Resolutsiooni ettepanek - B7-0520/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0520/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimised

20.11.2012 - (2012/2829(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Carlo Casini põhiseaduskomisjoni nimel


Menetlus : 2012/2829(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0520/2012

B7‑0520/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta

(2012/2829(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10 ja 17,

–   võttes arvesse nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele lisatud Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist käsitleva muudetud akti[1] artikleid 10 ja 11,

–   võttes arvesse komisjoni ... 2012. aasta avaldust Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kodanikke esindavad liidu tasandil otseselt Euroopa Parlamendi liikmed;

B.  arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele;

C. arvestades, et komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu ettepanekul, kes teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega ning peab kandidaadi nimetamisel võtma arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja pidama enne nimetamist asjakohaseid konsultatsioone;

D. arvestades, et komisjon on kolleegiumina vastutav Euroopa Parlamendi ees;

E.  arvestades, et uus Euroopa Parlament vajab piisavalt aega, et enne komisjoni presidendi valimist end organiseerida;

F.  arvestades, et selleks, et uus komisjon oleks 1. novembril 2014 valmis ametisse astuma, peaks komisjoni presidendi valimine toimuma Euroopa Parlamendi esimesel osaistungjärgul 2014. aasta juulis;

G. arvestades, et Euroopa Parlament hääletab nõusoleku andmise üle terve volinike kolleegiumi nimetamiseks pärast seda, kui on ära kuulanud kandidaadid, kelle esitavad ühisel kokkuleppel nõukogu ja ametisse astuv president liikmesriikide ettepanekute põhjal;

1.  soovitab tungivalt, et Euroopa poliitilised rühmitused nimetaksid kandidaadid komisjoni presidendi kohale, ja ootab kandidaatidelt tugevat esinemist parlamendivalimiste kampaanias; rõhutab, kui tähtis on tugevdada nii Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni poliitilist legitiimsust, seostades mõlema valimised otsesemalt valijate otsusega;

2.  palub tulevasel komisjoni presidendil tagada, et järgmises volinike kolleegiumis saavutatakse sooline tasakaal;

3.  palub nõukogul konsulteerida Euroopa Parlamendiga küsimuses, kas korraldada valimised 15.–18. mail või 22.–25. mail 2014. aastal;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.