Predlog resolucije - B7-0498/2012Predlog resolucije
B7-0498/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o prihodnji svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitni širitvi obsega mednarodnih telekomunikacijskih pravil

19.11.2012 - (2012/2881(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Sabine Verheyen v imenu skupine PPE
Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Petra Kammerevert v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0498/2012

Postopek : 2012/2881(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0498/2012
Predložena besedila :
B7-0498/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0498/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnji svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitni širitvi obsega mednarodnih telekomunikacijskih pravil

(2012/2881(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Direktive 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009[1] o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev,

–   ob upoštevanju Direktive 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009[2] o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov,

–   ob upoštevanju Direktive 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002[3] o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi[4],

–   ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Sveta o stališču EU o reviziji Mednarodnih komunikacijskih pravil na Svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah ali pripravljalnih sejah (COM(2012)0430),

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker mednarodna telekomunikacijska pravila, ki so bila sprejeta na svetovni konferenci uprav za telegrafijo in telefonijo leta 1988 v Melbournu, od takrat niso bila revidirana;

B.  ker je vseh 27 držav članic Evropske unije podpisnic mednarodnih telekomunikacijskih pravil;

C. ker je Mednarodna telekomunikacijska zveza od 3. do 14. decembra 2012 v Dubaju sklicala srečanje, t. i. svetovno konferenco o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT), da bi se dogovorila o novem besedilu mednarodnih telekomunikacijskih pravil;

1.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo vse spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil skladne s pravnim redom Evropske unije ter bodo spodbujale uresničevanje ciljev Unije pri nadaljnjem razvoju interneta kot javnega prostora za uveljavljanje človekovih pravic, svobode govora in svobodnega podjetništva;

2.  obžaluje pomanjkanje preglednosti pri pripravi na WCIT-12 in samega srečanja, saj so izidi tega srečanja pomembni in vplivajo na javni interes;

3.  poudarja, da bi nekatere reforme mednarodnih telekomunikacijskih pravil, ki jih je predlagalo 193 držav članic Mednarodne telekomunikacijske zveze, negativno vplivale na internet, njegovo arhitekturo, operacije, vsebino in varnost, poslovne odnose, upravljanje interneta in prost pretok informacij na internetu;

4.  meni, da bi nekateri predstavljeni predlogi Mednarodni telekomunikacijski zvezi omogočili, da bi postala vladajoča sila interneta, kar bi lahko pomenilo konec sedanje organizacije, ki zajema več akterjev in zagotavlja udeležbo več zainteresiranih strani po pristopu od spodaj navzgor; izraža bojazen, da bi lahko ti predlogi, če bi bili sprejeti, močno vplivali na razvoj in dostop do spletnih storitev za končne uporabnike ter na celotno digitalno gospodarstvo; meni, da bi se morali o upravljanju interneta in z njim povezanimi regulativnimi vprašanji še naprej celovito posvetovati na več ravneh;

5.  izraža skrb, da bi bili v predloge reform Mednarodne telekomunikacijske zveze vključeni posebni mehanizmi za zaračunavanje medsebojnega povezovanja, ki bi z dvigom cen in zaviranjem inovacij lahko resno ogrozili odprtost in konkurenčnost interneta;

6.  meni, da Mednarodna telekomunikacijska zveza ni ustrezen organ za uveljavljanje regulativne pristojnosti nad upravljanjem interneta ali prometnimi tokovi, čeprav je treba upoštevati nekatera vprašanja, ki stojijo za temi predlogi, na primer pravično dodeljevanje prihodkov iz internetne vrednostne verige;

7.  podpira predloge, da se ohranita sedanje področje uporabe mednarodnih telekomunikacijskih pravil in sedanja pristojnost Mednarodne telekomunikacijske zveze, zavrača pa predloge, da se področje uporabe razširi na področja, kot so usmerjanje internetnega prometa in vprašanja, povezana z vsebino;

8.  poziva države članice, naj preprečijo spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil, ki bi škodile odprtosti interneta, omrežni nevtralnosti, načelu „od konca do konca“, obveznostim univerzalne storitve, ustvarjalnim vsebinam na spletu in participativnemu upravljanju, za katerega skrbi več akterjev, kot so vlade, nadnacionalne institucije, nevladne organizacije ter veliki in mali zasebni operaterji;

9.  opozarja, kako pomembno je ohranjati robusten internet „po najboljših prizadevanjih“, spodbujati inovacije in svobodo izražanja, zagotavljati konkurenco in preprečevati novo digitalno delitev;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.