Förslag till resolution - B7-0466/2012Förslag till resolution
B7-0466/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om valet i Vitryssland

17.10.2012 - (2012/2815(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Rafał Trzaskowski, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Marietta Giannakou, Inese Vaidere, Andrzej Grzyb, Daniel Caspary, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, Bogusław Sonik för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0463/2012

Förfarande : 2012/2815(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0466/2012
Ingivna texter :
B7-0466/2012
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0466/2012

Europaparlamentets resolution om valet i Vitryssland

(2012/2815(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland, särskilt de av den 5 juli 2012, den 29 mars 2012[1], den 16 februari 2012[2], den 15 september 2011[3], den 12 maj 2011[4], den 10 mars 2011[5], den 20 januari 2011[6], den 10 mars 2010[7] och den 17 december 2009[8],

–   med beaktande av uttalandet av den 28 juni 2012 från unionens höga representant, Catherine Ashton, om situationen i Vitryssland,

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser från mötet den 1–2 mars 2012, i vilka man uttrycker djup oro över att situationen i Vitryssland försämrats ytterligare,

–   med beaktande av rådets beslut 2012/126/Gusp av den 28 februari 2012 om genomförande av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland[9],

–   med beaktande av rådets slutsatser om inledandet av en europeisk moderniseringsdialog med det vitryska samhället vid rådets (utrikes frågor) 3 157:e möte i Bryssel den 23 mars 2012,

–   med beaktande av rådets förordning (EU) nr 354/2012 av den 23 april 2012 om ändring av förordning (EU) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Vitryssland,

–   med beaktande av rådets slutsatser om Vitryssland, antagna vid rådets (utrikes frågor) 3 191:e möte i Luxemburg den 15 oktober 2012,

–   med beaktande av uttalandet av den 28 februari 2012 från unionens höga representant, Catherine Ashton, om hennes beslut att kalla hem chefen för EU:s delegation i Minsk och den polska regeringens beslut att kalla hem Polens ambassadör i Vitryssland,

–   med beaktande av rådets beslut 2012/36/Gusp av den 23 januari 2012 om ändring av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland,

–   med beaktande av resolution 1857(2012) av den 25 januari 2012 från Europarådets parlamentariska församling om situationen i Vitryssland, i vilken man fördömer de fortsatta förföljelserna av medlemmar av oppositionen och trakasserierna mot aktivister i civilsamhället, oberoende medier och människorättsförsvarare i Vitryssland,

–   med beaktande av rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter av den 10 april 2012 samt av resolution 17/24 av den 17 juni 2011 från FN:s råd för mänskliga rättigheter om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland,

–   med beaktande av förklaringen från toppmötet om det östliga partnerskapet, antagen i Prag den 7–9 maj 2009, och förklaringen om situationen i Vitryssland, antagen vid toppmötet om det östliga partnerskapet i Warszawa den 30 september 2011,

–   med beaktande av det gemensamma uttalande som utrikesministrarna i länderna i Visegradgruppen och i Estland, Lettland och Litauen gjorde i Prag den 5 mars 2012,

–   med beaktande av artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

   med beaktande av uttalandet av den 24 september från talman Schulz, av den 24 september från vice talman Protasiewicz, Brok och Kaczmarek, av den 25 september från Vigenin och av den 26 september från delegationen för förbindelserna med Vitryssland, samtliga om parlamentsvalet i Vitryssland,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det parlamentsval som ägde rum den 23 september sågs av EU som ytterligare ett tillfälle för Vitryssland att visa respekt för demokratiska värderingar och europeiska standarder i fråga om genomförande och mångfald.

B.  Med tanke på att ingen av den demokratiska oppositionens kandidater valdes in i det nationella parlamentet och att många politiska fångar fortfarande sitter i fängelse är det uppenbart att de vitryska myndigheterna struntat i de många uppmaningarna från det internationella samfundet och i stället valt att röra sig ännu längre bort från demokratiska principer och ytterligare isolera sitt land.

C. Motståndare till den auktoritäre president Alexandr Lukasjenko fördömde valet som en fars och hävdar att det var riggat. Man fruktar att president Lukasjenkos ”flört” med demokratin nu är över och uppmanar EU och USA att inte erkänna valresultatet.

D. Flera av den demokratiska oppositionens kandidater fick inte registrera sig till följd av mindre oriktigheter i deras inkomst- och egendomsdeklarationer eller genom att man ogiltigförklarade de underskrifter som krävdes för registrering som kandidat. Många av dem fick inte delta i valnämnderna.

E.  Kandidaterna fick endast fem minuters talarutrymme i de statsägda medierna. De var tvungna att spela in sina uttalanden i förväg, och flera kandidater förvägrades sändningstid, särskilt de som uppmanade till bojkott av valet. Följaktligen hade flera av oppositionspartiernas kandidater ingen möjlighet att kommunicera sitt budskap till väljarna.

F.  Många studenter och anställda på statligt ägda företag tvingades att förtidsrösta; i annat fall riskerade de att bli av med sina stipendier och jobb. Det skedde även olämpliga påtryckningar på väljare i armén att förtidsrösta.

G. OSSE:s valobservatörsuppdrag bjöds in av de vitryska myndigheterna för att utan restriktioner och begränsningar övervaka valet. Två valobservatörer, parlamentsledamöter i Tyskland respektive Litauen, nekades inresetillstånd bara en vecka före parlamentsvalet, utan någon uttömmande förklaring eller något förtydligande från Vitrysslands sida. Detta väckte tvivel om de vitryska myndigheternas uttalade avsikter och undergräver andan av förtroende mellan de båda parterna.

H. EU välkomnade observatörerna från OSSE/ODIHR och betonade hur viktigt det var att de fick effektiv tillgång till alla etapper i valprocessen, inklusive rösträkningen. I synnerhet underströks vikten av att tillgodose oppositionens rättigheter vad gäller såväl rätten att ställa upp i valet som rätten att delta i valnämnder och få tillgång till medieutrymme.

I.   Enligt de resultat och slutsatser som OSSE/ODIHR preliminärt har kommit fram till var detta val inte rättvist, och i många fall följdes inte den vitryska vallagen, som var tänkt att öka kampanjmöjligheterna. Valet ägde rum under strängt kontrollerade former, föregicks av en knappt synlig valrörelse och kännetecknades av brist på öppenhet i rösträkningen och insamlingen av resultat från olika vallokaler.

1.  Europaparlamentet beklagar att parlamentsvalet i Vitryssland än en gång inte har levt upp till demokratiska standarder. Trots vissa smärre förbättringar i vallagarna, som bl.a. innebar att de politiska partierna kunde presentera fler kandidater, lyckades de vitryska myndigheterna inte tillvarata denna möjlighet för att genomföra ett rättvist och öppet val.

2.  Europaparlamentet anser att det parlament som har valts i Vitryssland inte äger demokratisk legitimitet, och kommer därför att vidhålla sin politik att inte erkänna det, såväl i sina bilaterala förbindelser med Vitryssland som inom ramen för den parlamentariska församlingen Euronest.

3.  Europaparlamentet påpekar att EU hade hoppats på förbättringar i organiseringen av valet. Att man återigen misslyckats att anordna fria och rättvisa val kommer som ytterligare ett bakslag för Vitryssland, och landets förbindelser med EU kommer även i fortsättningen att lida stor skada.

4.  Europaparlamentet fördömer gripandet av journalister. Syftet med detta var uppenbarligen att kontrollera det fria informationsflödet genom att inte låta journalisterna utöva sitt arbete, och därmed kränktes en av de mest grundläggande friheterna, nämligen yttrandefriheten.

5.  Europaparlamentet uppmanar den vitryska regeringen att bekräfta sina uttalanden om att vilja förbättra samarbetet med EU och att skapa mer gynnsamma förutsättningar för att inleda diskussioner mellan EU och Vitryssland.

6.  Europaparlamentet beklagar de vitryska myndigheternas beslut att gång på gång under de senaste två åren neka inresevisum för ledamöter av Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Parlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att inte lägga några nya hinder i vägen för att Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland ska kunna besöka landet.

7.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att se över sitt agerande, att förbättra och uppgradera vallagen och att anordna ett nytt fritt och rättvist parlamentsval som följer internationella standarder. Parlamentet uppmanar även myndigheterna att ovillkorligen släppa alla politiska fångar, utan att tvinga dem att skriva under falska bekännelser och nådeansökningar, och att respektera sitt eget folk genom att skydda dess grundläggande friheter och låta det åtnjuta sina grundläggande rättigheter. Parlamentet är djupt oroat över de återkommande rapporterna om avsiktligt inhumana fängelseförhållanden, särskilt i fallen Ales Bjaljatski och Zmitser Dasjkevitj.

8.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang den vitryska regeringen att verka för verkligt demokratiska val i framtiden, i överensstämmelse med internationella demokratiska standarder, genom att införa förändringar i vallagen och valprocessen, såsom att

           a)  skapa rättvisa villkor och lika möjligheter för alla kandidater, så att de kan genomföra en riktig valrörelse,

           b)  se till att alla partier som deltar i valen företräds i valnämnderna på samtliga nivåer, i synnerhet i lokala valnämnder,

           c)  se till att alla möjligheter till valfusk undanröjs,

           d)  avskaffa det förtida röstningsförfarandet, eller åtminstone garantera att förtida röster behandlas enligt ett särskilt förfarande, åtskilda från de vanliga rösterna, och att resultatet från den förtida röstningen redovisas separat i valprotokollen,

           e)  säkerställa öppenhet under rösträkningsförfarandet och offentliggörandet av samtliga slutresultat.

9.  Europaparlamentet uppmanar den vitryska regeringen att respektera mänskliga rättigheter för att sätta stopp för landets självvalda isolering från resten av Europa och, för att få till stånd avgörande förbättringar i förbindelserna mellan EU och Vitryssland,

           a)  avstå från hot om åtal, inklusive för vägran att göra militärtjänst i Vitryssland, mot studenter som stängts av från sina universitet på grund av sitt ställningstagande och som tvingats att fortsätta sina studier utomlands,

           b)  undanröja alla hinder för ordentlig registrering av frivilligorganisationer i Vitryssland,

           c)  förbättra behandlingen av och stärka respekten för etniska minoriteter – inklusive att erkänna det legitimt valda organet Polackernas förbund –, kultur, kyrkor, utbildningssystem samt det historiska och materiella arvet,

           d)  införa ett omedelbart moratorium för dödsstraff.

10. Europaparlamentet erinrar om att Europeiska unionen förklarat sig beredd att förnya sitt förhållande till Vitryssland och dess folk inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken, så fort landets regering visar prov på respekt för demokratiska värderingar och för det vitryska folkets grundläggande rättigheter.

11. Europaparlamentet välkomnar den ”europeiska moderniseringsdialogen med det vitryska samhället” om nödvändiga reformer för att modernisera Vitryssland och om den potentiella utvecklingen av förbindelserna med EU liksom den tillhörande informationskampanjen i Vitryssland. Parlamentet konstaterar nöjt att den europeiska dialogen har bidragit till att stimulera en konstruktiv och omfattande debatt bland vitryska samhällsföreträdare i Minsk om konkreta idéer om landets reformbehov.

12. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, rådet och kommissionen att fortsätta dialogen med Vitryssland och att ta fram en tydligare strategi gentemot landet. Denna strategi ska präglas av en strikt positiv villkorlighet, grundad på ett stegvist tillvägagångssätt och försedd med riktmärken, tidsplaner, en översynsklausul samt tillräckliga ekonomiska resurser.

13. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att överväga att göra en selektiv översyn av och eventuellt tillfälligt upphäva de befintliga restriktiva åtgärderna, i syfte att gynna vanliga medborgare och främja utvecklingen av ett fritt samhälle.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inte häva viseringsförbudet eller frysningen av tillgångar för dem som är direkt inblandade i kränkningar av demokratiska valstandarder och av mänskliga rättigheter.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att vidta ytterligare åtgärder, om nödvändigt utan motsvarande åtgärder från Vitrysslands sida, för att underlätta och liberalisera viseringsförfarandena för vitryska medborgare, eftersom sådana insatser är avgörande för att EU ska kunna uppnå huvudsyftet med sin Vitrysslandspolitik, nämligen att underlätta och öka kontakterna mellan människor och att göra landet till en demokrati. Parlamentet uppmanar dem i detta sammanhang att överväga om det skulle gå att sänka kostnaderna för vitryska medborgares viseringar till Schengenområdet, eftersom detta är det enda sättet att förhindra att Vitryssland och dess medborgare blir alltmer isolerade.

16. Europaparlamentet beklagar än en gång djupt den vitryska regeringens förteckning över personer som är förbjudna att resa utomlands, genom vilken ett antal oppositionella och människorättsaktivister förbjuds att lämna landet. Parlamentet uttrycker sin sympati med alla de personer som står på förteckningen, och uppmanar myndigheterna i Minsk att sluta att använda sådana förteckningar eftersom de kränker de vitryska medborgarnas grundläggande friheter.

17. Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att med ekonomiska och politiska medel stödja den strävan att främja demokrati som finns hos det civila samhället, oberoende medier (bland dem tv-kanalen Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racyja med flera) och icke-statliga organisationer i Vitryssland.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar, sekretariatet för OSS samt till president Aleksandr Lukasjenko.