Πρόταση ψηφίσματος - B7-0466/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0466/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις εκλογές στη Λευκορωσία

17.10.2012 - (2012/2815(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ιωάννης Κασουλίδης, Tunne Kelam, Rafal Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Μαριέττα Γιαννάκου, Inese Vaidere, Andrzej Gryzb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Pawel Zalewski, Bogusław Sonik εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0463/2012

Διαδικασία : 2012/2815(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0466/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0466/2012
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0466/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκλογές στη Λευκορωσία

(2012/2815(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–         έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λευκορωσία, και ιδιαίτερα εκείνα της 5ης Ιουλίου 2012, της 29ης Μαρτίου 2012[1], της 16ης Φεβρουαρίου 2012[2], της 15ης Σεπτεμβρίου 2011[3], της 12ης Μαΐου 2011[4], της 10ης Μαρτίου 2011[5], της 20ής Ιανουαρίου 2011[6], της 10ης Μαρτίου 2010[7] και της 17ης Δεκεμβρίου 2009[8],

 

–         έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Catherine Ashton, της 28ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την κατάσταση στη Λευκορωσία,

 

–         έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1/2 Μαρτίου 2012, όπου εκφράζεται η βαθιά του ανησυχία για την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη Λευκορωσία,

 

–         έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2012/126/ΚΕΠΠΑ της 28ης Φεβρουαρίου που υλοποιεί την απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας[9],

 

–         έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη δρομολόγηση ενός ευρωπαϊκού διαλόγου εκσυγχρονισμού με την κοινωνία της Λευκορωσίας (3157η σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2012),

 

–         έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα έναντι της Λευκορωσίας,

 

–         έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία (3191η σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2012),

 

–         έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton, της 28ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την απόφαση τη δική της και της πολωνικής κυβέρνησης να ανακαλέσουν, αντίστοιχα, τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μινσκ και τον Πολωνό πρεσβευτή στη Λευκορωσία,

 

–         έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2012/36/ΚΕΠΠΑ της 23ης Ιανουαρίου 2012 που τροποποιεί την απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας,

 

–         έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1857(2012) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κατάσταση στη Λευκορωσία, της 25ης Ιανουαρίου 2012, δια του οποίου καταδικάζεται η διαρκής δίωξη μελών της αντιπολίτευσης και η παρενόχληση των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

 

–         έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 10ης Απριλίου 2012, και το ψήφισμα 17/24 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

 

–         έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Διάσκεψης Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που εγκρίθηκε στην Πράγα στις 7-9 Μαΐου 2009 και τη δήλωση για την κατάσταση στη Λευκορωσία, που εγκρίθηκε κατά τη Διάσκεψη Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στη Βαρσοβία,

 

–         έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της ομάδας Visegrad, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, στις 5 Μαρτίου 2012 στην Πράγα,

 

–         έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

 

–         έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου Schulz της 24ης Σεπτεμβρίου, του Αντιπροέδρου Protasiewicz, του κ. Brok και του κ. Kaczmarek της 24ης Σεπτεμβρίου, του κ. Vigenin της 25ης Σεπτεμβρίου, και της Αντιπροσωπείας για τις Σχέσεις με τη Λευκορωσία της 26ης Σεπτεμβρίου, που όλες αφορούσαν τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία,

 

–         έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

 

A.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή και ο πολυφωνικός χαρακτήρας των βουλευτικών εκλογών που διενεργήθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκαν από την ΕΕ μια ακόμη ευκαιρία προκειμένου η Λευκορωσία να επιδείξει το σεβασμό της προς τις δημοκρατικές αξίες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα,

 

B.        λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προφανές πως, καθώς κανένας από τους υποψηφίους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν εξελέγη στο εθνικό κοινοβούλιο και πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή, οι αρχές της Λευκορωσίας αγνόησαν τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και, αντ' αυτού, αποφάσισαν να κάνουν ένα ακόμη βήμα απομάκρυνσης από τη δημοκρατία και να απομονώσουν περαιτέρω τη χώρα τους,

 

Γ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιτιθέμενοι στον αυταρχικό Πρόεδρο Alexander Lukashenko κατήγγειλαν την εκλογή ως αποτέλεσμα νοθείας και ως φάρσα, εκφράζοντας τους φόβους τους ότι το "φλερτ" του Προέδρου Lukashenko με τη δημοκρατία έχει τελειώσει και καλώντας την ΕΕ και τις ΗΠΑ να μην αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα των εκλογών,

 

Δ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς υποψηφίους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν επετράπη η εγγραφή λόγω ήσσονος σημασίας ανακριβειών στις δηλώσεις του εισοδήματός τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, ή μέσω της ακύρωσης των υπογραφών που έδιναν πρόσβαση για συμμετοχή στην ψηφοφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς εξ αυτών δεν επετράπη να συμμετάσχουν σε εκλογικές επιτροπές,

 

Ε.        λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι δικαιούνταν μόνο μία πεντάλεπτη ομιλία σε κρατικά μέσα ενημέρωσης· τα μηνύματα αυτά έπρεπε να ηχογραφηθούν εκ των προτέρων, ενώ δεν δόθηκε χρόνος παρουσίασης σε πολλούς υποψηφίους, ιδίως αυτούς που ζητούσαν το μποϊκοτάρισμα των εκλογών· κατά συνέπεια, πολλοί υποψήφιοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν είχαν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους ψηφοφόρους για τις θέσεις τους,

 

ΣΤ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί σπουδαστές και εργαζόμενοι κρατικών εταιρειών αναγκάστηκαν να ψηφίσουν εκ των προτέρων υπό την απειλή ότι θα έχαναν τις υποτροφίες ή τις θέσεις εργασίας τους· ασκήθηκε ανοίκεια πίεση προς τους ψηφοφόρους στον στρατό να πάρουν μέρος εκ των προτέρων στην ψηφοφορία,

 

Ζ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή Εκλογικής Παρατήρησης του ΟΑΣΕ κλήθηκε από τις αρχές της Λευκορωσίας να παρακολουθήσει τις εκλογές χωρίς οιουσδήποτε φραγμούς και περιορισμούς· το γεγονός ότι σε δύο μέλη της αποστολής, σε δύο βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια της Γερμανίας και της Λιθουανίας, απαγορεύτηκε η είσοδος χωρίς καμία εκτενή εξήγηση ή διευκρίνιση από την πλευρά των αρχών της Λευκορωσίας, μόλις μία εβδομάδα πριν τις βουλευτικές εκλογές στη Λευκορωσία, εγείρει αμφιβολίες όσον αφορά τις διακηρυγμένες προθέσεις των αρχών της Λευκορωσίας και υπονομεύει το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών,

 

Η.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χαιρέτισε την ανάπτυξη παρατηρητών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ και τόνισε τη σημασία του να εξασφαλιστεί ουσιαστική πρόσβαση των εν λόγω παρατηρητών σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταμέτρησης των ψήφων, και υπογράμμισε ιδίως τη σημασία της εξασφάλισης των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης, τόσο όσον αφορά το δικαίωμα της εκλογικής καθόδου όσο και σε σχέση με την πρόσβαση στις επιτροπές παρακολούθησης των εκλογών και στα μέσα ενημέρωσης,

 

Θ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα και συμπεράσματα του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ, οι εκλογές αυτές δεν ήταν ανταγωνιστικές, ενώ υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες παραβιάστηκε ο Εκλογικός Κώδικας της Λευκορωσίας, ο οποίος υποτίθεται ότι αυξάνει τις ευκαιρίες εκλογικής εκστρατείας· μια εκλογή έλαβε χώρα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον, με ελάχιστη προβολή της εκστρατείας, και χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη διαφάνειας στην καταμέτρηση των ψήφων και στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από διάφορα εκλογικά τμήματα,

 

1.        εκφράζει τη λύπη του διότι η διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στη Λευκορωσία για μία ακόμη φορά δεν τήρησε τα δημοκρατικά πρότυπα· παρά κάποιες ελάσσονες βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο των εκλογών, που οδήγησε για παράδειγμα σε αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που κατέβασαν τα πολιτικά κόμματα, οι αρχές της Λευκορωσίας δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία αυτή για να διενεργήσουν δίκαιες και διαφανείς εκλογές·

 

2.        πιστεύει ότι το κοινοβούλιο που εξελέγη στη Λευκορωσία δεν έχει την απαιτούμενη δημοκρατική νομιμότητα και ότι, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την πολιτική που ακολουθεί να μην το αναγνωρίζει ούτε στις διμερείς του σχέσεις με τη Λευκορωσία ούτε στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Euronest·

