Postup : 2012/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0498/2012

Predkladané texty :

B7-0498/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0451

NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0498/2012
19.11.2012
PE493.693v01-00
 
B7-0498/2012

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o nadchádzajúcej Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-12) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (2012/2881(RSP))


Sabine Verheyen v mene skupiny PPE
Ivailo Kalfin, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadchádzajúcej Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-12) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (2012/2881(RSP))  
B7‑0498/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009(1), ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009(2), ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,

–   so zreteľom na smernicu Komisie 2002/77/ES zo 16. septembra 2002(3) o hospodárskej súťaži na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o otvorenom internete a neutralite siete v Európe(4),

–   so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Rady, ktorým sa ustanovuje pozícia EÚ k preskúmaniu medzinárodných telekomunikačných predpisov, ktorú má zaujať na svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách a jej prípravných zasadnutiach (COM(2012)0430),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže medzinárodné telekomunikačné predpisy (MTP) boli prijaté na Svetovej konferencii administratívnej telegrafie a telefónie v Melbourne v roku 1988 a odvtedy neboli revidované;

B.  keďže signatárom týchto ITR je 27 členských štátov Európskej únie;

C. keďže Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) vyzvala na zasadnutie v Dubaji v termíne 3. – 14. decembra 2012 pod názvom Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT) s cieľom dosiahnuť dohodu o novom znení týchto MTP;

1.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že všetky zmeny medzinárodných telekomunikačných predpisov budú zlučiteľné s acquis EÚ a budú šíriť cieľ Únie, ktorý spočíva v rozvoji internetu ako verejného miesta pre uplatňovanie ľudských práv, slobody prejavu a slobody podnikania;

2.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti obklopujúcom prípravy WCIT-12 a samotné stretnutie vzhľadom na to, že výsledky tohto stretnutia sú dôležitými otázkami, ktoré majú vplyv na verejný záujem;

3.  zdôrazňuje, že niektoré návrhy na reformu MTP, ktoré predložilo 193 členských štátov ITU, by mali vplyv na internet, jeho štruktúru, operácie, obsah a bezpečnosť, obchodné vzťahy, správu internetu a voľný tok on-line informácií;

4.  domnieva sa, že v dôsledku niektorých predložených návrhov by sa samotná ITU mohla stať organizáciou určujúcou pravidlá na internete, čo by mohlo ukončiť súčasnú organizáciu pozostávajúcu z viacerých strán a zabezpečujúcu účasť viacerých príslušných subjektov na princípe zdola nahor; obáva sa, že v prípade prijatia môžu tieto návrhy vážnym spôsobom postihnúť rozvoj on-line služieb a prístup koncových užívateľov k nim, ako aj digitálnu ekonomiku ako celok; vyjadruje presvedčenie, že riadenie internetu a súvisiace regulačné otázky by mali byť naďalej predmetom komplexných a viacvrstvových konzultácií;

5.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto návrhy na reformu ITU zahŕňajú aj vytvorenie osobitných mechanizmov na spoplatnenie vzájomného prepojenia, čo by mohlo prostredníctvom zvýšenia cien a obmedzenia inovácií vážnym spôsobom ohroziť otvorený a konkurenčný charakter internetu;

6.  nazdáva sa, že hoci je potrebné zohľadniť isté otázky, z ktorých vychádzajú tieto návrhy, akým je spravodlivé rozdelenie príjmov z internetového hodnotového reťazca, ITU nepredstavuje vhodnú inštitúciu na uplatňovanie regulačných právomocí v oblasti správy internetu ani internetových prevádzkových tokov;

7.  podporuje akékoľvek návrhy na zachovanie súčasného rozsahu pôsobnosti MTP a súčasného mandátu ITU, ale zamieta akékoľvek návrhy na rozšírenie rozsahu pôsobnosti na oblasti, ako napr. smerovanie internetovej prevádzky či záležitosti súvisiace s obsahom;

8.  vyzýva členské štáty, aby zabránili akýmkoľvek zmenám MTP, ktoré by mali negatívny vplyv na otvorenosť internetu, neutralitu sietí, zásadu komunikácie typu end-to-end, povinnosti univerzálnej služby, tvorivý obsah šírený on-line, participatívnu správu zverenú viacerým subjektom, napr. vládam, nadnárodným inštitúciám, mimovládnym organizáciám a veľkým a malým súkromným prevádzkovateľom;

9.  pripomína, že je dôležité zabezpečiť čo najlepšie rozsiahle internetové pripojenie, podporovať inovácie a slobodu prejavu, zabezpečiť hospodársku súťaž a vyhnúť sa vzniku novej technologickej priepasti;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11.

(3)

Ú. v. ES L 249, 17.09.2002, s. 21.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0511.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia