Postup : 2012/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0498/2012

Předložené texty :

B7-0498/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0451

NÁVRH USNESENÍ
PDF 130kWORD 58k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0498/2012
19. 11. 2012
PE493.693v01-00
 
B7-0498/2012

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o nadcházející Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT–12) v rámci Mezinárodní telekomunikační unie a o případném rozšíření oblasti působnosti mezinárodních telekomunikačních předpisů  (2012/2881(RSP))


Sabine Verheyen za skupinu PPE
Ivailo Kalfin, Petra Kammerevert za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o nadcházející Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT–12) v rámci Mezinárodní telekomunikační unie a o případném rozšíření oblasti působnosti mezinárodních telekomunikačních předpisů  (2012/2881(RSP))  
B7‑0498/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009(1), kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009(2), kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele,

–   s ohledem na směrnici Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002(3) o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě(4),

–   s ohledem na Komisí předložený návrh rozhodnutí Rady o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích nebo v jejích přípravných orgánech (COM(2012)0430),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Světová konference o administrativní telegrafii a telefonii přijala mezinárodní telekomunikační předpisy v Melbourne v roce 1988 a od té doby nedošlo k jejich revizi;

B.  vzhledem k tomu, že 27 členských států Evropské unie patří k signatářům těchto předpisů;

C. vzhledem k tomu, že Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) vyzvala k uspořádání konference, která se má konat od 3. do 14. prosince 2012 v Dubaji pod názvem Světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT), s cílem dosáhnout dohody o novém znění mezinárodních telekomunikačních předpisů;

1.  vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, aby veškeré změny mezinárodních telekomunikačních předpisů byly slučitelné s acquis EU a prosazovaly s cíl Unie, jež spočívá v podpoře internetu jakožto veřejného místa pro užívání lidských práv, svobody projevu a svobodného podnikání;

2.  lituje skutečnosti, že přípravy WCIT–12 i konferenci samotnou obklopuje nedostatek transparentnosti, zvážíme-li, že výsledky této konference jsou důležité, jelikož ovlivní veřejný zájem;

3.  zdůrazňuje, že některé návrhy na reformu mezinárodních telekomunikačních předpisů, které předložilo 193 členských států ITU, by měly dopad na internet, jeho strukturu, operace, obsah a bezpečnost, obchodní vztahy, správu internetu a volný tok informací online;

4.  věří, že v důsledku některých předložených návrhů by se sama ITU mohla stát dominantní silou internetu, což by mohlo vést ke konci stávající organizace, jež zahrnuje mnoho subjektů, funguje zdola nahoru a zajišťuje účast široké škály zainteresovaných stran; obává se, že pokud budou tyto návrhy přijaty, mohou vážně zasáhnout rozvoj online služeb pro koncové uživatele a jejich přístup k těmto službám, jakož i digitální ekonomiku jako celek; domnívá se, že správa internetu a související regulační otázky by měly být i nadále předmětem komplexních a víceúrovňových konzultací;

5.  obává se toho, že tyto návrhy na reformu ITU budou obsahovat ustanovení konkrétních propojených mechanismů výběru poplatků, což by mohlo vzhledem ke zvyšování cen a obtížnému zavádění inovací závažným způsobem ohrozit otevřený a soutěžní charakter internetu;

6.  domnívá se, že i když je třeba zohlednit určité záležitosti, jež podporují některé z těchto návrhů, jako např. spravedlivé rozdělení příjmů z internetového hodnotového řetězce, ITU není vhodnou institucí k prosazení působnosti regulačního orgánu v oblasti správy internetu nebo informačních toků;

7.  podporuje jakékoli návrhy na zachování stávající oblasti působnosti mezinárodních telekomunikačních předpisů a současného mandátu ITU, ale staví se proti všem návrhům, které by rozšířily oblast působnosti na takové otázky, jako je například směrování internetového provozu a záležitosti související s obsahem;

8.  vyzývá členské státy, aby zabránily jakýmkoli změnám mezinárodních telekomunikačních předpisů, které by měly negativní vliv na otevřenost internetu, neutralitu sítí, zásadu komunikace typu konec-konec, povinnost poskytovat univerzální službu, tvůrčí obsah šířený online a participativní správu svěřenou mnoha aktérům, jako např. vládám, nadnárodním institucím, nevládním organizacím a velkým i malým soukromým provozovatelům;

9.  připomíná, že je důležité zabezpečit rozsáhlé služby typu „best-effort“, podporovat inovace a svobodu projevu, zaručit hospodářskou soutěž a vyhnout se vzniku nové digitální propasti;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

 

(1)

Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 37.

(2)

Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11.

(3)

Úř. věst. L 249, 17.9.2002, s. 21.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0511.

Právní upozornění - Ochrana soukromí