 

3.        επισημαίνει ότι, ενώ η ΕΕ ήλπιζε ότι θα ήταν καλύτερη η οργάνωση των εκλογών, η συνεχιζόμενη αδυναμία διοργάνωσης ελεύθερων και δίκαιων εκλογών θα αποτελέσει ακόμα ένα βήμα οπισθοχώρησης για τη Λευκορωσία και θα εξακολουθήσει να αποτελεί σοβαρή πρόκληση στις σχέσεις της Λευκορωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

 

4.        καταδικάζει την κράτηση δημοσιογράφων, η οποία στοχεύει εμφανώς στον έλεγχο της ελεύθερης ροής των πληροφοριών με το να μην αφήνονται οι δημοσιογράφοι αυτοί να ασκούν τα κανονικά τους εργασιακά καθήκοντα, κάτι που παραβιάζει μία από τις πλέον βασικές ελευθερίες, την ελευθερία λόγου·

 

5.       καλεί την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις της όσον αφορά την προθυμία της να βελτιώσει τη συνεργασία με την ΕΕ και να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την έναρξη των συζητήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Λευκορωσίας·

 

6.        εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να αρνηθούν επανειλημμένα θεωρήσεις εισόδου σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε εθνικούς βουλευτές κατά τα τελευταία δυο έτη· ζητεί από τις αρχές της Λευκορωσίας να πάψουν να δημιουργούν εμπόδια στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία για να επισκεφθεί τη χώρα·

 

7.        ζητεί από τις αρχές της Λευκορωσίας να αναθεωρήσουν τις ενέργειές τους, να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν την εκλογική νομοθεσία και να διεξαγάγουν νέες, ελεύθερες και δίκαιες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· τους ζητεί επίσης να αποφυλακίσουν άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, χωρίς να τους αναγκάσουν να υπογράψουν ψευδείς ομολογίες και αιτήσεις συγγνώμης, και να σεβαστούν τον λαό τους προστατεύοντας τις βασικές ελευθερίες του και αφήνοντάς τον να ασκήσει τα βασικά του δικαιώματα· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εκθέσεις περί σκοπίμως επιβαλλόμενων απάνθρωπων συνθηκών κράτησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τους Ales Bialiatski και Dzmitry Dashkevich·

 

8.        καλεί επ` αυτού την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας να κινηθεί προσεχώς προς τη διενέργεια πραγματικά δημοκρατικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνή δημοκρατικά πρότυπα, εισάγοντας αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία και πρακτική, όπως:

 

                α.  δημιουργία ισότιμων συνθηκών και δυνατοτήτων ώστε όλοι οι υποψήφιοι να μπορούν να πραγματοποιήσουν ουσιαστική προεκλογική εκστρατεία·

 

                β.  να εξασφαλισθεί ότι όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές έχουν εκπροσώπους σε όλα τα επίπεδα της εκλογικής επιτροπής, και ιδίως στο επίπεδο των εφορευτικών επιτροπών στα εκλογικά τμήματα·

 

                γ.  να εξασφαλιστεί ότι ο τρόπος ψηφοφορίας αποκλείει οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το ενδεχόμενο απάτης στη διαδικασία αυτή·

 

                δ.  να καταργηθεί η διαδικασία της εκ των προτέρων ψηφοφορίας ή τουλάχιστον να υπάρξει εγγύηση ότι οι ψήφοι της εκ των προτέρων ψηφοφορίας θα υπόκεινται σε διαφορετική διαδικασία από τις ψήφους της γενικής ψηφοφορίας και τα αποτελέσματα θα τηρούνται σε ξεχωριστό μητρώο στα εκλογικά πρωτόκολλα·

           

     ε.  να διασφαλισθεί η διαφάνεια κατά τη διαδικασία καταμέτρησης και η δημοσιοποίηση όλων των τελικών αποτελεσμάτων·

 

9.        ζητεί από την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να τερματιστεί η αυτοεπιβληθείσα απομόνωση της χώρας από την υπόλοιπη Ευρώπη και να βελτιωθούν σημαντικά οι σχέσεις μεταξύ της Λευκορωσίας και της ΕΕ:

 

                α.  αποφυγή απειλών ποινικών διώξεων, μεταξύ άλλων και για αποφυγή της στρατιωτικής θητείας στη Λευκορωσία, εναντίον των φοιτητών εκείνων οι οποίοι αποβλήθηκαν από τα πανεπιστήμια για τη στάση που τήρησαν ως πολίτες και αναγκάστηκαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό·

 

                β.  άρση όλων των εμποδίων που παρακωλύουν τη δέουσα καταχώριση των ΜΚΟ στη Λευκορωσία·

 

                γ.  βελτίωση της μεταχείρισης και σεβασμός των εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του νομίμως εκλεγέντος οργάνου της Ένωσης Πολωνών, του πολιτισμού, των εκκλησιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και της ιστορικής και υλικής κληρονομιάς·

 

                δ.  θέσπιση άμεσου μορατόριουμ στη θανατική ποινή·

 

10.      υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι είναι έτοιμη να ανανεώσει τη σχέση της με τη Λευκορωσία και τον λαό της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ευθύς μόλις η Κυβέρνηση της Λευκορωσίας επιδείξει σεβασμό για τις δημοκρατικές αξίες και τα βασικά δικαιώματα του λαού της Λευκορωσίας·

 

11.      χαιρετίζει τον «ευρωπαϊκό διάλογο για τον εκσυγχρονισμό με την κοινωνία της Λευκορωσίας» που αφορά τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της Λευκορωσίας και τη συνδεόμενη δυνητική ανάπτυξη των σχέσεων με την ΕΕ, καθώς και τη σχετική εκστρατεία ενημέρωσης στη Λευκορωσία· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο ευρωπαϊκός διάλογος έχει βοηθήσει στην ενθάρρυνση μιας εποικοδομητικής και ουσιαστικής συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων της κοινωνίας της Λευκορωσίας στο Μινσκ σχετικά με συγκεκριμένες ιδέες για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της χώρας·

 

12.      καλεί την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξακολουθήσουν τον διάλογο και να αναπτύξουν μία σαφέστερη πολιτική έναντι της Λευκορωσίας η οποία θα υπάγεται σε σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις, θα στηρίζεται σε βαθμιαία, σταδιακή προσέγγιση και θα διαθέτει κριτήρια σύγκρισης, χρονοδιαγράμματα, ρήτρα αναθεώρησης και επαρκή χρηματοπιστωτικά μέσα·

 

13.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιλεκτικής αναθεώρησης και ενδεχομένως αναστολής υφισταμένων περιοριστικών μέτρων επ` ωφελεία των απλών πολιτών και της ανάπτυξης μιας ελεύθερης κοινωνίας·

 

14.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μην άρουν την απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίου ή το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε όσους είναι άμεσα αναμεμειγμένοι στην παραβίαση των προτύπων των δημοκρατικών εκλογών και σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

15.      καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν περαιτέρω μέτρα, μονομερώς εάν χρειαστεί, με στόχο τη διευκόλυνση και την ελευθέρωση των διαδικασιών θεώρησης για τους πολίτες της Λευκορωσίας, δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση του κύριου στόχου της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, δηλαδή τη διευκόλυνση και την ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ των λαών και τον εκδημοκρατισμό της χώρας· τους παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσουν τις δυνατότητες μείωσης του κόστους των θεωρήσεων για τους πολίτες της Λευκορωσίας που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν, που είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η διαρκώς αυξανόμενη απομόνωση της Λευκορωσίας και των πολιτών της·

 

16.      αποδοκιμάζει για μία ακόμη φορά την κατάρτιση καταλόγου απαγόρευσης ταξιδιών στο εξωτερικό από την Κυβέρνηση της Λευκορωσίας, με τον οποίο απαγορεύεται σε αρκετούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να βγουν από τη χώρα· εκφράζει τη συμπάθειά του σε όλους όσοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο και καλεί τις αρχές του Μινσκ να θέσουν τέρμα σε παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες παραβιάζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών της Λευκορωσίας·

 

17.      επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποστηρίξει με οικονομικά και πολιτικά μέσα τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης (μεταξύ των οποίων ο τηλεοπτικός σταθμός Belsat, το Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο για τη Λευκορωσία, το Radio Racyja και άλλα) και των μη κυβερνητικών οργανώσεων της Λευκορωσίας για προώθηση της δημοκρατίας·

 

18.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Γραμματεία της ΚΑΚ καθώς και στον Πρόεδρο Alexander Lukashenko.