Propunere de rezoluţie - B7-0498/2012Propunere de rezoluţie
B7-0498/2012

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la viitoarea Conferință Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale (WCIT-12) a Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor și la eventuala extindere a sferei de aplicare a regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații

19.11.2012 - (2012/2881(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Sabine Verheyen în numele Grupului PPE
Ivailo Kalfin, Petra Kammerevert în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0498/2012

Procedură : 2012/2881(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0498/2012
Texte depuse :
B7-0498/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0498/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitoarea Conferință Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale (WCIT-12) a Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor și la eventuala extindere a sferei de aplicare a regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații

(2012/2881(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009[1] de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice,

–   având în vedere Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009[2] de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului,

–   având în vedere Directiva 2002/77/CE din 16 septembrie 2002[3] privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice

–   având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la internetul deschis și neutralitatea rețelei în Europa[4],

–   având în vedere propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de stabilire a poziției UE în ceea ce privește revizuirea Regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații, care urmează să fie adoptată în cadrul Conferinței mondiale privind telecomunicațiile internaționale sau în cadrul forumurilor de pregătire a acesteia (COM(2012)0430),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât regulamentele internaționale în materie de telecomunicații (RIT) au fost adoptate în 1988, în cadrul Conferinței Administrative Mondiale de Telegrafie și Telefonie de la Melbourne și nu au fost revizuite ulterior;

B.  întrucât cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt semnatare ale acestor RIT;

C. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) a convocat o reuniune în Dubai în perioada 3 - 14 decembrie 2012, denumită Conferința Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale (World Conference on International Telecommunications - WCIT), pentru a se ajunge la un acord privind un nou text pentru aceste RIT;

1.  cere Consiliului și Comisiei să garanteze compatibilitatea tuturor modificărilor aduse regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații cu acquis-ul UE și să faciliteze realizarea obiectivului UE constând din promovarea internetului ca spațiu public pentru exercitarea drepturilor omului, a libertății de exprimare și a libertății antreprenoriale;

2.  regretă lipsa de transparență din jurul pregătirilor pentru WCIT-12 și al reuniunii însăși, dat fiind că rezultatele acesteia au importanță și exercită efecte asupra intereselor publice;

3.  subliniază că unele propuneri de reformare a RIT prezentate de statele membre ale UIT 193 ar avea un impact negativ asupra internetului, a arhitecturii acestuia, a operațiilor, conținutului și securității, a relațiilor de afaceri, a guvernanței internetului și a fluxului liber de informații online;

4.  consideră că, drept consecința a unora dintre propunerile prezentate, UIT ar putea deveni, ea însăși, puterea dominantă a internetului, astfel că organizația actuală ar putea înceta să mai implice mai mulți actori și să asigure o participare de jos în sus și multilaterală; își exprimă temerea că, dacă sunt adoptate, aceste propuneri ar putea grav dezvoltarea și accesul la serviciile online a utilizatorilor finali, precum și economia digitală în ansamblu; consideră că guvernanța internetului și aspectele normative conexe ar trebui să facă în continuare obiectul unor largi consultări la mai multe niveluri;

5.  este preocupat de faptul că aceste propuneri de reformare ale UIT includ instituirea unor mecanisme specifice de taxare la interconectare, care ar periclita grav caracterul deschis și competitiv al internetului prin majorarea prețurilor și stânjenirea inovării;

6.  consideră că, deși anumite aspecte care sprijină unele dintre aceste propuneri, cum este distribuirea echitabilă a veniturilor provenind din lanțul valoric al internetului, trebuie să fie luate în considerare, UIT nu este organismul potrivit să exercite autoritatea normativă nici asupra guvernanței internetului, nici asupra fluxurilor de trafic;

7.  sprijină orice propuneri de menținere a actualei sfere de aplicare a RIT și a actualului mandat al UIT, dar se opune oricăror propuneri de extindere a sferei de aplicare la domenii cum ar fi direcționarea traficului bazat pe internet sau aspectele referitoare la conținut;

8.  cere statelor membre să prevină orice modificări aduse regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații care ar putea afecta caracterul deschis al internetului, neutralitatea rețelei, principiul end-to-end, obligațiile de serviciu universal, conținuturile creative online și guvernanța participativă încredințată mai multor actori, cum sunt guvernele, instituțiile supranaționale, organizațiile nonguvernamentale și operatorii privați mici și de mari dimensiuni;

9.  reamintește importanța salvgardării unui internet cu cele mai bune caracteristici disponibile solid, care favorizează libertatea de exprimare, asigurând concurența și evitând o nouă diviziune digitală;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.