Päätöslauselmaesitys - B7-0466/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0466/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän vaaleista

17.10.2012 - (2012/2815(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0463/2012

Menettely : 2012/2815(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0466/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0466/2012
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0466/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän vaaleista

(2012/2815(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä ja erityisesti 5. heinäkuuta 2012, 29. maaliskuuta 2012[1], 16. helmikuuta 2012[2], 15. syyskuuta 2011[3], 12. toukokuuta 2011[4], 10. maaliskuuta 2011[5], 20. tammikuuta 2011[6], 10. maaliskuuta 2010[7] ja 17. joulukuuta 2009[8] antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 28. kesäkuuta 2012 antaman julkilausuman Valko-Venäjän tilanteesta,

–   ottaa huomioon 1. ja 2. maaliskuuta 2012 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa Eurooppa-neuvosto ilmaisi syvän huolensa siitä, että Valko-Venäjän tilanne on heikentynyt entisestään,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta 28. helmikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/126/YUTP[9],

–   ottaa huomioon Brysselissä 23. maaliskuuta 2012 pidetyssä ulkoasiainneuvoston 3157. istunnossa annetut neuvoston päätelmät, joiden mukaan Valko-Venäjän yhteiskunnan kanssa käynnistetään nykyaikaistamista koskeva eurooppalainen vuoropuhelu,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta 23. huhtikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 354/2012,

–   ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston Luxemburgissa pidetyssä 3191. kokouksessa 15. lokakuuta 2012 hyväksytyt neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 28. helmikuuta 2012 antaman julkilausuman, joka koskee hänen päätöstään kutsua kotiin EU:n Minskin edustuston päällikkö ja Puolan hallituksen päätöstä kutsua kotiin Puolan Valko-Venäjän suurlähettiläs,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP muuttamisesta 23. tammikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen 2012/36/YUTP,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Valko-Venäjän tilanteesta 25. tammikuuta 2012 antaman päätöslauselman 1857 (2012), jossa tuomitaan opposition edustajien jatkuva vainoaminen sekä kansalaisyhteiskunnan aktivistien, riippumattomien tiedotusvälineiden ja ihmisoikeuksien puolustajien häirintä Valko-Venäjällä,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 10. huhtikuuta 2012 päivätyn raportin ja YK:n ihmisoikeusneuvoston 17. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman 17/24 ihmisoikeustilanteesta Valko-Venäjällä,

–   ottaa huomioon Prahassa 7.–9. toukokuuta 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen huippukokouksen julkilausuman sekä Valko-Venäjän tilannetta koskevan julkilausuman, joka hyväksyttiin Varsovassa 30. syyskuuta 2011 pidetyn itäistä kumppanuutta käsitelleen huippukokouksen yhteydessä,

–   ottaa huomioon Visegrad-ryhmän, Viron, Latvian ja Liettuan ulkoasiainministerien 5. maaliskuuta 2012 Prahassa antaman yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19 artiklan, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklan ja EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklan,

   ottaa huomioon puhemies Schulzin 24. syyskuuta, varapuhemies Protasiewiczin, Brokin ja Kaczmarekin 24. syyskuuta, Vigenin 25. syyskuuta ja suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan 26. syyskuuta antamat päätöslauselmat, jotka kaikki koskevat Valkovenäjän parlamenttivaaleja,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että 23. syyskuuta pidettyjen parlamenttivaalien toimittaminen ja siihen liittyvä moniarvoisuus olivat EU:n mielestä Valko-Venäjälle uusi mahdollisuus todistaa kunnioittavansa demokraattisia arvoja ja eurooppalaisia standardeja,

B.  ottaa huomioon, että yhtään demokraattisen opposition ehdokasta ei valittu parlamenttiin ja että vankilassa viruu yhä monia poliittisia vankeja, ja pitää sen vuoksi selvänä, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat jättäneet huomiotta kansainvälisen yhteisön lukuisat pyynnöt ja päättänyt sen sijaan astua jälleen askeleen kauemmaksi demokratiasta ja eristää maata entisestään;

C. toteaa, että Alexander Lukašenkan autoritaarisen hallinnon vastustajat julistivat, että vaalit olivat farssi ja että sen tuloksia peukaloitiin, ilmoittivat pelkäävänsä, että presidentti Lukašenkan kuherruskuukausi demokratian kanssa on ohi, ja vetosivat EU:hun ja Yhdysvaltoihin, jotta nämä eivät tunnustaisi vaalien tuloksia,

D. ottaa huomioon, että monia opposition ehdokkaita estettiin rekisteröitymästä pienten epätarkkuuksien perusteella heidän tulo- ja omaisuusilmoituksissaan tai mitätöimällä vaaleihin osallistumiseen tarvittavat allekirjoitukset; ottaa huomioon, että monien heistä ei sallittu osallistua vaalilautakuntiin;

E.  ottaa huomioon, että ehdokkaat saivat pitää vain viiden minuutin puheen valtion omistamissa tiedotusvälineissä; ottaa huomioon, että ehdokkaiden puheet oli äänitettävä etukäteen ja että lähetysaika evättiin monilta ehdokkailta, erityisesti niiltä, jotka kehottivat boikotoimaan vaaleja; ottaa huomioon, että tämän johdosta lukuisat oppositiopuolueiden ehdokkaat eivät voineet tiedottaa kannastaan äänestäjille;

F.  ottaa huomioon, että monia opiskelijoita ja valtionyritysten työntekijöitä pakotettiin osallistumaan ennakkoäänestykseen sen uhalla, että muuten he menettävät apurahansa tai työpaikkansa; ottaa huomioon, että armeijassa työskenteleviä äänestäjiä painostettiin osallistumaan ennakkoäänestykseen;

G. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset kutsuivat Etyjin vaalitarkkailuryhmän tarkkailemaan vaaleja ilman minkäänlaisia rajoituksia tai esteitä; ottaa huomioon, että kahdelta tarkkailuryhmän jäseneltä, joista toinen on Saksan liittopäivien jäsen ja toinen Liettuan parlamentin jäsen, kiellettiin pääsy maahan ilman tyhjentävää selitystä Valko-Venäjän viranomaisten taholta, ja että tämä tapahtui vain viikkoa ennen Valko-Venäjän parlamenttivaaleja; katsoo, että tapahtunut heittää varjon Valko-Venäjän viranomaisten ilmoittamien aikeitten ylle ja murentaa luottamuksen ilmapiiriä osapuolten välillä;

H. toteaa EU:n pitävän myönteisenä Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston tarkkailijoihin turvautumista ja korostaa sen merkitystä, että tarkkailijat voivat seurata tehokkaasti vaaliprosessin kaikkia vaiheita, ääntenlasku mukaan lukien, ja korostaa erityisesti opposition oikeuksien takaamisen tärkeyttä sekä vaalikelpoisuuden että vaaleja seuraaviin valtuuskuntiin pääsemisen ja tiedotusvälineissä esille pääsemisen yhteydessä;

I.   ottaa huomioon, että Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston esittämien alustavien havaintojen ja päätelmien mukaan nämä vaalit eivät olleet kilpailulliset ja että monessa tapauksessa Valko-Venäjän vaalilakia, jonka pitäisi lisätä kampanjointimahdollisuuksia, rikottiin; vaalit toimitettiin tiukan valvonnan vallitessa ja kampanja oli hädin tuskin havaittavissa, vaaleille oli ominaista avoimuuden puuttuminen ääntenlaskennassa ja eri äänestyspaikkojen tulosten yhdistämisessä;

1.  pitää valitettavana, että parlamenttivaalien järjestäminen Valko-Venäjällä ei tälläkään kertaa täyttänyt demokraattisia standardeja; ottaa huomioon, että vaikka vaaleja koskevaan lainsäädäntöön on tehty pieniä parannuksia, jotka ovat esimerkiksi lisänneet poliittisten puolueiden asettamien ehdokkaiden lukumäärää, Valko-Venäjän viranomaiset eivät käyttäneet tätä mahdollisuutta tasapuolisten ja avoimien vaalien toimittamiseen;

