Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0506/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0506/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciáról (WCIT-2012)

19.11.2012 - (2012/2881(RSP))

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2012/2881(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0506/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0506/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0506/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a közelgő nemzetközi távközlési világkonferenciáról (WCIT-2012)

(2012/2881(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az EU által a nemzetközi távközlési világkonferencián vagy annak előkészítése során a nemzetközi távközlési szabályozás felülvizsgálata kapcsán képviselendő álláspont meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatára (COM(2012)0430),

–   tekintettel a távközlés területén alkalmazandó szabályokat kialakító európai uniós jogszabályokra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 2010. évi meghatalmazotti értekezletén döntés született arról, hogy 2012. december 3. és 14. között Dubaiba nemzetközi távközléssel foglalkozó világkonferenciát (World Conference on International Telecommunications, WCIT) kell összehívni a nemzetközi távközlési szabályozás (ITR) felülvizsgálatára;

B.  mivel a nemzetközi távközlési szabályozást, amelyet a Távíró- és Telefonszolgáltatók Világkonferenciája fogadott el 1988-ban Melbourne-ben és azóta nem került felülvizsgálatra, felül kell vizsgálni az e dinamikus és kulcsfontosságú ágazatban tapasztalható új helyzethez való alkalmazkodás érdekében;

C. mivel az Európai Unió 27 tagállama az ITU szavazati joggal rendelkező tagja, és mivel az EU-t a Bizottság képviseli mint szavazati joggal nem rendelkező ágazati tag;

1.  hangsúlyozza, hogy a távközlés és az internet közjavak és annak is kell maradniuk, mivel ez a hozzájuk való hozzáférés és a felettük gyakorolt demokratikus ellenőrzés biztosításának egyetlen módja;

2.  azt ajánlja, hogy a nemzetközi távközlési világkonferencián (WCIT) az legyen az EU álláspontja, hogy a jelenlegi nemzetközi távközlési szabályozás bármely változtatását úgy kell végrehajtani, hogy az ösztönözze a szorosabb nemzetközi együttműködést, hozzájárulva az információs társadalom fejlődéséhez világszinten megkülönböztetés nélkül minden polgár és távközlési felhasználó javára, ezáltal segítve a millenniumi fejlesztési célok elérését és egy emberközpontú, fejlődésorientált és befogadó információs társadalom létrehozását;

3.  úgy ítéli meg, hogy a távközlés területén, különösen az interneten, a véleménynyilvánítás szabadságának, a magánélet védelmének és az emberi jogok tiszteletben tartásának alapelvei lényegesek a tisztességes és demokratikus modern társadalom kialakításához; hangsúlyozza, hogy a kulturális sokféleséget tiszteletben kell tartani és meg kell őrizni, illetve kifejezését ösztönözni kell meggyőződések, szokások vagy bizonyos értékek megszabása nélkül;

4.  védi azt az álláspontot, hogy a távközlés és az internet általános közjavak, és a hatóságoknak garantálniuk kell a hozzájuk való egyetemes hozzáférést annak érdekében, hogy az emberi és társadalmi fejlődés eszközeivé válhassanak, hozzájárulva egy befogadó és megkülönböztetésmentes társadalom kialakulásához mindenki javára;

5.  hangsúlyozza, hogy a távközlés és az internet szabályozását átláthatóan, többoldalúan és demokratikusan kell végrehajtani a társadalom különböző csoportjainak részvételével, így megőrizve és előmozdítva annak kollektív alkotó jellegét;

6.  ellenez minden olyan szűrést vagy forgalmi előjogot, amely nem felel meg az etikai és műszaki követelményeknek, alapuljon az politikai, kereskedelmi, vallási vagy kulturális tényezőkön, vagy a megkülönböztetés vagy kedvezményes bánásmód bármely más formáján, beleértve a gazdasági tényezőket is;

7.  erőteljesen védi a hálózatsemlegesség elvét, és ezért támogatja azokat a javaslatokat, amelyek annak biztosítására irányulnak, hogy a felülvizsgált nemzetközi távközlési szabályozás továbbra is magas szintű, stratégiai jellegű és technológiai szempontból semleges maradjon, segítse alacsonyabb árak és nagyobb átláthatóság elérését a nemzetközi távközlési forgalom árazása tekintetében, valamint tartsa tiszteletben a magánélet és a személyes adatok védelméhez fűződő jogot;

8.  szorosabb együttműködést és a tevékenységek összehangolását javasolja egyfelől az ITU, másfelől az IP-alapú hálózatok, valamint a jövő internetének fejlesztésében érintett főbb nemzetközi szervezetek között, adott esetben együttműködési megállapodások révén, az ITU által az internet irányításában betöltött szerep növelése érdekében, a világszintű közösség számára az elérhető legnagyobb előnyök biztosítása céljából; azon a véleményen van, hogy tevékenyen meg kell őrizni a távközlési hálózat stabilitását, biztonságát és általános működőképességét olyan műszaki intézkedések elfogadása révén, amelyek összhangban vannak a nemzetközi szabványokkal és ösztönzik a bevált gyakorlatok elfogadását;

9.  hangsúlyozza, hogy az internetnek olyan nyílt szabványokon kell alapulnia, amelyek megkönnyítik az átjárhatóságot, mindenki számára elérhetővé teszik a fejlesztésben való részvételt és előmozdítják a hozzáféréssel és használattal kapcsolatos új technológiák és modellek folyamatos fejlesztését és széles körű terjesztését; azon a véleményen van, hogy a jogi és szabályozási környezetnek meg kell őriznie az internet mint az együttműködés tere dinamikáját;

10. úgy ítéli meg, hogy a hálózaton folytatott jogellenes tevékenységekkel szembeni minden fellépésnek azokra kell irányulnia, akik e tevékenységekért közvetlenül felelősök, nem pedig a hozzáférés vagy terjesztés eszközére, és szigorúan tiszteletben kell tartania a védelemhez való törvényes jogokat, mindig tekintetbe véve a véleménynyilvánítás szabadságának, a magánélet védelmének és az emberi jogok tiszteletben tartásának alapelveit;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.