Menetlus : 2012/2829(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0520/2012

Esitatud tekstid :

B7-0520/2012

Arutelud :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Hääletused :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0462

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 108kWORD 46k
20.11.2012
PE493.715v01-00
 
B7-0520/2012

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimised (2012/2829(RSP))


Carlo Casini põhiseaduskomisjoni nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta (2012/2829(RSP))  
B7‑0520/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 10 ja 17,

–   võttes arvesse nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele lisatud Euroopa Parlamendi liikmete otsest ja üldist valimist käsitleva muudetud akti(1) artikleid 10 ja 11,

–   võttes arvesse komisjoni ... 2012. aasta avaldust Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et kodanikke esindavad liidu tasandil otseselt Euroopa Parlamendi liikmed;

B.  arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele;

C. arvestades, et komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament Euroopa Ülemkogu ettepanekul, kes teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega ning peab kandidaadi nimetamisel võtma arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ja pidama enne nimetamist asjakohaseid konsultatsioone;

D. arvestades, et komisjon on kolleegiumina vastutav Euroopa Parlamendi ees;

E.  arvestades, et uus Euroopa Parlament vajab piisavalt aega, et enne komisjoni presidendi valimist end organiseerida;

F.  arvestades, et selleks, et uus komisjon oleks 1. novembril 2014 valmis ametisse astuma, peaks komisjoni presidendi valimine toimuma Euroopa Parlamendi esimesel osaistungjärgul 2014. aasta juulis;

G. arvestades, et Euroopa Parlament hääletab nõusoleku andmise üle terve volinike kolleegiumi nimetamiseks pärast seda, kui on ära kuulanud kandidaadid, kelle esitavad ühisel kokkuleppel nõukogu ja ametisse astuv president liikmesriikide ettepanekute põhjal;

1.  soovitab tungivalt, et Euroopa poliitilised rühmitused nimetaksid kandidaadid komisjoni presidendi kohale, ja ootab kandidaatidelt tugevat esinemist parlamendivalimiste kampaanias; rõhutab, kui tähtis on tugevdada nii Euroopa Parlamendi kui ka komisjoni poliitilist legitiimsust, seostades mõlema valimised otsesemalt valijate otsusega;

2.  palub tulevasel komisjoni presidendil tagada, et järgmises volinike kolleegiumis saavutatakse sooline tasakaal;

3.  palub nõukogul konsulteerida Euroopa Parlamendiga küsimuses, kas korraldada valimised 15.–18. mail või 22.–25. mail 2014. aastal;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1)

Nõukogu otsus 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1), mida on muudetud nõukogu otsusega 93/81/Euratom, ESTÜ, EMÜ (EÜT L 33, 9.2.1993, lk 15) ja nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 21.10.2002, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika