Návrh usnesení - B7-0520/2012Návrh usnesení
B7-0520/2012

NÁVRH USNESENÍ o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014

20. 11. 2012 - (2012/2829(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Carlo Casini za Výbor pro ústavní záležitosti


Postup : 2012/2829(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0520/2012

B7‑0520/2012

Usnesení Evropského parlamentu o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014

(2012/2829(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 10 a 17 Smlouvy o Evropské unii,

–   s ohledem na články 10 a 11 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojeného k rozhodnutí Rady v pozměněném znění[1],

–   s ohledem na prohlášení Komise ze dne… 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni poslanci Evropského parlamentu;

B.  vzhledem k tomu, že politické skupiny na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie;

C. vzhledem k tomu, že předseda Evropské komise je volen Parlamentem na základě návrhu Evropské rady rozhodující kvalifikovanou většinou, přičemž musí být zohledněn výsledek voleb do Parlamentu a před jeho jmenováním musí proběhnout náležité konzultace;

D. vzhledem k tomu, že Komise je jako orgán odpovědná Evropskému parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že nový Parlament potřebuje dostatečný čas na vlastní organizaci před volbou předsedy Komise;

F.  vzhledem k tomu, má-li nová Komise zahájit svou činnost dne 1. listopadu 2014, je zapotřebí, aby se volba předsedy Komise konala na ustavujícím dílčím zasedání Parlamentu v červenci 2014;

G. vzhledem k tomu, že Parlament bude hlasovat o schválení jmenování celého kolegia komisařů poté, co vyslechne všechny kandidáty navržené Radou, a ve vzájemné shodě s nově zvoleným předsedouna základě doporučení členských států;

1.  naléhavě vyzývá evropské politické skupiny, aby nominovaly kandidáty na předsednictví Komise, a očekává, že tito kandidáti budou mít vůdčí úlohu v parlamentní volební kampani; zdůrazňuje, že je důležité posílit politickou legitimitu jak Parlamentu, tak Komise tím, že volby do těchto orgánů budou ve větší míře provázány s výběrem voličů;

2.  vyzývá budoucího předsedu Komise, aby v dalším kolegiu komisařů zajistil vyvážené zastoupení žen a mužů;

3.  žádá Radu, aby konzultovala Parlament ohledně uspořádání voleb buď 15.–18. května nebo 22.–25. května 2014;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.