Resolutsiooni ettepanek - B7-0498/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0498/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu korraldatav rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine

19.11.2012 - (2012/2881(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Sabine Verheyen fraktsiooni PPE nimel
Ivailo Kalfin, Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0498/2012

Menetlus : 2012/2881(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0498/2012
Esitatud tekstid :
B7-0498/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0498/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu korraldatava rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsi (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimaliku laiendamise kohta

(2012/2881(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/140/EÜ[1], millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, direktiivi 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning direktiivi 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/136/EÜ[2], millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris, ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta,

–   võttes arvesse 16. septembri 2002. aasta direktiivi 2002/77/EÜ[3] konkurentsi kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste turgudel,

–   võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni avatud interneti ja võrgu neutraalsuse kohta Euroopas[4],

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse ELi seisukoht rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade läbivaatamise kohta rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsil või selle ettevalmistamisel (COM(2012)0430),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et rahvusvahelised telekommunikatsioonieeskirjad võeti vastu ametkondliku telegraaf- ja telefonside maailmakonverentsil Melbourne´is 1988. aastal ning neid ei ole pärast seda muudetud;

B.  arvestades, et rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjadega on liitunud kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki;

C. arvestades, et Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU) korraldab rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade uue teksti kooskõlastamiseks 3.–14. detsembril 2012. aastal Dubais rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsi (WCIT);

1.  palub nõukogul ja komisjonil tagada, et rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade mis tahes muudatused oleksid kooskõlas ELi õigustikuga ja teeniksid liidu eesmärki edendada internetti kui avalikku ruumi inimõiguste ja sõnavabaduse kasutamiseks ning vaba ettevõtluse arendamiseks;

2.  peab kahetsusväärseks WCIT-12 ettevalmistuste ja kohtumise enda vähest läbipaistvust, võttes arvesse, et selle kohtumise tulemus on tähtis ja mõjutab avalikku huvi;

3.  rõhutab, et mõned ITU 193 liikmesriigi esitatud reformiettepanekud mõjutaksid internetti, selle ülesehitust, toimimist, sisu ja turvalisust, ärisuhteid, interneti haldamist ja teabe vaba liikumist võrgus;

4.  on veendunud, et mõnede esitatud ettepanekute elluviimisel muutuks ITU ise internetis valitsevaks jõuks, mis teeks lõpu praegusele korraldusele, kuhu on kaasatud palju eri toimijaid ja millega tagatakse paljude sidusrühmade alt üles suunduv osalus; kardab, et kui need ettepanekud vastu võetakse, võib see tõsiselt mõjutada lõpptarbijale pakutavate võrguteenuste arengut ja juurdepääsetavust ning kogu digitaalmajandust tervikuna; on veendunud, et interneti haldamise ja sellega seotud õigusküsimuste üle tuleks ka edaspidi korraldada terviklikke ja mitmetasandilisi konsultatsioone;

5.  tunneb muret selle pärast, et ITU reformiettepanekute hulka kuulub ühendustasu mehhanismide sisseseadmine, mis võib tõsiselt ohustada interneti avatud ja konkurentsisõbralikku iseloomu, tõstes hindu ja takistades innovatsiooni;

6.  on veendunud, et kuigi mõned ettepanekute aluseks olevad teemad, näiteks interneti väärtusahelast saadava kasu õiglane jaotamine, väärivad arvessevõtmist, ei ole ITU sobiv organ ei interneti haldamise ega ka andmevoogude õiguslikuks reguleerimiseks;

7.  toetab ettepanekuid, millega säilitatakse rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade praegune reguleerimisala ja ITU praegused volitused, kuid avaldab vastuseisu ettepanekutele laiendada reguleerimisala sellistesse valdkondadesse nagu internetipõhise liikluse marsruutimine ja infosisuga seotud küsimused;

8.  kutsub liikmesriike üles takistama rahvusvahelistes telekommunikatsioonieeskirjades niisuguste muudatuste tegemist, mis kahjustaksid interneti avatust, võrgu neutraalsust, otspunktide põhimõtet, universaalteenuse osutamise kohustust, loomingulist infosisu võrgus ja osalushaldamist, mis on usaldatud paljudele toimijatele, nagu valitsused, riigiülesed institutsioonid, vabaühendused ning suured ja väikesed eraettevõtjad;

9.  tuletab meelde, kui tähtis on kaitsta tugevat heade püüdluste internetti, edendada innovatsiooni ja sõnavabadust, tagada konkurents ja vältida uut digitaalset lõhet;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.