2.  katsoo, että Valko-Venäjän uudella parlamentilla ei ole demokraattista legitiimiyttä ja että Euroopan parlamentti ei siksi saa jatkossakaan tunnustaa sitä kahdenvälisissä suhteissaan Valko-Venäjän kanssa eikä Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa;

3.  huomauttaa, että EU toivoi parannusta vaalien järjestämisessä; katsoo, että jatkuva epäonnistuminen vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämisessä merkitsee Valko-Venäjän taantumista entisestään ja muodostaa edelleen vakavan haasteen Valko-Venäjän ja EU:n suhteiden hoitamiselle;

4.  tuomitsee journalistien pidättämisen, jolla todennäköisesti pyrittiin rajoittamaan tiedottamisen vapautta, kun journalistien ei annettu hoitaa tavanomaisia työtehtäviään, ja katsoo, että täten rikottiin sananvapautta, joka on yksi tärkeimmistä vapauksista;

5.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta vahvistamaan, että se on halukas kohentamaan yhteistyötään EU:n kanssa ja luomaan suotuisammat edellytykset EU:n ja Valko-Venäjän välisten keskustelujen käynnistämiselle;

6.  pahoittelee Valko-Venäjän viranomaisten päätöstä kieltäytyä toistuvasti myöntämästä viisumeja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenille viimeisen parin vuoden aikana; pyytää Valko-Venäjän viranomaisia olemaan vaikeuttamatta entisestään Euroopan parlamentin suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskunnan vierailuja maahan;

7.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia tarkistamaan toimiaan, parantamaan ja täydentämään vaalilainsäädäntöä ja toimittamaan uudet vapaat ja tasapuoliset parlamenttivaalit kansainvälisten standardien mukaisesti; kehottaa heitä myös vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ehdoitta ja pakottamatta heitä allekirjoittamaan vääriä tunnustuksia ja armahduspyyntöjä sekä kunnioittamaan maan kansalaisia suojelemalla heidän perusvapauksiaan ja antamalla heidän nauttia perusoikeuksistaan; on syvästi huolissaan toistuvista raporteista, joiden mukaan vankeusolosuhteet ovat tahallisesti ihmisarvoa loukkaavia erityisesti Ales Bialiatskin ja Dzmitry Dashkevichin tapauksissa;

8.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta järjestämään aidosti demokraattiset vaalit kansainvälisten demokraattisten standardien mukaisesti tekemällä vaalilakiin ja käytännön vaalijärjestelyihin tiettyjä muutoksia, kuten:

           a)  luomaan kaikille ehdokkaille oikeudenmukaiset edellytykset ja mahdollisuudet toteuttaa aito vaalikampanja,

           b)  varmistamaan, että kaikilla vaaleihin osallistuvilla puolueilla on edustajansa vaalilautakunnissa joka tasolla ja erityisesti vaalipiirilautakuntien tasolla,

           c)  varmistamaan, että ääntenlaskennassa kyetään torjumaan kaikki epäilyt menettelyn vilpillisyydestä,

           d)  lopettamaan ennakkoäänimenettely tai vähintäänkin takaamaan, että annettuja ennakkoääniä käsitellään eri prosessissa kuin varsinaisissa vaaleissa annettuja ääniä ja että nämä tulokset kirjataan erikseen vaalipöytäkirjoihin,

           e)  varmistamaan avoimuus ääntenlaskennassa ja kaikkien lopullisten tulosten julkistamisessa;

9.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotta maan omasta toiminnasta aiheutuva eristyminen muusta Euroopasta päättyisi ja EU:n ja Valko-Venäjän suhteet paranisivat merkittävästi, sekä

           a)  pidättymään rikosoikeudellisella menettelyllä uhkaamisesta myös niitä opiskelijoita kohtaan, jotka ovat vältelleet asepalvelusta ja jotka on erotettu yliopistoista kansalaistoimintansa vuoksi ja ovat siten joutuneet jatkamaan opintojaan ulkomailla,

           b)  poistamaan kaikki Valko-Venäjän kansalaisjärjestöjen asianmukaista rekisteröitymistä koskevat esteet,

           c)  parantamaan kansallisten vähemmistöjen kohtelua ja kunnioittamista, johon kuuluu puolalaisten liiton legitiimisti valitun elimen, ja vähemmistöjen kulttuurin, kirkkojen, koulutusjärjestelmän ja historiallisen ja aineellisen perinnön tunnustaminen,

           d)  lopettamaan välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon;

10. muistuttaa, että Euroopan unioni julisti valmiutensa uudistaa suhteensa Valko-Venäjään ja sen kansaan osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa heti, kun Valko-Venäjän hallitus osoittaa noudattavansa demokraattisia arvoja ja Valko-Venäjän kansan perusoikeuksia;

11. suhtautuu myönteisesti "Valko-Venäjän yhteiskunnan kanssa käytävään eurooppalaiseen vuoropuheluun", joka koskee Valko-Venäjän nykyaikaistamiseksi tarvittavia uudistuksia ja siihen liittyviä mahdollisuuksia suhteiden kehittämiseen EU:n kanssa, sekä vuoropuheluun liittyvään tiedotuskampanjaan Valko-Venäjällä; panee tyytyväisenä merkille, että eurooppalainen vuoropuhelu on auttanut herättämään Valko-Venäjän yhteiskunnassa rakentavaa ja olennaista keskustelua maassa tarvittavista uudistuksista;

12. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, neuvostoa ja komissiota jatkamaan vuoropuhelua Valko-Venäjän kanssa ja suunnittelemaan sitä koskevaa selkeämpää politiikkaa, jossa sovelletaan myönteisiä ehtoja ja vaiheittaista lähestymistapaa, vertauskohteita, aikatauluja, tarkistamislausekkeita ja asianmukaisia varoja;

13. kehottaa neuvostoa ja komissiota harkitsemaan nykyisten rajoitteiden valikoivaa uudelleen arviointia ja mahdollista keskeyttämistä, kun otetaan huomioon tavallisille kansalaisille koituvat edut ja vapaan yhteiskunnan kehittäminen;

14. kehottaa neuvostoa ja komissiota säilyttämään sellaisten henkilöiden viisumikiellon ja omaisuuden jäädyttämisen, jotka osallistuvat välittömästi demokraattisia vaaleja koskevien standardien rikkomiseen ja ihmisoikeusloukkauksiin;

15. kehottaa neuvostoa ja komissiota ryhtymään tarvittaessa yksipuolisiin lisätoimiin Valko-Venäjän kansalaisia koskevien viisumimenettelyjen helpottamiseksi ja vapauttamiseksi, koska tällaiset toimet ovat olennaisen tärkeitä EU:n Valko-Venäjää koskevan politiikan keskeisen tavoitteen saavuttamiseksi eli henkilökohtaisten yhteyksien helpottamiseksi ja tehostamiseksi sekä kyseisen valtion demokratisoimiseksi; kehottaa niitä tässä yhteydessä harkitsemaan mahdollisuutta alentaa Schengenin alueelle saapuville Valko-Venäjän kansalaisille myönnettävien viisumien kustannuksia, mikä on ainoa keino estää Valko-Venäjän ja sen kansalaisia eristäytymästä entisestään;

16. pitää jälleen valitettavana, että Valko-Venäjän hallitus on laatinut ulkomaille matkustamisen kieltävän luettelon, jolla estetään useita opposition edustajia ja ihmisoikeusaktivisteja poistumasta maasta; ilmaisee myötätuntonsa kaikille luetteloon kirjatuille henkilöille ja kehottaa Minskin viranomaisia lopettamaan käytännöt, jotka loukkaavat Valko-Venäjän kansalaisten perusvapauksia;

17. toistaa komissiolle osoittamansa kehotuksen tukea taloudellisin ja poliittisin keinoin Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan, riippumattomien tiedotusvälineiden (kuten TV Belsat, European Radio for Belarus ja Radio Racja) ja Valko-Venäjällä toimivien kansalaisjärjestöjen ponnisteluja demokratian edistämiseksi;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille, Itsenäisten valtioiden yhteisön sihteeristölle sekä presidentti Alexander Lukašenkalle.