Postup : 2012/2829(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0520/2012

Předložené texty :

B7-0520/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Hlasování :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0462

NÁVRH USNESENÍ
PDF 126kWORD 51k
20. 11. 2012
PE493.715v01-00
 
B7-0520/2012

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 (2012/2829(RSP))


Carlo Casini za Výbor pro ústavní záležitosti

Usnesení Evropského parlamentu o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 (2012/2829(RSP))  
B7‑0520/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 10 a 17 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na články 10 a 11 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojeného k rozhodnutí Rady v pozměněném znění(1),

–   s ohledem na prohlášení Komise ze dne… 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni poslanci Evropského parlamentu;

B.  vzhledem k tomu, že politické skupiny na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie;

C. vzhledem k tomu, že předseda Evropské komise je volen Parlamentem na základě návrhu Evropské rady rozhodující kvalifikovanou většinou, přičemž musí být zohledněn výsledek voleb do Parlamentu a před jeho jmenováním musí proběhnout náležité konzultace;

D. vzhledem k tomu, že Komise je jako orgán odpovědná Evropskému parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že nový Parlament potřebuje dostatečný čas na vlastní organizaci před volbou předsedy Komise;

F.  vzhledem k tomu, má-li nová Komise zahájit svou činnost dne 1. listopadu 2014, je zapotřebí, aby se volba předsedy Komise konala na ustavujícím dílčím zasedání Parlamentu v červenci 2014;

G. vzhledem k tomu, že Parlament bude hlasovat o schválení jmenování celého kolegia komisařů poté, co vyslechne všechny kandidáty navržené Radou, a ve vzájemné shodě s nově zvoleným předsedouna základě doporučení členských států;

1.  naléhavě vyzývá evropské politické skupiny, aby nominovaly kandidáty na předsednictví Komise, a očekává, že tito kandidáti budou mít vůdčí úlohu v parlamentní volební kampani; zdůrazňuje, že je důležité posílit politickou legitimitu jak Parlamentu, tak Komise tím, že volby do těchto orgánů budou ve větší míře provázány s výběrem voličů;

2.  vyzývá budoucího předsedu Komise, aby v dalším kolegiu komisařů zajistil vyvážené zastoupení žen a mužů;

3.  žádá Radu, aby konzultovala Parlament ohledně uspořádání voleb buď 15.–18. května nebo 22.–25. května 2014;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.

 

(1)

Rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1) ve znění pozměněném rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí