Процедура : 2012/2829(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0520/2012

Внесени текстове :

B7-0520/2012

Разисквания :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0462

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 123kWORD 52k
20.11.2012
PE493.715v01-00
 
B7-0520/2012

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. (2012/2829(RSP))


Carlo Casini от името на комисията по конституционни въпроси

Резолюция на Европейския парламент относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. (2012/2829(RSP))  
B7‑0520/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 10 и 17 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид членове 10 и 11 от Акта за избирането на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решението на Съвета от 20 септември 1976 г., във вида, в който е изменено(1),

–   като взе предвид изявлението на Комисията от ….2012 г. относно изборите за Европейски парламент през 2014 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на равнището на Съюза гражданите се представляват пряко от членове на Европейския парламент;

Б.  като има предвид, че политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза;

В.  като има предвид, че председателят на Европейската комисия се избира от Парламента по предложение на Европейския съвет, който действа с квалифицирано мнозинство и който трябва да вземе предвид резултатите от изборите за Парламент и да е провел съответните консултации, преди да номинира своя кандидат;

Г.  като има предвид, че Комисията колективно е отговорна пред Европейския парламент;

Д. като има предвид, че новият Парламент се нуждае от достатъчно време, за да може да се организира преди избирането на председателя на Комисията;

Е.  като има предвид, че за да може новата Комисия да бъде готова за встъпване в длъжност на 1 ноември 2014 г., изборът на председател на Комисията следва да бъде извършен през юли 2014 г. по време на учредителната месечна сесия на Парламента;

Ж. като има предвид, че Парламентът подлага на гласуване своето одобрение на назначаването на целия колегиум на членовете на Комисията, след като изслуша кандидатите, предложени от Съвета по общо съгласие с избрания председател, въз основа на предложения, направени от държавите членки;

1.  настоятелно призовава политическите семейства в Европейския съюз да номинират кандидати за длъжността председател на Комисията и очаква тези кандидати да играят водеща роля в парламентарната избирателна кампания; подчертава, че е важно да бъде засилена политическата легитимност както на Парламента, така и на Комисията чрез по пряко свързване на техните съответни избори с избора на гласоподавателите;

2.  призовава бъдещия председател на Комисията да гарантира постигането на баланс по отношение на половете в следващия колегиум на членовете на Комисията;

3.  отправя искане до Съвета да се консултира с Парламента относно провеждането на изборите или от 15 до 18 май, или от 22 до 25 май 2014 г.;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията и на парламентите и правителствата на държавите членки.

(1)

Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), изменено с Решение 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО на Съвета (OВ L 33, 9.2.1993 г., стр. 15.) и с Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета (OВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност