Predlog resolucije - B7-0499/2012Predlog resolucije
B7-0499/2012

  PREDLOG RESOLUCIJE o prihodnji svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitni širitvi obsega mednarodnih telekomunikacijskih pravil

  19.11.2012 - (2012/2881(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Marietje Schaake v imenu skupine ALDE
  Amelia Andersdotter, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0498/2012

  Postopek : 2012/2881(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0499/2012
  Predložena besedila :
  B7-0499/2012
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0499/2012

  Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnji svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitni širitvi obsega mednarodnih telekomunikacijskih pravil

  (2012/2881(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju Direktive 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009[1] o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev,

  –   ob upoštevanju Direktive 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009[2] o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov,

  –   ob upoštevanju Direktive 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002[3] o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve,

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi[4],

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o upravljanju interneta: naslednji koraki[5],

  –   ob upoštevanju predloga Komisije za sklep Sveta o stališču EU o reviziji Mednarodnih telekomunikacijskih pravil na Svetovni konferenci o mednarodnih telekomunikacijah ali pripravljalnih sejah (COM(2012)0430),

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker mednarodna telekomunikacijska pravila, ki so bila sprejeta na svetovni konferenci uprav za telegrafijo in telefonijo leta 1988 v Melbournu, od takrat niso bila revidirana;

  B.  ker je vseh 27 držav članic Evropske unije podpisnic mednarodnih telekomunikacijskih pravil;

  C. ker je Mednarodna telekomunikacijska zveza od 3. do 14. decembra 2012 v Dubaju sklicala srečanje, t. i. svetovno konferenco o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT), da bi se dogovorila o novem besedilu mednarodnih telekomunikacijskih pravil;

  1.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bodo vse spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil skladne s pravnim redom Unije ter bodo spodbujale uresničevanje ciljev in interesov Unije pri nadaljnjem razvoju interneta kot javnega prostora, v katerem se spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine, zlasti svoboda izražanja in zbiranja, ter ki zagotavlja načela prostega trga, omrežno nevtralnost in podjetništvo;

  2.  poudarja, da bi nekatere reforme mednarodnih telekomunikacijskih pravil, ki so jih predlagale države članice Mednarodne telekomunikacijske zveze, negativno vplivale na internet, njegovo arhitekturo, operacije, vsebino in varnost, poslovne odnose, upravljanje interneta in prost pretok informacij na internetu;

  3.  izraža skrb, da bi bili v predloge reform Mednarodne telekomunikacijske zveze vključeni posebni mehanizmi za zaračunavanje medsebojnega povezovanja, ki bi z dvigom cen in zaviranjem inovacij lahko resno ogrozili odprtost in konkurenčnost interneta;

  4.  meni, da bi nekateri predstavljeni predlogi Mednarodni telekomunikacijski zvezi omogočili, da postane vladajoča sila interneta, namesto modela z več zainteresiranimi stranmi, ki je odprt, vključujoč in deluje od spodaj navzgor;

  5.  meni, da ne Mednarodna telekomunikacijska zveza ne katera koli druga centralizirana mednarodna institucija (npr. ICANN) ni ustrezen organ za uveljavljanje regulativne pristojnosti nad internetom;

  6.  poziva države članice, naj preprečijo spremembe mednarodnih telekomunikacijskih pravil, ki bi škodile odprtosti interneta, omrežni nevtralnosti, dostopu do ustvarjalnih vsebin na spletu in participativnemu upravljanju, za katerega skrbi več akterjev, kot so vlade, nadnacionalne institucije, nevladne organizacije, veliki in mali zasebni operaterji ter internetna javnost, ki jo tvorijo uporabniki in potrošniki;

  7.  poziva Svet, naj Komisiji podeli jasen in pregleden mandat za uskladitev enotne strategije EU med državami članicami, ki bo namenjena predvsem zagotavljanju in ohranjanju odprtosti interneta, varovanju pravic in svoboščin uporabnikov interneta ter usklajevanju pogajanj o pregledu mednarodnih telekomunikacijskih pravil v imenu Evropske unije na podlagi prispevkov, zbranih od vseh zainteresiranih strani;

  8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.