Návrh usnesení - B7-0440/2012Návrh usnesení
B7-0440/2012

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Sýrii

10. 9. 2012 - (2012/2788(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil‑Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE

Postup : 2012/2788(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0440/2012
Předložené texty :
B7-0440/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0440/2012

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii

(2012/2788(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, především na usnesení ze dne 16. prosince 2011 o situaci v Sýrii[1], 15. prosince 2011 o situaci v Sýrii[2], 27. října 2011 o situaci v Egyptě a Sýrii, zejména o křesťanských společenstvích[3], 27 října 2011 o případu Rafy Nášidové v Sýrii[4], 15. září 2011 o situaci v Sýrii[5] a usnesení ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe[6],

–   s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 23. července 2012 a na závěry zasedání Evropské rady ze dne 29. června 2012 týkající se Sýrie,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady týkající se restriktivních opatření vůči syrskému režimu, v jejichž důsledku se celkový počet osob, na něž se vztahují sankce, zvyšuje na 155 a počet subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků z rozhodnutí EU, činí 52 a s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2012 o podniknutí kroků k omezení dodávek zbraní do Sýrie,

–   s ohledem na řadu prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k Sýrii, především na komentář Catherine Ashtonové, který pronesla před schůzkou Gymnich na Kypru dne 7. září 2012 a po této schůzce dne 8. září 2012, jakož i na její prohlášení ze dnů 5. září 2012 a 18. srpna 2012 o jmenování pana Lachdara Brahímího společným zvláštním zmocněncem OSN a Ligy arabských států pro Sýrii,

–   s ohledem na prohlášení komisařky EU Georgievové k diskusi Rady bezpečnosti OSN ohledně Sýrie ze dne 29. srpna a na její prohlášení ze dne 31. července 2012 o prohlubující se humanitární krizi,

–   s ohledem na třídenní návštěvu prezidenta Mezinárodního výboru Červeného kříže v Sýrii, která se konala ve dnech kolem 4. září 2012,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2059 ze dne 20. července 2012, č. 2043 ze dne 21. dubna 2012 a č. 2042 ze dne 14. dubna 2012,

–   s ohledem na rozhodnutí Organizace pro islámskou spolupráci ze dne 13. srpna 2012 o pozastavení členství Sýrie v této organizaci,

–   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze 1. června 2012 o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Syrské arabské republice a na nedávné zabíjení v al-Húlá,

–   s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise o Syrské arabské republice vydanou dne 15. srpna 2012 v souladu s rezolucí Rady OSN pro lidská práva ze dne 23. března 2012, v níž Rada prodloužila mandát této komise, kterou zřídila na základě své rezoluce ze dne 22. srpna 2011,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluvu o právech dítěte a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidy, na čtyři ženevské úmluvy ze dne 12. srpna 1949 a jejich dodatkový protokol o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že v posledních měsících se situace týkající se lidských práv a bezpečnosti značně zhoršila, ozbrojené násilí zintenzívnilo a rozšířilo se do Damašku, Halabu a dalších měst v zemi; vzhledem k tomu, že vládní síly nasazovaly stále častěji vojenské jednotky a používaly letectvo i dělostřelectvo v hustě osídlených čtvrtích, které se tak dostaly do obležení a byly bombardovány;

B.  vzhledem k tomu, že militarizace konfliktu a nedodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a humanitárního práva zapříčinilo hlubokou krizi spojenou s vnitřním vysidlováním a prohloubilo krizi humanitární; vzhledem k tomu, že počet lidí, kteří potřebují okamžitou pomoc, je vyšší než 1,5 milionu a stále prudce roste; vzhledem k tomu, že syrský režim záměrně brání celým komunitám v přístupu k potravinám, vodě, elektřině a zdravotnickému materiálu, například komunitám v Homsu a nověji i v Halabu;

C. vzhledem k tomu, v důsledku neustálých bojů bylo v srpnu zabito přibližně 5 000 osob, což znamená, že od začátku konfliktu zemřelo podle odhadů OSN více než 20 000 lidí, a má se za to, že ve zmíněném měsíci opustilo Sýrii více než 100 000 uprchlíků;

D. vzhledem k tomu, že ustavičné nepokoje mají přímý dopad na sousední země, jelikož syrští uprchlíci neustále – v průměrném počtu 500 až 2 000 osob denně – překračují hranice a odcházejí do Jordánska, Libanonu, Iráku a Turecka, takže celkový počet uprchlíků podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky přesáhl 235 300; vzhledem k tomu, že více než 75 % těchto uprchlíků tvoří ženy a děti; vzhledem k tomu, že Turecko požádalo Radu bezpečnosti OSN, aby zvážila vytvoření bezpečnostního pásma pro civilisty, které by střežily sousední země; vzhledem k tomu, že Rusko a Čína nesouhlasily s myšlenkou vytvoření nárazníkových pásem, jelikož by to podle jejich názoru v zemi pouze zvýšilo násilí;

E.  vzhledem k tomu, že EU již poskytla humanitární pomoc v hodnotě přesahující 146 milionů EUR a na schůzce Gymnich dne 8. září 2012 na Kypru prohlásila, že dalších 50 milionů EUR má být použito k podpoře lidí, kteří v Sýrii potřebují humanitární pomoc, i osob překračujících hranice;

F.  vzhledem k tomu, že poslední zpráva nezávislé vyšetřovací komise OSN pro Sýrii, která má být předložena na 21. schůzi Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky, došla k závěru, že syrská vláda a jednotky Šabíha se v rozsáhlé či systematické míře dopouštěly mučení a vraždění civilistů, tudíž podle mezinárodního humanitárního práva spáchaly trestné činy proti lidskosti;

G. vzhledem k tomu, že předseda Mezinárodního výboru Červeného kříže se nedávno sešel s prezidentem Bašárem Asadem a žádal o možnost navštívit všechny osoby zadržované v Sýrii a dále o volný přístup obyvatelstva k humanitární pomoci, včetně přístupu ke zdravotní péči;

H. vzhledem k tomu, že v posledních měsících řada vysoce postavených osob opustila svou funkci, včetně brigádního generála syrské revoluční gardy Manafa Tlassa, syrského předsedy vlády Rijáda Hidžába, několika vysoce postavených diplomatů a důstojníků; vzhledem k tomu, že tito „přeběhlíci“ vyzvali Syřany, aby se sjednotili a začali budovat Sýrii po prezidentu Bašáru Asadovi;

I.   vzhledem k tomu, že syrský konflikt ovlivňuje celý region a že se má za to, že do operací se zapojují vnější aktéři ze sousedních zemí, kteří aktivně podporují Asadův režim; vzhledem k tomu, že z libanonské hranice se Sýrií jsou hlášeny vpády a případy ostřelování i únosy, k nimž došlo v Sýrii i v Libanonu; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně, vysoká představitelka Komise dne 4. srpna 2012 vyzvala libanonské orgány, aby dostály svému právnímu závazku coby smluvní strana Úmluvy OSN proti mučení a zastavily vyhošťování syrských státních příslušníků do Sýrie;

J.   vzhledem k tomu, že dne 2. srpna 2012 oznámil Kofi Annan svou rezignaci na funkci společného zvláštního vyslance OSN a Ligy arabských států pro Sýrii z důvodu neústupnosti syrského režimu, rostoucího ozbrojeného násilí a neschopnosti rozdělené Rady bezpečnosti sjednotit se a důrazně prosadit své snahy; vzhledem k tomu, že OSN následně rozhodla ukončit pozorovatelskou misi, která byla vyslána s cílem sledovat příměří mezi vládou a opozičními silami, jehož uzavření bylo součástí Annanova šestibodového mírového plánu, a otevřít styčný úřad v Damašku;

K. vzhledem k tomu, že syrská opozice vydala dne 3. července 2012 společnou vizi politického přechodu a národní pakt, podle nichž mají spravedlnost, demokracie a pluralita tvořit ústavní základy budoucí Sýrie; vzhledem k tomu, že se jí tentokrát nepodařilo dohodnout se na volbách opoziční vlády, která by ji zastupovala na mezinárodní úrovni;

1.  opět co nejdůrazněji odsuzuje vzrůstající násilí a svévolné útoky syrského režimu na civilní obyvatelstvo, které jsou porušením mezinárodního práva a závazků syrských orgánů formulovaných v rezolucích OSN č. 2042 (2012) a č. 2043 (2012) a spočívajících v ukončení násilí ve všech formách, mimo jiné ukončení nasazování těžkých zbraní v hustě obydlených oblastech;

2.  důrazně odsuzuje časté či systematické praktiky zahrnující mimosoudní popravy, svévolné zadržování a násilné únosy, mučení a sexuální násilí páchané na mužích, ženách a dětech vládními silami, a to i provládními milicemi a jednotkami Šabíha, a uplatňované vůči civilistům ve formě státní politiky;

3.  naléhavě vyzývá syrské orgány, aby dodržovaly předpisy mezinárodního humanitárního práva a okamžitě umožnily neomezený a volný přístup do země dodávkám humanitární pomoci a zdravotní péči pro všechny, kteří naléhavě potřebují pomoc, a aby tak zabránily ztrátám na životech civilistů; v této souvislosti poukazuje na nedávné vstřícné závazky, které prezident Bašár Asad vyjádřil při rozhovoru s předsedou Mezinárodního výboru Červeného kříže, a vyzývá k bedlivému sledování dalšího vývoje;

4.  vyjadřuje soustrast rodinám obětí; znovu vyslovuje svou solidaritu syrskému lidu bojujícímu za svobodu, důstojnost a demokracii a oceňuje jeho odvahu a odhodlání, obzvláště odvahu a odhodlání žen;

5.  opět vyzývá prezidenta Bašára Asada a jeho režim, aby se neprodleně vzdal moci, a umožnil tak v zemi demokratickou a pokojnou změnu režimu;

6.  vítá závazek EU pokračovat v úsilí o zvýšení mezinárodního tlaku na syrský režim a bere na vědomí sankce přijaté dosud v 17 etapách, které zahrnují zmrazení prostředků 155 osob a 52 subjektů a embargo na dovoz ropy a vývoz zbraní a byly uvaleny zejména formou povinnosti kontrolovat v přístavech a na letištích EU všechny lodě a všechna letadla směřující do Sýrie, o níž bylo rozhodnuto dne 8. srpna 2012; vyzývá Radu, aby zvážila přijetí dalších restriktivních opatření vůči vnějším aktérům a skupinám podílejícím se na operacích z důvodu aktivní podpory režimu Bašára Asada;

7.  vyjadřuje velké politování nad tím, že Rada bezpečnosti OSN patřičně nereagovala na stále častější případy svévolného násilí, jelikož Ruská federace a Čína byly proti, a naléhavě vyzývá obě tyto země, aby dostály svým povinnostem vyplývajícím z mezinárodního práva; opět vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby Ruské federaci a Číně ozřejmila závažné důsledky, pokud by podpora prezidenta Bašára Asada pokračovala; znovu schvaluje výzvy vysoké komisařky OSN pro lidská práva k tomu, aby se situací v Sýrii zabýval Mezinárodní trestní soud, a vyzývá ministry zahraničních věcí EU, aby tyto výzvy podpořili;

8.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU byla připravena přijmout další opatření a i nadále společně s Radou bezpečnosti OSN a v úzké spolupráci s USA, Tureckem a Ligou arabských států zjišťovat všechny možnosti, jež se nabízí v rámci koncepce „odpovědnost za ochranu“, aby pomohla syrskému lidu a zastavila krveprolití; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby iniciovala uspořádání mezinárodní konference za účasti všech klíčových aktérů regionu, jejímž účelem by byla koordinace úsilí o splnění naléhavých humanitárních potřeb a vyřešení všech aspektů syrské krize v zájmu přípravy přechodu na jiný politický režim;

9.  vyzývá EU, aby zvýšila svou podporu sousedním zemím poskytujícím pomoc a ochranu rostoucímu počtu uprchlíků, a vyzývá k uplatňování politiky otevřených hranic vůči těm, kdo hledají ochranu; vyzývá vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, aby společně s izraelskou vládou přezkoumal možnost otevřít uprchlíkům ze Sýrie izraelské hranice; současně naléhavě vyzývá členské státy EU, aby pečlivě přezkoumávaly žádosti syrských občanů o azyl a tyto uprchlíky přesídlovaly tak, že jim nabídnou útočiště v EU, a to zejména několika málo uprchlíkům zbývajícím v táboře al-Húl u tureckých a iráckých hranic, v němž pobývají zejména palestinští uprchlíci z Iráku, kteří jsou již léta na seznamech pro prioritní znovuusídlení vedených vysokým komisařem OSN pro uprchlíky a které v roce 2010 navštívila delegace Evropského parlamentu;

10. vítá skutečnost, že syrská opozice přijala národní pakt a společnou politickou vizi transformace v Sýrii vydané po konferenci, která se konala pod záštitou Ligy arabských států ve dnech 2. a 3. července 2012 v Káhiře, a vyzývá syrské opoziční síly v zemi i mimo ni, aby překonaly své vnitřní rozpory a sjednotily se za účelem vytvoření dočasné a reprezentativní vlády zahrnující všechny vrstvy společnosti, která by je zastupovala na mezinárodní úrovni; vyzývá Svobodnou syrskou armádu, aby dodržovala mezinárodní humanitární právo a mezinárodní předpisy upravující lidská práva a aby tyto závazky skutečně dodržovala v praxi;

11. důrazně odsuzuje záměr použít chemické zbraně proti vnějším teroristickým hrozbám, který vyjádřily syrské orgány, a vyzývá prezidenta Bašára Asada k důslednému plnění jeho povinností vyplývajících z Ženevského protokolu o nepoužívání chemických zbraní;

12. rozhodně podporuje činnost nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise zaměřenou pro Syrskou arabskou republiku, která usiluje o vyšetření všech případů porušení mezinárodních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva, k nimž došlo v Sýrii, aby tak zajistila, že ti, co spáchali tyto činy budou pohnáni k odpovědnosti, a vyzývá členské státy EU, aby na 21. schůzi Úřadu vysokého OSN komisaře pro uprchlíky dosáhly toho, že tato komise bude moci pokračovat ve své práci, a to v případě potřeby i za pomoci nezbytných posil;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a parlamentu Iráku, Jordánska, Libanonu, Ruska, Turecka, prezidentovi a Kongresu Spojených států amerických, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě a parlamentu Sýrie.