Propunere de rezoluţie - B7-0506/2012Propunere de rezoluţie
B7-0506/2012

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la viitoarea Conferință Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale (WCIT-2012)

19.11.2012 - (2012/2881(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2012/2881(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0506/2012
Texte depuse :
B7-0506/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0506/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitoarea Conferință mondială privind telecomunicațiile internaționale (WCIT-2012)

(2012/2881(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei de decizie a Consiliului de stabilire a poziției UE în ceea ce privește revizuirea Regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații, care urmează să fie adoptată în cadrul Conferinței Mondiale privind Telecomunicațiile Internaționale sau în cadrul forumurilor de pregătire a acesteia (COM(2012)0430),

–   având în vedere legislația Uniunii Europene de stabilire a unor norme în domeniul telecomunicațiilor,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) s-a hotărât organizarea, în Dubai, a unei Conferințe Mondiale privind Telecomunicațiile Internaționale (WCIT), în perioada 3 – 14 decembrie 2012, cu scopul revizuirii Regulamentelor internaționale în materie de telecomunicații;

B.  întrucât RIT, care au fost adoptate în 1988, cu ocazia Conferinței Administrative Mondiale de Telegrafie și Telefonie de la Melbourne și nu au mai fost revizuite ulterior, necesită o revizuire în scopul adaptării la noile realități din acest sector dinamic și de cea mai mare importanță;

C. întrucât cele 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt membri cu drept de vot ai UIT, iar UE este reprezentată de Comisie, în calitate de membru în sector fără drept de vot;

1.  subliniază că telecomunicațiile și internetul sunt și ar trebui să rămână bunuri publice, deoarece numai în acest fel poate fi garantat accesul universal și controlul lor democratic;

2.  recomandă ca poziția UE la Conferința Mondială privind Telecomunicațiile Internaționale (WCIT) ar trebui să fie aceea că orice modificări aduse RIT trebuie operate astfel încât să promoveze o mai extinsă cooperare internațională, contribuind la dezvoltarea societății informaționale în beneficiul tuturor cetățenilor și utilizatorilor sistemelor de telecomunicații din întreaga lume, fără discriminare, și la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), precum și la crearea unei societăți informaționale integratoare, orientată spre dezvoltare și având în centrul său omul;

3.  consideră că principiile libertății de exprimare, al vieții private și al respectării drepturilor omului în telecomunicații, în special pe internet, sunt esențiale pentru construirea unei societăți moderne echitabile și democratice; subliniază că diversitatea culturală trebuie să fie respectată și prezervată, iar exprimarea ei stimulată, fără impunerea vreunor convingeri, obiceiuri sau valori specifice;

4.  apără poziția conform căreia telecomunicațiile și internetul sunt bunuri publice comune, iar autoritățile publice trebuie să garanteze accesul universal la ele, astfel încât acestea să poată deveni instrumente în slujba dezvoltării umane și sociale, contribuind la formarea unei societăți integratoare și nediscriminatorii, în beneficiul tuturor;

5.  pune accentul asupra faptului că reglementarea telecomunicațiilor și a internetului trebuie realizată într-o manieră transparentă, multilaterală și democratică, cu participarea diferitelor sectoare ale societății, prezervându-se și promovându-se astfel caracterul lor de creație colectivă;

6.  se opune oricăror filtre sau privilegii de trafic care nu satisfac criterii de ordin etic și tehnic, indiferent dacă se bazează pe factori politici, comerciali, religioși sau culturali sau oricăror alte forme de discriminare sau tratament preferențial, inclusiv factori economici;

7.  apără cu fermitate principiul neutralității rețelei și, prin urmare, sprijină propunerile care urmăresc să garanteze că revizuirea RIT se menține la un nivel ridicat, rămâne neutră din punct de vedere strategic și tehnologic, contribuie la reducerea prețurilor și la o mai mare transparență în ceea ce privește stabilirea prețurilor în domeniul traficului în telecomunicațiile internaționale și respectă protecția datelor private și cu caracter personal;

8.  îndeamnă la o mai strânsă colaborare și coordonare între UIT și organizațiile implicate în dezvoltarea rețelelor bazate pe IP și a viitorului internet, prin acorduri de cooperare, după cum este cazul, cu scopul de a mări rolul UIT în guvernanța internetului, astfel încât să se asigure beneficii maxime pentru comunitatea mondială; opinează că stabilitatea, securitatea și funcționalitatea globală a rețelei de telecomunicații trebuie să fie prezervate în mod activ, prin adoptarea unor măsuri tehnice aflate în raport de consecvență cu normele internaționale și încurajează adoptarea celor mai bune practici;

9.  subliniază că internetul trebuie să se bazeze pe standarde deschise, care facilitează interoperabilitatea, îi permit fiecăruia să participe la dezvoltarea sa și promovează dezvoltarea continuă și larga răspândire a noilor tehnologii și modele de accesare și utilizare; opinează că mediul juridic și normativ trebuie să păstreze dinamica internetului ca spațiu destinat colaborării;

10. consideră că orice acțiune împotriva activității ilicite în rețea trebuie să-i vizeze pe cei direct răspunzători pentru astfel de activități și nu să se îndrepte asupra mijloacelor de acces și transport și trebuie să respecte cu strictețe drepturile legale la apărare, ținând întotdeauna seama de principiile fundamentale ale libertății de exprimare, al vieții private și al respectării drepturilor omului;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.