimų šalies viduje daugiau kaip 2 mln. Sirijos gyventojų atsiduria vis blogėjančioje humanitarinėje padėtyje;

D. kadangi prezidento Basharo al Assado prisiimtas įsipareigojimas įgyvendinti bendro Jungtinių Tautų ir Arabų Valstybių Lygos ypatingojo pasiuntinio Sirijai Kofi Annano šešių punktų planą nebuvo įgyvendintas, kadangi Sirijos režimas, kaip atstovaujantis Sirijos žmonėms režimas, visiškai prarado pasitikėjimą ir teisėtumą;

E.  kadangi per pastaruosius mėnesius iš šalies pasitraukė aukšto lygio pareigūnai, įskaitant Sirijos ministrą pirmininką Riyadą Hijabą, Sirijos revoliucinės gvardijos brigados generolą Manafą Tlassą ir kelis aukštesnio rango diplomatus; kadangi minėti pasitraukimai paskatino šiuo pasekti pavyzdžiu kitus asmenis, artimai susijusius su prezidentu Basharu al Assadu, ir armiją;

F.  kadangi vykdant nacionalinio saugumo pastato centrinėje Damasko dalyje bombardavimą 2012 m. rugpjūčio 18 d. buvo nužudyti keli svarbūs Basharo al Assado režimo veikėjai;

G. kadangi nepaisant galiojančio ES ginklų, šaudmenų ir kitos karinės įrangos embargo, taip pat draudimo eksportuoti stebėsenos technologijas, pranešta apie ginklų gabenimo incidentus ES vandenimis, o iš nutekėjusios verslo sandorių tarp ES bendrovių ir Sirijos (valstybės) subjektų ir asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, informacijos galima spręsti apie ES vidaus nekompetentingumą iki galo įgyvendinti savo sprendimus ir reglamentus;

H. kadangi keli išorės veikėjai, tiesiogiai ar per regioninius kanalus ir kaimynines šalis teikdami finansinę, veiklos, logistikos ir taktinę paramą ir pagalbą, toliau aktyviai remia Basharo al Assado režimą ir jo vykdomą žiaurų smurtą prieš civilius gyventojus; kadangi pajėgos ir grupuotės, esančios prezidento Basharo al Assado opozicijoje, taip pat gauna karinę ir techninę paramą iš kaimyninių šalių, o tai rodo, kad konfliktas išplitęs visame regione;

I.   kadangi dėl smurto intensyvėjimo ir pastarosiomis savaitėmis vis didėjančios humanitarinė krizės kaimyninėse šalyse, ypač Turkijoje, Jordanijoje ir Libane, labai padaugėjo Sirijos pabėgėlių; kadangi šiose šalyse įregistruota daugiau kaip 235 000 Sirijos pabėgėlių; kadangi daugiau kaip 1,5 mln. civilių gyventojų perkelti šalies viduje ir daugiau kaip milijonui reikia skubios humanitarinės pagalbos;

J.   kadangi nuo 2012 m. rugpjūčio 19 d. Jungtinių Tautų USMIS stebėsenos misija dėl blogėjančios saugumo padėties buvo priversta pasišalinti iš Sirijos;

K. kadangi ES ir jos valstybės narės iki šiol suteikė daugiau kaip 146 mln. eurų humanitarinę pagalbą žmogaus teisių organizacijoms, įskaitant aktyvistus ir pilietinę visuomenę Sirijos viduje ir Sirijos pabėgėlius kaimyninėse šalyse tų teritorijų, kurios nukentėjo nuo didelio Sirijos pabėgėlių antplūdžio;

L.  kadangi Sirijos opozicijos nariai parengė nacionalinį paktą ir Sirijos pereinamojo proceso bendrą politinę viziją, paskelbtus po konferencijos, vykusios liepos 2–3 d. Kaire remiant Arabų Valstybių Lygai, kadangi tęstinio darbo komitetas įsteigtas siekiant tęsti pastangas ir suvienyti Sirijos opoziciją;

M. kadangi veiklos grupė Sirijos klausimu 2012 m. liepos 1 d. Ženevoje susitarė dėl Sirijos vadovaujamo pereinamojo proceso, kuris apima laikinosios vyriausybės, turinčios visus vykdomuosius įgaliojimus, sudarymą, principų ir gairių;

N. kadangi Rusijos ir Kinijos veto sukliudė JT Saugumo Tarybai priimti rezoliuciją, pritariančią veiklos grupės Sirijos klausimu rezultatams ir taip pat sukliudė taikyti numatytas priemones, skirtas šešių dalių K. Annano plano laikymuisi užtikrinti pagal JT Chartijos 41 straipsnį;

O. kadangi iki šiol tarptautinė bendruomenė nesusivienijo ir nepradėjo įgyvendinti K. Annano plano, taip pat kitų principų ir gairių, dėl kurių sutarta, siekiant prisidėti prie Sirijos vadovaujamo politinio perėjimo proceso;

1.  dar kartą pakartoja, kad griežtai smerkia vis didėjantį prezidento Basharo al Assado režimo prievartos naudojimą prieš Sirijos civilius gyventojus, ypač suplanuotus vaikų ir moterų žudymus ir masines žudynes kaimuose; išreiškia itin didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų sunkumo ir galimų nusikaltimų prieš žmoniją, kuriems pritarė ir (arba) kuriuose dalyvavo Sirijos valdžios institucijos, Sirijos armija, saugumo pajėgos ir jiems pavaldi milicija;

2.  smerkia be teisminio nagrinėjimo įvykdytus mirties nuosprendžius ir visus kitus žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos įvykdė grupuotės ir pajėgos, kovojančios prieš Basharo al Assado režimą;

3.  pabrėžia, kad niekada negalima atsakyti teikti medicinos pagalbą sužeistiems ir pagalbos reikalingiems asmenims, ir ragina visas dalyvaujančias šalis apsaugoti civilius gyventojus ir susilaikyti nuo įvairiausių bauginimų ir smurto naudojimo prieš pacientus, gydytojus, medicinos darbuotojus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus;

4.  reiškia nuoširdžią užuojautą aukų artimiesiems; vertina Sirijos gyventojų rodomą drąsą ir ryžtą ir toliau tvirtai remia jų siekį užtikrinti visapusišką pagarbą žmogaus orumui, demokratijai, teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat geresnes ekonomines ir socialines sąlygas;

5.  apgailestauja, kad JT Saugumo Taryba negalėjo veikti ir nesusitarė dėl rezoliucijos tam, kad būtų galima taikyti didesnį ir veiksmingesnį spaudimą siekiant sustabdyti smurtą Sirijoje; įskaitant priverstinį JT Saugumo Tarybos rezoliucijų Nr. 2042 ir 2043 laikymąsi;

6.  pakartoja savo raginimą visoms JT Saugumo Tarybos narėms, ypač Rusijai ir Kinijai, pripažinti savo tarptautinę atsakomybę užtikrinti, kad nedelsiant būtų nutrauktas smurtas prieš civilius Sirijos gyventojus ir kad galėtų prasidėti politinis Sirijos vadovaujamas perėjimo procesas;

7.  ypač ragina visas nuolatines JT Saugumo tarybos nares nenuilstamai siekti susitarimo tam, kad būtų išeita iš dabartinės aklavietės, kurios sąlygomis toliau tęsiasi žiaurus smurtas ir daugėja žuvusiųjų. ragina JT Saugumo Tarybą patvirtinti ir įgyvendinti atsakomybės apginti doktriną siekiant padėti išgelbėti Sirijos civilius gyventojus nuo Basharo al Assado režimo vykdomų žudynių;

8.  pakartoja savo raginimą prezidentui Basharui al Assadui ir jo režimui nedelsiant atsistatydinti, kad kuo greičiau būtų sudarytos sąlygos taikiam, įtraukiam ir demokratiniam Sirijos vadovaujamam pereinamajam procesui;

9.  ragina prezidento Basharo al Assado režimą nedelsiant nutraukti šiurpius, nediskriminuojamus ir nusikalstamus smurtinius veiksmus prieš civilius Sirijos gyventojus, ypač prieš vaikus, ir nedelsiant iš miestų išvesti visus karinius dalinius ir tankus, nedelsiant išlaisvinti visus sulaikytus protestų dalyvius, politinius kalinius, žmogaus teisių gynėjus, tinklaraštininkus ir žurnalistus ir suteikti galimybę teikti būtinąją humanitarinę pagalbą;

10. ragina visas šalis kiek galima greičiau sutarti dėl (vietinių) paliaubų siekiant sudaryti galimybę didesnės apimties derybose aptarti svarbias paliaubas;

11. ragina visas dalyvaujančias šalis leisti nekliudomai ir saugiai atvykti tarptautiniams ir vietos humanitariniams darbuotojams, taip pat tarptautinei žiniasklaidai, ir laikytis tarptautinės humanitarinės teisės;

12. išreiškia susirūpinimą dėl tolesnio konflikto militarizavimo ir sektantiško pobūdžio smurto; pažymi, kad vyksta ginklų gabenimas, ir yra susirūpinęs Sirijos krizės šalutiniu poveikiu kaimyninėms šalims;

13. smerkia Sirijos režimo parodytą norą naudoti cheminį ginklą prieš „išorės teroristų grėsmę“ ir primena prezidentui Basharui al Assadui jo įsipareigojimus pagal Ženevos protokolą dėl cheminio ginklo nenaudojimo, taip pat ragina Sirijos valdžios institucijas tiksliai laikytis prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų;

14. apgailestauja, kad rezultatų nedavė visos bendro Jungtinių Tautų ir Arabų Valstybių Lygos ypatingojo pasiuntinio Sirijai Kofi Annano pastangos, įskaitant jo šešių punktų planą, siekiant baigti smurtą ir skatinti politinį sprendimą Sirijoje; džiaugiasi ir visiškai pritaria visoms naujo bendro specialiojo atstovo Sirijai Lakhdaro Brahimi pastangoms ir ragina tarptautinę bendruomenę, ypač JT Saugumo Tarybą, teikti jam besąlygišką ir apjungtą paramą;

15. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę, Tarybą ir valstybes nares stengtis bendrai dėti pastangas ieškant būtinai reikalingo tarptautinio Sirijos krizės sprendimo; be to, ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę nedelsiant dėti daugiau pastangų tam, kad būtų daromas diplomatinis spaudimas Rusijai ir Kinijai siekiant išeiti iš status kvo padėties, susijusios su greitais ir griežtais JT Saugumo Tarybos tarptautiniais veiksmais siekiant užbaigti krizę Sirijoje;

16. remia ES nuolatines pastangas didinti spaudimą prezidento Basharo al Assado režimui taikant ribojamąsias priemones, ragina ES apsvarstyti jos ribojamųjų priemonių apimties išplėtimą išorės subjektams ar grupuotėms, kurios neabejotinai teikia būtiną finansinę ir veiklos paramą Sirijos valdžios institucijoms ar sudaro sąlygas ją teikti;

17. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę dėti visas pastangas suvienyti Sirijos opoziciją siekiant nustatyti aiškią darbotvarkę demokratinei Sirijai, paremtą nacionaliniu paktu ir bendra politine vizija, kuri įneš didelį indėlį ir kuriai pritars Sirijos gyventojai, siekiant kuo greičiau įgyvendinti politinį perėjimą Sirijoje, kuris skatintų ir gintų visų Sirijos gyventojų visuotines teises ir pagrindines laisves; skatina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę toliau padėti rengti opozicijos seminarus, kurie suburia įvairius opozicijos veikėjus;

18. ragina Sirijos opoziciją sudaryti laikinąją, įtraukią ir atstovaujamąją vyriausybę tremtyje, kuri būtų patikima alternatyva prezidento Basharo al Assado režimui ir kuri galiausiai galėtų tapti teisėtu Sirijos gyventojų atstovaujamuoju organu;

19. pritaria kelių opozicijos grupuočių ir Turkijos vyriausybės raginimams įsteigti saugias zonas Turkijos ir Sirijos pasienyje ir galbūt Sirijos viduje, taip pat tarptautinei bendruomenei sukurti humanitarinės pagalbos koridorius; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę intensyvinti diskusijas su Turkija, Arabų Valstybių Lyga ir Sirijos opozicija dėl saugių zonų įsteigimo siekiant priimti Sirijos pabėgėlius ir sudaryti galimybę režimo persekiojamiems asmenims rasti prieglobstį ir apsaugą;

20. pritaria ES pasirengimui pasiūlyti papildomą paramą, įskaitant finansinę, siekiant padėti kaimyninėms šalims, ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją nustatyti tiesioginės humanitarinės pagalbos teikimo civilių gyventojų taryboms vietoje, taip pat JT agentūroms ir tarptautinėms NVO, reaguojant į poreikius tose kaimyninėse šalyse, kurios labiausiai nukentėjo dėl pabėgėlių antplūdžio krizės Sirijoje laikotarpiu;

21. palankiai vertina didžiulę paramą, kurią priimant vis didėjantį skaičių Sirijos pabėgėlių teikia Libanas, Jordanija, Irakas ir ypač Turkija, ir jų pasiryžimą didinti humanitarinę pagalbą; labai pritaria šių šalių pastangoms teikti humanitarinę pagalbą Sirijos gyventojams, kurie jų šiose šalyse ieško apsaugos;

22. pakartoja savo raginimą skubiai atlikti nepriklausomą ir skaidrų Sirijos valdžios institucijų, Sirijos armijos, saugumo pajėgų, milicijos, taip pat Assado režimo opozicinių jėgų, padarytų plataus masto, sistemingų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų tyrimą, siekiant užtikrinti, kad visi asmenys, atsakingi už šiuos veiksmus, kurie gali būti prilyginami nusikaltimams žmoniškumui, būtų patraukti atsakomybėn;

23. primena savo pritarimą JT Žmogaus teisių komisaro raginimui, kad JT Saugumo Taryba praneštų TBT apie padėtį Sirijoje tam, kad būtų atliktas oficialus tyrimas; tvirtai įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmenys, atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus ir tarptautinių žmogaus teisių normų pažeidimus, būtų nustatyti ir patraukti atsakomybėn;

24. ragina taikiai ir iš tiesų vykdyti Sirijos vadovaujamą politinį perėjimą prie demokratijos, kuri atitinka Sirijos gyventojų teisėtus lūkesčius ir yra pagrįsta visiem atviru dialogu, apimančiu visas demokratines jėgas ir Sirijos visuomenės dalis, siekiant pradėti gilių demokratinių reformų procesą, kurį vykdant būtų atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti nacionalinį susitaikymą ir prisiimama atsakomybė užtikrinti pagarbą mažumų teisėms;

25. primena, kad vos tik prasidės iš tiesų demokratinės permainos, įskaitant laisvus ir teisingus rinkimus, ES turėtų būti pasirengusi plėtoti naują plataus užmojo partnerystę su Sirija visais abiem šalim svarbiais klausimais, įskaitant pagalbos teikimą, prekybos ir ekonominių ryšių stiprinimą, taip pat paramą pereinamojo laikotarpio teisingumui ir Sirijos vadovaujam politinio perėjimo procesui;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Turkijos vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika