Postup : 2012/2788(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0439/2012

Predkladané texty :

B7-0439/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.15
CRE 13/09/2012 - 11.15

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0351

NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 106k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0425/2012
10.9.2012
PE493.600v01-00
 
B7-0439/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Sýrii (2012/2788(RSP))


Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Louis Michel, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Antonyia Parvanova, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sýrii (2012/2788(RSP))  
B7‑0439/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 23. júla 2012 a na závery Európskej rady o Sýrii z 29. júna 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii z 20. júla, 2. a 18. augusta a 5. septembra 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia európskeho komisára pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia o Sýrii z 31. júla a 29. augusta 2012,

–   so zreteľom na rozhodnutie generálneho tajomníka OSN Ban Ki-Moona a generálneho tajomníka Ligy arabských štátov Nabil EL Arabyho o vymenovaní Lakhdara Brahimiho za nového spoločného osobitného zástupcu pre Sýriu zo 17. augusta 2012,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 509/2012 z 15. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, a na následné rozhodnutia Rady o presadzovaní týchto opatrení,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrskej arabskej republike z 3. augusta 2012,

–   so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Sýrii zo 6. júla 2012,

–   so zreteľom na Národnú dohodu a spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii, ktorá bola pripravená na základe konferencie sýrskej opozície konanej pod záštitou Ligy arabských štátov 2. – 3. júla v Káhire,

–   so zreteľom na výsledky schôdze akčnej skupiny konanej v Ženeve 30. júna 2012,

–   so zreteľom na Annanov plán a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2042, 2043 a 2059,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých všetkých je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže od začatia násilných zásahov voči pokojným protestantom v Sýrii v marci 2011 bolo zabitých viac ako 26 000 ľudí, keďže sýrska armáda, bezpečnostné sily a milície Shabiha sústavne zvyšujú hrubé násilie – napr. použitie ťažkého delostrelectva a bombardovanie obývaných oblastí vrátane Damaška a Halabu – a pokračujú v strašnom zabíjaní; keďže došlo k viacerým masakrom a cielenému zabíjaniu (z bezprostrednej blízkosti) mužov, žien a detí; keďže mučenie, masové zatýkanie a rozsiahle ničenie obývaných oblastí sa dramaticky stupňujú; keďže mestá po celej Sýrii obliehajú a bombardujú vládne jednotky, a to aj pomocou vrtuľníkov a bojových lietadiel; keďže narastajúca militarizácia konfliktu zvýšila riziko vypuknutia občianskej vojny a vzniku náboženského konfliktu;

B.  keďže akákoľvek ďalšia militarizácia situácie v Sýrii by mala vážny dosah na civilné obyvateľstvo a bude naďalej ovplyvňovať celý región z hľadiska bezpečnosti a stability, a to s nepredvídateľnými dôsledkami a účinkami;

C. keďže sýrske orgány zámerne obmedzujú prístup občanov k dodávkam potravín a lekárskeho materiálu, čoho dôkazom bolo brutálne bombardovanie civilistov čakajúcich v rade pred pekárňou v meste Aleppo; keďže viac ako 2 milióny Sýrčanov sú vystavení a čelia rýchlemu zhoršovaniu humanitárnej situácie v dôsledku pokračujúceho násilia a núteného vysídľovania;

D. keďže prezident Bashar al-Assad neplní záväzky týkajúce sa šesťbodového plánu spoločného osobitného vyslanca OSN a Ligy arabských štátov Kofiho Annana a keďže sýrsky režim stratil akúkoľvek dôveryhodnosť a legitimitu ako zástupca sýrskeho ľudu;

E.  keďže v uplynulých mesiacoch došlo k zbehnutiu osôb zastávajúcich vysoké funkcie vrátane sýrskeho predsedu vlády Rijáda Hidžába, brigádneho generála Sýrskej revolučnej gardy Manafa Tlassa a niekoľkých vrcholných diplomatov; keďže títo prebehlíci vyzvali ďalšie osoby blízke prezidentovi Assadovi a armáde, aby nasledovali ich príklad;

F.  keďže počas bombového útoku na budovu národnej bezpečnosti v centre Damašku 18. augusta 2012 bolo zabitých viacero kľúčových postáv Assadovho režimu;

G. keďže napriek platnému embargu EÚ na zbrane, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie, ako aj zákazu vývozu monitorovacích zariadení boli zaznamenané prípady dodávok zbraní cez vody EÚ a úniku podrobností o obchodných transakciách medzi spoločnosťami EÚ a sýrskymi (štátnymi) subjektmi a osobami, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ, čo dokazuje, vnútornú neschopnosť EÚ v plnej miere vykonávať vlastné rozhodnutia a nariadenia;

H. keďže viacerí vonkajší aktéri, priamo či nepriamo prostredníctvom regionálnych kanálov a susedných krajín, naďalej aktívne podporujú Assadov režim a použitie hrubého násilia voči civilistom prostredníctvom finančnej, operačnej, logistickej a taktickej podpory a pomoci; keďže sily a skupiny oponujúce prezidentovi Assadovi tiež dostávajú vojenskú a technickú podporu zo susediacich krajín, čo ukazuje na nadregionálny charakter konfliktu;

I.   keďže zintenzívnenie násilia a dokonca neustále prehlbovanie humanitárnej krízy spôsobili, že susediace krajiny museli v nedávnych týždňoch prijať dramaticky sa zvyšujúci počet sýrskych utečencov, predovšetkým Turecko, Jordánsko a Libanon; keďže v týchto krajinách bolo zaregistrovaných viac ako 235 000 sýrskych utečencov; keďže viac ako 1,5 milióna civilistov je vnútorne vysídlených a viac ako 1 milión ľudí nevyhnutne potrebuje humanitárnu pomoc;

J.   keďže od 19. augusta 2012 bola pozorovateľská misia OSN USMIS nútená stiahnuť sa zo Sýrie v dôsledku zhoršenia sa bezpečnostnej situácie;

K. keďže EÚ a jej členské štáty poskytli doposiaľ humanitárnu pomoc vo výške viac ako 146 miliónov EUR organizáciami na ochranu ľudských práv vrátane aktivistov a občianskej spoločnosti v Sýrii, ako aj sýrskym utečencom v susediacich krajinách v oblastiach postihnutých prílivom sýrskych utečencov;

L.  keďže členovia sýrskej opozície vydali Národnú dohodu a spoločnú politickú víziu transformácie v Sýrii v nadväznosti na konferenciu konanú pod záštitou Ligy arabských štátov 2. – 3. júla v Káhire; keďže bol zriadený monitorovaní výbor s cieľom pokračovať v úsilí o zjednotenie sýrskej opozície;

M. keďže akčná skupina pre Sýriu 1. júla 2012 v Ženeve schválila zásady a usmernenia týkajúce sa odovzdania moci v Sýrii, čo zahŕňa ustanovenie prechodnej vlády, ktorá bude mať úplné výkonné právomoci;

N. keďže veto zo strany Ruska a Číny zabránilo tomu, aby Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu schvaľujúcu výsledky akčnej skupiny pre Sýriu, a tiež prijatiu plánovaných opatrení na presadenie dodržiavania šesťbodového plánu Kofiho Annana na základe článku 41 charty OSN;

O. keďže medzinárodné spoločenstvo sa zatiaľ nedokázalo zjednotiť a pristúpiť k realizácii Annanovho plánu ani ďalších schválených zásad a usmernení v záujme zabezpečenia politickej transformácie, ktorej sa ujme sama Sýria;

1.  opakovane čo najdôraznejšie odsudzuje stále sa zvyšujúce všeobecné násilie, ktoré režim prezidenta Assada uplatňuje voči sýrskemu civilnému obyvateľstvu, najmä cielené zabíjanie detí a žien a masové popravy v dedinách; vyjadruje najhlbšie znepokojenie nad závažnosťou porušovania ľudských práv a prípadnými zločinmi proti ľudskosti, ktoré schvaľujú alebo ktorých sa dopúšťajú sýrske orgány, sýrska armáda, bezpečnostné sily a pridružené milície;

2.  odsudzuje skrátené mimosúdne popravy a všetky ďalšie formy porušovania ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú skupiny a sily oponujúce Assadovmu režimu;

3.  zdôrazňuje, že za žiadnych okolností by sa nemalo odoprieť lekárske ošetrenie zraneným osobám alebo osobám, ktoré potrebujú pomoc, a vyzýva všetky zapojené strany, aby chránili civilistov a upustili od použitia všetkých foriem zastrašovania a násilia voči pacientom, lekárom, zdravotníkom a humanitárnym pracovníkom;

4.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí; vyzdvihuje pretrvávajúcu odvahu a odhodlanie sýrskeho ľudu a naďalej rozhodne podporuje jeho úsilie o zabezpečenie úplného dodržiavania ľudskej dôstojnosti, demokracie, zásady právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, ako aj o zaistenie lepších hospodárskych a sociálnych podmienok;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bezpečnostná rada OSN nepodnikla žiadne kroky a neschválila rezolúciu s cieľom vyvinúť ešte silnejší a účinnejší tlak na ukončenie násilia v Sýrii, a to vrátane vynúteného plnenia rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 2042 a 2043;

6.  opakovane vyzýva všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, najmä Rusko a Čínu, aby sa ujali svojej medzinárodnej zodpovednosti s cieľom zabezpečiť, aby sa okamžite skončilo používanie násilia voči sýrskemu civilnému obyvateľstvu a mohla začať politická transformácia, ktorú zrealizuje sama Sýria;

7.  vyzýva predovšetkým všetkých stálych členov Bezpečnostnej rady OSN, aby vytrvale pracovali na dosiahnutí dohody o vyriešení súčasnej patovej situácie, ktorá umožňuje pokračovanie hrubého násilia a zvyšovanie počtu obetí; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby potvrdila a uplatnila doktrínu o zodpovednosti za ochranu s cieľom ochrániť sýrske civilné obyvateľstvo pred zmasakrovaním zo strany Assadovho režimu;

8.  opakuje svoju výzvu prezidentovi Assadovi a jeho režimu na okamžité odstúpenie s cieľom umožniť tým, aby čo najrýchlejšie došlo k pokojnej, inkluzívnej a demokratickej transformácii, ktorej sa ujme sama Sýria;

9.  nalieha na režim prezidenta Assada, aby okamžite zastavil hrozné, všeobecné a zločinecké násilie páchané na sýrskom civilnom obyvateľstve, najmä na deťoch, a aby bezodkladne stiahol z miest všetky jednotky a tanky, ihneď prepustil všetkých zadržiavaných demonštrantov, politických väzňov, obhajcov ľudských práv, blogerov a novinárov, a aby povolil okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci;

10. vyzýva všetky strany, aby sa čo najskôr dohodli na (miestnom) nastolení prímeria, aby sa dalo v širšom kontexte rokovať o zmysluplnom prímerí;

11. vyzýva všetky strany, aby umožnili úplný a bezpečný prístup pre medzinárodných a miestnych humanitárnych pracovníkov, ako aj pre medzinárodné médiá a aby dodržiavali medzinárodné humanitárne právo;

12. vyjadruje znepokojenie nad rastúcou militarizáciou konfliktu a sektárskym násilím; berie na vedomie úlohu rôznych regionálnych aktérov vrátane dodávok zbraní a vyjadruje znepokojenie nad vedľajším účinkom sýrskeho konfliktu v susediacich krajinách;

13. odsudzuje deklarovanú pripravenosť sýrskeho režimu použiť chemické zbrane proti „vonkajším teroristickým hrozbám“, pripomína prezidentovi Assadovi jeho záväzky vyplývajúce zo Ženevského protokolu o nepoužívaní chemických zbraní a vyzýva sýrske orgány, aby striktne vyhoveli prijatým medzinárodným záväzkom;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že zlyhalo akékoľvek úsilie spoločného osobitného vyslanca OSN a Ligy arabských štátov Kofiho Annana o ukončenie násilia a podporu politického riešenia v Sýrii, a to vrátane jeho šesťbodového plánu; víta a v plnej miere podporuje všetky snahy novo vymenovaného spoločného osobitného vyslanca Lakhdara Brahimiho a nalieha na medzinárodné spoločenstvo, osobitne na Bezpečnostnú radu OSN, aby mu poskytli bezpodmienečnú a jednotnú pomoc;

15. naliehavo žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, Radu a členské štáty, aby sa spoločne a bezodkladne usilovali o nájdenie medzinárodného riešenia krízy v Sýrii; okrem toho nalieha na podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby zintenzívnila úsilie o vyvinutie diplomatického tlaku na Rusko a Čínu v záujme odblokovanie súčasnej patovej situácie so zreteľom na prijatie rýchlych a razantných opatrení Bezpečnostnou radou OSN na ukončenie krízy v Sýrii;

16. podporuje pretrvávajúce úsilie EÚ o zvýšenie tlaku na režim prezidenta Assada prostredníctvom reštriktívnych opatrení a vyzýva EÚ, aby zvážila rozšírenie rozsahu jej reštriktívnych opatrení na vonkajšie subjekty alebo skupiny, ktoré nepochybne poskytujú alebo uľahčujú kľúčovú finančnú a operačnú podporu sýrskym orgánom;

17. nalieha na podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a členské štáty EÚ, aby podnikli maximálne úsilie o zjednotenie sýrskej opozície, zostavenie jasného programu demokratizácie Sýrie na základe Národnej dohody a spoločnej politickej vízie, do čoho sa zoširoka zapoja osoby žijúce v Sýrii a čo schvália, s cieľom čo najrýchlejšie realizovať politickú transformáciu v Sýrii, ktorá bude presadzovať a ochraňovať všeobecné práva a základné slobody všetkých Sýrčanov; nabáda podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby naďalej umožňovala opozičné semináre, na ktorých sa zhromaždia osobnosti zo širokého spektra opozície;

18. vyzýva sýrsku opozíciu, aby vytvorila inkluzívnu a reprezentatívnu prechodnú vládu v exile ako dôveryhodnú alternatívu k režimu prezidenta Assada, ktorá by sa prípadne mohla stať legitímnym predstaviteľom sýrskeho ľudu;

19. podporuje výzvy niekoľkých opozičných skupín a tureckej vlády, aby medzinárodné spoločenstvo vytvorilo pozdĺž turecko-sýrskej hranice a prípadne na území Sýrie útočisko a humanitárne koridory; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby zintenzívnila rozhovory s Tureckom, Ligou arabských štátov a so sýrskou opozíciou o vytvorení útočiska s cieľom prijať sýrskych utečencov a poskytnúť osobám prenasledovaným režimom nájsť útočisko a ochranu;

20. víta pripravenosť EÚ poskytnúť ďalšiu podporu vrátane finančnej pomoci susediacim krajinám a vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby preskúmali všetky spôsoby na poskytnutie priamej humanitárnej pomoci civilným radám v teréne, ako aj agentúram OSN a medzinárodným MVO ako reakciu na potreby susediacich krajín, ktoré sú najviac postihnuté krízou v Sýrii, najmä v dôsledku prílevu utečencov;

21. víta silnú podporu, ktorú vyjadrili Libanon, Jordánsko, Irak a najmä Turecko tým, že sú ochotní prijať zvyšujúci sa počet sýrskych utečencov, ako aj ich ochotu zintenzívniť humanitárnu pomoc; dôrazne podporuje úsilie týchto krajín o zabezpečenie humanitárnej pomoci sýrskym občanom, ktorí hľadajú v daných krajinách ochranu;

22. opätovne vyzýva na okamžité, nezávislé a transparentné vyšetrenie rozsiahleho, systematického a hrubého porušovania ľudských práv zo strany sýrskych orgánov, sýrskej armády, bezpečnostných síl, milícií, ako aj jednotiek bojujúcich proti Assadovmu režimu s cieľom zabezpečiť, aby sa vyvodila zodpovednosť voči všetkým osobám zodpovedným za tieto činy, ktoré sa môžu považovať za zločiny proti ľudskosti;

23. opakuje svoju dôraznú podporu požiadavky vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, aby Bezpečnostná rada OSN predložila otázku situácie v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu na formálne vyšetrenie; pevne sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv a porušovanie medzinárodného práva boli identifikované a niesli za svoje činy zodpovednosť;

24. žiada mierumilovný a skutočný prechod k demokracii, ktorý uskutoční sama Sýria, spĺňa legitímne požiadavky sýrskeho ľudu a je založený na otvorenom dialógu, do ktorého sú zapojené všetky demokratické sily a zložky vnútri sýrskej spoločnosti, s cieľom začať proces hlbokých demokratických reforiem, ktorý tiež zohľadňuje potrebu zaručiť národné zmierenie, a je preto zameraný na zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd menšín;

25. pripomína, že len čo sa začne skutočná demokratická transformácia zahrňujúca slobodné a spravodlivé voľby, EÚ by mala byť pripravená rozvinúť nové a ambiciózne partnerstvo so Sýriou vo všetkých oblastiach vzájomného záujmu, a to aj prostredníctvom mobilizácie pomoci, posilnenia obchodných a hospodárskych vzťahov a podpory justície v prechodnom období a politickej transformácie, ktorú uskutoční sama Sýria;

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a parlamentu Tureckej republiky, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia