Предложение за резолюция - B7-0466/2012Предложение за резолюция
B7-0466/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно изборите в Беларус

17.10.2012 - (2012/2815(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0463/2012

Процедура : 2012/2815(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0466/2012
Внесени текстове :
B7-0466/2012
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0466/2012

Резолюция на Европейския парламент относно изборите в Беларус

(2012/2815(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Беларус, по-конкретно тези от 5 юли 2012 г., от 29 март 2012 г.[1], 16 февруари 2012 г.[2], 15 септември 2011 г.[3], 12 май 2011 г.[4], 10 март 2011 г.[5], 20 януари 2011 г.[6], 10 март 2010 г.[7] и 17 декември 2009 г.[8],

–   като взе предвид изявлението на върховния представител на ЕС Катрин Аштън от 28 юни 2012 г. относно положението в Беларус,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 1-2 март 2012 г., в които се изразява дълбока загриженост относно по-нататъшното влошаване на положението в Беларус,

–   като взе предвид Решение за изпълнение 2012/126/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2012 година за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус[9] ,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно лансирането на европейски диалог с беларуското общество относно модернизацията (3157 заседание на Съвета по външни работи, състояло се в Брюксел на 23 март 2012 г.),

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 354/2012 на Съвета от 23 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Беларус по време на 3191 заседание на Съвета по външни работи, състояло се на 15 октомври 2012 г. в Люксембург,

–   като взе предвид изявлението от 28 февруари 2012 г. на върховния представител на ЕС Катрин Аштън относно решението й, както и решението на полското правителство, съответно ръководителят на делегацията на ЕС в Минск и полският посланик в Беларус да бъдат отзовани,

–   като взе предвид Решение 2012/36/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 г. за изменение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус,

–   като взе предвид Резолюция № 1857(2012) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 25 януари 2012 г. относно положението в Беларус, която осъжда непрекъснатото преследване на членове на опозицията и тормоза над активисти на гражданското общество, независими медии и защитници на правата на човека в Беларус,

–   като взе предвид доклада от 10 април 2012 г. на Върховния комисар на ООН по правата на човека и резолюция 17/24 от 17 юни 2011 г. на Съвета на ООН по правата на човека относно положението с правата на човека в Беларус,

–   като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище на Източното партньорство, състояла се в Прага на 7-9 май 2009 г. и декларацията относно положението в Беларус, приета на срещата на високо равнище на Източното партньорство във Варшава на 30 септември 2011 г.,

–   като взе предвид съвместното изявление на министрите на външните работи на Вишеградската група, Естония, Латвия и Литва, направено на 5 март 2012 г. в Прага,

–   като взе предвид член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, член 19 от Международния пакт за граждански и политически права и член 11 от Хартата на основните права на ЕС,

   като взе предвид изявлението на председателя на ЕП Schulz от 24 септември, изявленията от 24 септември на заместник-председателя Protasiewicz, на г-н Brok и г-н Kaczmarek, от 25 септември на г-н Вигенин и от 26 септември на делегацията за връзки с Беларус, отнасящи се до парламентарните избори в Беларус,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС считаше провеждането и плурализма на произведените на 23 септември парламентарните избори за друга възможност за Беларус да покаже, че зачита демократичните ценности и европейските стандарти;

Б.  като има предвид, че е очевидно, че при положение, че нито един от кандидатите на демократичната опозиция не беше избран за депутат в националния парламент и че много политически затворници все още са в затвора, управляващите в Беларус пренебрегнаха множеството призиви на международната общност и вместо това решиха да отстъпят още една крачка от демокрацията и допълнително да изолират страната;

В.  като има предвид, че опонентите на авторитарния президент Лукашенко осъдиха изборите като нагласени и фарс, и изразиха опасенията си, че „флиртът” на президента Лукашенко с демокрацията е свършил и призоваха ЕС и САЩ да не признават резултатите от изборите,

Г.  като има предвид, че регистрацията на много от кандидатите на демократичната опозиция беше отказана с мотив, че са налице незначителни несъответствия в декларациите за доходите и имущественото им състояние или поради незаверяване на списъка с подписите, необходим за явяване на избори; на много от тях не беше разрешено да участват в изборните комисии;

Д. като има предвид, че кандидатите имаха право само на петминутно изказване по държавните медии; тези послания трябваше да бъдат предварително записани, а на много кандидати беше отказано ефирно време, особено на тези, които призоваваха за бойкотиране на изборите; вследствие на това, голям брой кандидати от опозиционните партии нямаха възможност да представят програмата си пред гласоподавателите;

Е.  като има предвид, че много студенти и служители от държавни компании бяха принудени да гласуват предварително под заплаха, че ще загубят стипендиите и работните си места; върху гласоподавателите в армията беше осъществен неприемлив натиск да участват в предварителното гласуване;

Ж. като има предвид, че мисията за наблюдаване на избори на ОССЕ беше поканена от беларуските органи за наблюдение на изборите без никакви забрани и ограничения; фактът, че едва седмица преди парламентарните избори в Беларус, на двама членове на мисията, на двама членове на националните парламенти на Германия и Литва, беше отказан достъп без никакво изчерпателно обяснение или пояснение от страна на беларуските органи, повдига съмнения относно заявените от беларуските органи намерения и подкопава атмосферата на доверие между страните;

З.  като има предвид, че ЕС приветства изпращането на наблюдатели на ОССЕ/СДИПЧ и подчерта, че е от значение да се осигури ефективен достъп на тези наблюдатели до всички етапи на изборния процес, включително до преброяването на гласовете и подчертава по-специално, че е важно да се гарантират правата на опозицията по отношение както на правото на кандидатиране, така и на достъпа до комисиите за наблюдение на изборите и до медиите,

И. като има предвид, че според предварителните данни и заключения на ОССЕ/СДИПЧ от тези избори липсваше надпреварата и че бяха установени много случаи на нарушения на Избирателния кодекс на Беларус, от който се очакваше да повиши възможностите за повеждане на предизборна кампания; изборите бяха произведени при упражняване на строг контрол с едва видима предизборна кампания и бяха белязани с липса на прозрачност при преброяването на гласовете и при събирането на резултатите от различните изборни секции;

1.  изразява съжаление, че при произвеждането на парламентарните избори в Беларус, спази демократичните стандарти отново не бяха спазени; въпреки някои незначителни подобрения в правната уредба за изборите, водещи например до повишаване на броя на кандидатите, предложени от политическите партии, беларуските органи не успяха да използват този шанс, за да проведат честни и прозрачни избори;

2.  счита, че на избрания в Беларус парламент липсва демократична легитимност и че следователно Европейският парламент ще продължи политиката си на непризнаване както в двустранните отношения с Беларус, така и в рамките на Парламентарната асамблея Евронест;

3.  отбелязва, че очакваното от ЕС подобрение в организацията на изборите, продължаващата неспособност да се организират свободни и честни избори ще бъде допълнителна спънка пред Беларус и ще остане сериозно предизвикателство за поддържането на отношения между Беларус и Европейския съюз;

4.  осъжда задържането на журналисти, което очевидно е насочено към установяване на контрол върху свободното разпространение на информация, като не им се позволява да упражняват обичайните си професионални задължения и следователно се нарушава една от основните свободи – свободата на словото;

5.  призовава правителството на Беларус да потвърди своите изявления относно волята да подобри сътрудничеството с ЕС и да създаде по-благоприятни условия за започване на разговори между ЕС и Беларус;

6.  изразява съжаление по повод решението от последните няколко години на беларуските органи постоянно да отказват входни визи на членове на Европейския парламент и на националните парламенти; призовава белоруските органи на управление да не създават допълнителни пречки за посещение на страната от делегацията на Европейския парламент за връзки с Беларус;

7.  настоятелно призовава беларуските органи до преразгледат действията си, да подобрят и да усъвършенстват изборното си законодателство и да организират нови свободни и честни парламентарни избори в съответствие с международните стандарти; призовава ги също така да освободят безусловно всички политически затворници, без да ги принуждават да подписват фалшиви признания и да подават молби за помилване, и да защитават собствения си народ, като му гарантират основните свободи и като го оставят да упражнява основните си права; изразява дълбока загриженост относно периодичните доклади за умишлено създавани нечовешки условия на задържане, най-вече във връзка с Ales Bialiatski и Dzmitry Dashkevich;

8.  в тази връзка призовава правителството на Беларус да върви в посока на бъдещи истински демократични избори в съответствие с международните демократични стандарти, като въведе промени в избирателното законодателство и практика, като:

           (a) създаване на честни условия и възможности за всички кандидати да проведат истинска предизборна кампания;

           (б) гарантиране, че всички партии, които участват в изборите са представени в избирателните комисии на всички равнища, по-специално на равнище местни комисии;

           (в) гарантиране, че процедурата по гласуване изключва всички съмнения по отношение на възможности за измама в тази връзка;

           (г) премахване на системата за предварително гласуване или поне гарантиране, че гласовете, подадени по тази система, са обект на отделна процедура, различна от тази за редовно подадените гласове, и че резултатите от предварителното гласуване се записват отделно в избирателните протоколи;

           (д) гарантиране на прозрачност в хода на процедурата и публикуване на всички окончателни резултати;

9.  настоятелно призовава беларуското правителство да зачита правата на човека, за да бъде прекратена самоналожената изолация на страната от останалата част на Европа и за да се подобрят значително отношенията между ЕС и Беларус:

           (a) като се въздържа от заплашване с наказателно преследване на студенти, изключени от университет поради техните граждански убеждения и принудени да продължат своето образование в чужбина, в това число за неотбиване на военната служба в Беларус;

           (б) като премахне всички пречки пред регистрирането на НПО в Беларус;

           (в) като подобри отношението и зачитането на националните малцинства, включително признаването на легитимно избрания орган на Съюза на поляците, на тяхната култура, църкви, образователна система, историческо наследство и имущество;

           (г) като наложи незабавно мораториум върху смъртното наказание;

10. припомня, че Европейският съюз заяви готовност да възобнови отношенията си с Беларус и неговия народ в рамките на Европейската политика за съседство, веднага щом беларуското правителство докаже, че зачита демократичните ценности и основните права на беларуския народ;

11. приветства европейския диалог с беларуското общество относно модернизацията, който засяга реформите за модернизация на Беларус и свързаното с тях потенциално развитие на отношения с ЕС, както и свързаната с това информационна кампания в Беларус; отбелязва със задоволство, че европейският диалог помогна за стимулиране на конструктивен и съдържателен диалог сред представителите на беларуското общество в Минск по конкретни идеи относно необходимостта от реформа на страната;

12. призовава ЕСВД, Съвета и Комисията да продължат диалога с Беларус и да оформят по-ясна политика по отношение на Беларус, която да е обвързана със строги позитивни условия въз основа на поетапен подход, придружен с показатели за оценка, графици, клауза за преразглеждане и подходящи финансови ресурси;

13. призовава Съвета и Комисията да обсъдят възможността за избирателно преразглеждане и евентуално прекратяване на съществуващите ограничителни мерки, с цел да се осигурят предимства за обикновените граждани и да се насърчи развитието на свободно общество;

14. призовава Съвета и Комисията да не отменят визовите ограничения или замразяването на средства на лицата, пряко отговорни за нарушаване на стандартите за произвеждането на демократични избори и на правата на човека;

15. призовава Съвета и Комисията да предприемат допълнителни стъпки, ако е необходимо, едностранно, към облекчаване и либерализиране на визовите процедури за беларуски граждани, тъй като подобно действие от ключово значение за изпълнението на основната цел на политиката на ЕС спрямо Беларус, а именно – улесняването и активизирането на междуличностните контакти и демократизирането на страната; настойчиво ги призовава в тази връзка да обмислят възможността за понижаване на таксите за издаване на визи за беларуски граждани, влизащи в Шенгенското пространство, което е единственият начин да се предотврати нарастващата изолация на Беларус и на нейните граждани;

16. още веднъж изразява съжаление по повод списъка с лица със забрана за пътуване, съставен от беларуското правителство, който забранява на редица опоненти и защитници на правата на човека да напускат страната; изразява своето съчувствие към всички хора, включени в този списък, и призовава органите на Минск да сложат край на тези практики, които нарушават основните свободи на гражданите на Беларус;

17. Повтаря призива си към Комисията да подкрепи с финансови и политически средства усилията на гражданското общество в Беларус, независимите медии (включително ТВ Белсат, Европейско радио за Беларус, Радио „Рация“ и други) и неправителствените организации в Беларус, с цел насърчаване на демокрацията;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки, генералния секретар на Организацията на Обединените нации, парламентарните асамблеи на ОССЕ и Съвета на Европа, секретариата на ОНД и на президента Александър Лукашенко.