Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0499/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0499/2012

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciájáról (WCIT-12) és a nemzetközi távközlési szabályozás hatályának esetleges kiterjesztéséről

  19.11.2012 - (2012/2881(RSP))

  benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Marietje Schaake az ALDE képviselőcsoport nevében
  Amelia Andersdotter, Judith Sargentini a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0498/2012

  Eljárás : 2012/2881(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0499/2012
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0499/2012
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0499/2012

  Az Európai Parlament állásfoglalása a Nemzetközi Távközlési Egyesület közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciájáról (WCIT-12) és a nemzetközi távközlési szabályozás hatályának esetleges kiterjesztéséről

  (2012/2881(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[1],

  –   tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[2],

  –   tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK irányelvre[3],

  –   tekintettel az európai nyílt internetről és a hálózatsemlegességről szóló, 2011. november 17-i állásfoglalására[4],

  –   tekintettel az „Az internet szabályozása: a következő lépések” című, 2010. június 15-i állásfoglalására[5],,

  –   tekintettel a Bizottságnak az EU által a nemzetközi távközlési világkonferencián vagy annak előkészítése során a nemzetközi távközlési szabályozás felülvizsgálata kapcsán képviselendő álláspont meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatára (COM(2012)0430),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel a nemzetközi távközlési szabályozást (ITR) 1988-ban fogadták el Melbourne-ben a Távíró- és Telefonszolgáltatók Világkonferenciáján (WATTC), és azóta nem változott.

  B.  mivel az Európai Unió 27 tagállama aláíró fele az egyezménynek.

  C. mivel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 2012. december 3. és 14. között Dubaiba nemzetközi távközlési világkonferenciát (World Conference on International Telecommunications, WCIT) hívott össze a nemzetközi távközlési szabályozás (ITR) felülvizsgálatára.

  1.  annak biztosítására kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a nemzetközi távközlési szabályozás bármely módosítása álljon összhangban az uniós vívmányokkal és mozdítsa elő az Unió arra irányuló célkitűzésének és érdekének megvalósítását, hogy az internet olyan nyilvános térré alakuljon, ahol érvényesülnek az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, különösen a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága, valamint biztosítva van a szabadpiaci alapelvek, a hálózatsemlegesség és vállalkozási szellem tiszteletben tartása;

  2.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi távközlési szabályozás reformjára vonatkozóan az ITU tagállamai által előterjesztett javaslatok némelyike negatív hatással volna az internetre, annak felépítésére, működésére, tartalmára és biztonságára, az üzleti kapcsolatokra, az internet irányítására és a szabad online információáramlásra;

  3.  aggódik amiatt, hogy az ITU reformjavaslatai között az összeköttetés díjhoz kötését célzó egyedi mechanizmusok létrehozása is szerepel, ami súlyos fenyegetést jelenthet az internet nyitott és versenyképes jellegére nézve azáltal, hogy felhajtja az árakat és hátráltatja az innovációt;

  4.  úgy véli, hogy némely előterjesztett javaslat következményeként maga az ITU válhat az internet irányító erejévé, a nyitott, befogadó, alulról felfelé építkező, sokszereplős modell helyett;

  5.  úgy véli, hogy nem az ITU, vagy bármely egyéb közös, központosított nemzetközi szervezet (pl. az ICANN) a megfelelő testület arra, hogy az internetet hatósági szabályozás alá vonja;

  6.  felhívja a tagállamokat, hogy akadályozzák meg a nemzetközi távközlési szabályozás bármely olyan módosítását, amely hátrányos volna az internet nyitottságára, a hálózatsemlegességre, a kreatív online tartalomhoz való hozzáférésre és a részvételen alapuló irányításra, amelynek jogát több szereplőre ruházták, például kormányokra, nemzetek feletti intézményekre, nem kormányzati szervezetekre, magánszektorbeli nagy- és kis internetszolgáltatókra és a felhasználókból és fogyasztókból álló „internetes nagyközönségre”;

  7.  felhívja a Tanácsot, hogy bízza meg egyértelműen és átlátható módon a Bizottságot azzal, hogy összehangolja a tagállamok között a közös uniós stratégiát, amely elsősorban az internet nyitottságának biztosítását és megőrzését és az internethasználók online jogainak és szabadságjogainak védelmét célozza és összehangolja a nemzetközi távközlési szabályozás felülvizsgálatáról az Európai Unió nevében folytatott tárgyalást az érdekelt felek széles körétől összegyűjtött adatok alapján;

  8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.