Forslag til beslutning - B7-0466/2012Forslag til beslutning
B7-0466/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om valg i Hviderusland

17.10.2012 - (2012/2815(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0463/2012

Procedure : 2012/2815(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0466/2012
Indgivne tekster :
B7-0466/2012
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0466/2012

Europa-Parlamentets beslutning om valg i Hviderusland

(2012/2815(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningerne af 5. juli 2012, 29. marts 2012[1], 16. februar 2012[2], 15. september 2011[3], 12. maj 2011[4], 10. marts 2011[5], 20. januar 2011[6], 10. marts 2010[7] og 17. december 2009[8],

–   der henviser til Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashtons erklæring om situationen i Hviderusland af 28. juni 2012,

–   der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet den 1.-2. marts 2012, hvori det udtrykker dyb bekymring over den yderligere forværring af situationen i Hviderusland,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2012/126/FUSP af 28. februar 2012 om gennemførelse af Rådets afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland[9],

–   der henviser til Rådets konklusioner om iværksættelsen af en europæisk dialog om modernisering med det hviderussiske samfund (den 3157. samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 23. marts 2012),

–   der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 354/2012 af 23. april 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om visse restriktive foranstaltninger over for Hviderusland,

–   der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland fra den 3191. samling i Rådet for Udenrigsanliggender i Luxembourg den 15. oktober 2012,

–   der henviser til erklæringen af 28. februar 2012 fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om hendes og den polske regerings beslutning om at hjemkalde henholdsvis EU’s delegationschef i Minsk og den polske ambassadør i Hviderusland,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2012/36/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af Rådets afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland,

–   der henviser til resolution 1857 (2012) af 25. januar 2012 fra Europarådets Parlamentariske forsamling om situationen i Hviderusland, hvori der udtrykkes fordømmelse af den vedvarende forfølgelse af medlemmer af oppositionen og chikanen af civilsamfundsaktivister, ​​uafhængige medier og menneskerettighedsforkæmpere i Hviderusland,

–   der henviser til rapporten fra FN's højkommissær om menneskerettigheder af 10. april 2012 og FN's Menneskerettighedsråds resolution 17/24 af 17. juni 2011 om menneskerettighedssituationen i Hviderusland,

–   der henviser til erklæringen fra topmødet om østpartnerskabet, vedtaget i Prag den 7.-9. maj 2009, og erklæringen om situationen i Hviderusland vedtaget på østpartnerskabets topmøde i Warszawa den 30. september 2011,

–   der henviser til den fælleserklæring, som udenrigsministrene fra Visegradgruppen samt Estland, Letland og Litauen fremsatte i Prag den 5. marts 2012,

–   der henviser til artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og artikel 11 i EU's charter om grundlæggende rettigheder,

   der henviser til erklæring af 24. september af formand Martin Schulz, af 24. september af næstformand Jacek Protasiewicz, Elmar Brok og Filip Kaczmarek, af 25. september af Kristian Vigenin og af 26. september af Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland, alle om parlamentsvalget i Hviderusland,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at gennemførelsen og det pluralistiske aspekt af parlamentsvalgene, som fandt sted den 23. september, blev af EU betragtet som endnu en mulighed for Hviderusland for at vise, at landet respekterer de demokratiske værdier og de europæiske standarder;

B.  der henviser til, at det står helt klart, at de hviderussiske myndigheder - da ingen af de demokratiske kandidater fra oppositionen er valgt til det nationale parlament, og da mange politiske fanger stadig er fængslet - har ignoreret de talrige opfordringer fra det internationale samfund og har valgt i stedet at tage endnu et skridt væk fra demokrati og yderligere isolere deres land;

C. der henviser til, at oppositionen til den autoritære præsident Lukashenko fordømte valget som en farce og udtrykte frygt for, at præsident Lukashenkos "flirt" med demokratiet var forbi, og den opfordrede EU og USA til ikke at anerkende valgresultatet;

D. der henviser til, at en lang række demokratiske kandidater fra oppositionen blev nægtet registrering på grund af mindre unøjagtigheder i deres indkomst- og ejendomserklæringer eller ved ugyldiggørelse af de indsamlede underskrifter, der gav adgang til opstilling; der henviser til, at mange af dem ikke fik tilladelse til at deltage i valgkommissionerne;

E.  der henviser til, at kandidaterne kun havde ret til én tale af en varighed på fem minutter i de statsejede medier, at deres budskaber skulle optages på forhånd og at talrige kandidater blev nægtet sendetid og især dem, der opfordrede til en boykot af valget; der henviser til, at et stort antal kandidater fra oppositionen således ikke fik mulighed for at præsentere deres synspunkter for vælgerne;

F.  der henviser til, at mange studerende og ansatte i statsejede virksomheder blev tvunget til tidlig stemmeafgivelse under trussel om at miste deres stipendier og arbejdspladser; der henviser til, at der blev lagt upassende pres på vælgerne i hæren for at få dem til at deltage i den tidlige stemmeafgivelse;

G. der henviser til, at OSCE's valgobservationsmission af de hviderussiske myndigheder blev indbudt til at overvåge valget uden nogen indskrænkninger eller begrænsninger og til, at to medlemmer af missionen samt to medlemmer af nationale parlamenter fra Tyskland og Litauen blev nægtet adgang uden nogen udtømmende forklaring eller afklaring fra de hviderussiske myndigheders side blot en uge forud for parlamentsvalget i Hviderusland, og at dette sår tvivl om de hviderussiske myndigheders erklærede hensigter og undergraver tilliden mellem parterne;

H. der henviser til, at EU bifaldt udsendelsen af OSCE/ODIHR-observatørerne, understregede vigtigheden af at garantere disse observatører effektiv adgang til alle faser af valgproceduren, herunder stemmeoptællingen, og især understregede betydningen af at garantere oppositionens rettigheder, hvad angår både retten til at opstille og adgangen til valgtilsynskommissioner og medier;

I.   der henviser til, at ifølge OSCE/ODIHR's foreløbige resultater og konklusioner var der under disse valg ikke lige konkurrence, og den hviderussiske valglov, som skulle øge kampagnemulighederne, blev i mange tilfælde overtrådt; der henviser til, at valget blev afholdt i et kontrolleret strengt miljø, med en knap synlig valgkampagne og var præget af manglende gennemsigtighed i forbindelse med stemmeoptællingen og registreringen af resultaterne fra adskillige valgsteder;

1.  beklager, at afviklingen af parlamentsvalget i Hviderusland igen ikke har overholdt de demokratiske standarder, trods visse mindre forbedringer i valgets juridiske rammer, der bl.a. har forhøjet det antal kandidater, som de politiske partier kunne opstille, og at de hviderussiske myndigheder har forpasset denne chance til at gennemføre retfærdige og gennemsigtige valg;

2.  mener, at Hvideruslands nyvalgte parlament mangler demokratisk legitimitet, og at Europa-Parlamentet derfor fortsat ikke bør anerkende det, hverken i sine bilaterale forbindelser med Hviderusland eller inden for rammerne af Den Parlamentariske Forsamling Euronest;

3.  påpeger, at EU havde håbet på forbedringer med hensyn til tilrettelæggelsen af valget, og at den manglende gennemførelse af frie og retfærdige valg vil udgøre yderligere et tilbageskridt for Hviderusland og vil fortsat være en alvorlig hindring for forbindelserne mellem Hviderusland og Den Europæiske Union;

4.  fordømmer tilbageholdelsen af journalister, hvilket tydeligvis har haft til formål at kontrollere den frie informationsstrøm ved ikke at tillade dem at udføre deres almindelige arbejdsopgaver, og dermed overtræder landet en af de mest grundlæggende frihedsrettigheder - ytringsfriheden;

5.  opfordrer den hviderussiske regering til at bekræfte sine erklæringer om, at den er villig til at forbedre samarbejdet med EU og skabe mere favorable betingelser for en indledning af drøftelser mellem EU og Hviderusland;

6.  beklager de hviderussiske myndigheders beslutning om gentagne gange at nægte at give indrejsevisum til Europa-Parlamentets medlemmer og medlemmer af EU-landenes nationale parlamenter igennem de seneste år; opfordrer de hviderussiske myndigheder til ikke at skabe yderligere hindringer, der afskærer Europa-Parlamentets delegation for forbindelserne med Hviderusland fra at besøge landet;

7.  opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at revidere deres handlinger, forbedre valgloven og gennemføre nye frie og retfærdige parlamentsvalg i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer dem endvidere til betingelsesløst at løslade alle politiske fanger, uden at tvinge dem til at underskrive falske tilståelser og anmodninger om benådning, og til at respektere deres eget folk ved at beskytte deres grundlæggende frihedsrettigheder og ved at lade dem gøre brug af deres grundlæggende rettigheder; udtrykker dyb bekymring over de tilbagevendende rapporter om bevidst umenneskelige forhold i fængslerne, især hvad angår Ales Bialiatski og Dzmitry Dashkevich;

8.  opfordrer i denne forbindelse den hviderussiske regering til at afholde ægte demokratiske valg i overensstemmelse med de internationale demokratiske standarder ved at indføre visse ændringer i valglovgivningen og valgpraksis, såsom:

           a)  at skabe fair betingelser og muligheder for alle kandidater til at føre en ægte valgkamp

           b)  at sikre, at alle partier, der deltager i valget, er repræsenteret på alle valgkommissionsniveauer, især i distriktsvalgkommissionerne

           c)  at sikre, at afstemningen udelukker enhver tvivl, hvad angår muligheden for valgsvindel i denne forbindelse

           d)  at afskaffe den tidlige afstemningsprocedure eller i det mindste garantere, at tidlig stemmeafgivelse er underlagt en separat procedure i forhold til den almindelige afstemning, og at de tidlige afstemningsresultater registreres særskilt i valgprotokollerne

           e)  at sikre gennemsigtighed under stemmeoptællingen og offentliggørelsen af alle endelige resultater;

9.  opfordrer indtrængende den hviderussiske regering til at overholde menneskerettighederne for at få landet ud af dets selvforskyldte isolation fra resten af Europa og for i væsentlig grad at forbedre forbindelserne mellem EU og Hviderusland:

           a)  afstå fra trusler om strafforfølgning, herunder strafforfølgning på grund af nægtelse af militærtjeneste i Hviderusland, imod studerende bortvist fra universiteter på grund af deres civilistiske holdning og nødsaget til at fortsætte deres studier i udlandet

           b)  fjerne alle hindringer, der ligger i vejen for en behørig registrering af ngo'er i Hviderusland

           c)  forbedre behandlingen af og respekten for nationale mindretal, hvilket indebærer anerkendelsen af den lovligt valgte sammenslutning af polakker, deres kultur, kirker, uddannelsessystemer og historiske og materielle arv

           d)  straks at indføre et moratorium for dødsstraf;

10. minder om, at EU har erklæret sig rede til som led i den europæiske naboskabspolitik at forny forbindelserne med Hviderusland og dets befolkning, så snart den hviderussiske regering har vist, at den respekterer de demokratiske værdier og det hviderussiske folks grundlæggende rettigheder;

11. glæder sig over "den europæiske dialog om modernisering med det hviderussiske samfund" om de nødvendige reformer til modernisering af Hviderusland, den relaterede potentielle udvikling af forbindelserne med EU samt den tilhørende oplysningskampagne i Hviderusland; konstaterer med tilfredshed, at den europæiske dialog har bidraget til at stimulere en konstruktiv og grundlæggende debat blandt repræsentanter for det hviderussiske samfund i Minsk om konkrete idéer vedrørende behovene for reformer i landet;

12. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Rådet og Kommissionen til at videreføre dialogen med og fastlægge en politisk linje i forhold til Hviderusland med en streng positiv konditionalitet baseret på en gradvis trindelt tilgang med benchmarks, køreplaner, revisionsklausuler og passende finansielle midler;

13. opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje en selektiv gennemgang og eventuel ophævelse af eksisterende restriktive foranstaltninger med henblik på at sikre fordele for almindelige borgere og fremme udviklingen af et frit samfund;

14. opfordrer Rådet og Kommissionen til ikke at ophæve visumforbuddet eller indefrysningen af aktiver for personer, der er direkte involveret i krænkelse af standarderne for demokratiske valg og menneskerettighederne;

15. opfordrer Rådet og Kommissionen til om nødvendigt ensidigt at tage yderligere skridt i retning af en lempelse og liberalisering af visumprocedurerne for hviderussiske borgere, da et sådant tiltag er afgørende for at kunne nå hovedmålet med EU's politik over for Hviderusland, nemlig at lette og styrke forbindelserne mellem borgerne i EU og Hviderusland og demokratisere landet; opfordrer dem i denne forbindelse indtrængende til at overveje muligheden for at sænke omkostningerne i forbindelse med visum for hviderussiske borgere, der rejser ind i Schengenområdet, hvilket er den eneste måde at forhindre Hviderusland og dets borgere i at blive mere og mere isoleret;

16. beklager den liste over personer med udrejseforbud, som den hviderussiske regering har udarbejdet, og som forbyder en række regimemodstandere og menneskerettighedsaktivister at forlade landet; udtrykker sin medfølelse med de personer, som er opført på listen, og opfordrer de hviderussiske myndigheder til at gøre en ende på denne praksis, som krænker hviderussiske borgeres grundlæggende frihedsrettigheder;

17. opfordrer på ny Kommissionen til økonomisk og politisk at støtte de bestræbelser, som Hvideruslands civilsamfund, uafhængige medier (herunder TV Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racja m.fl.) samt ikke-statslige organisationer i Hviderusland gør for at fremme demokratiet;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, SNG's sekretariat og til præsident Alexander Lukashenko.