Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0520/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0520/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų

20.11.2012 - (2012/2829(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Carlo Casini Konstitucinių reikalų komiteto vardu


Procedūra : 2012/2829(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0520/2012

B7‑0520/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų

(2012/2829(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 10 ir 17 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo, su pakeitimais[1],

–   atsižvelgdamas į 2012 m. ... Komisijos pareiškimą dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Parlamento nariai tiesiogiai atstovauja piliečiams Sąjungos lygmeniu;

B.  kadangi politinės partijos Europos lygmeniu prisideda prie Europos politinio sąmoningumo formavimo ir prie Sąjungos piliečių valios raiškos;

C. kadangi Europos Komisijos pirmininką renka Parlamentas, remdamasis kvalifikuota balsų dauguma veikiančios Europos Vadovų Tarybos, kuri turi atsižvelgti į Parlamento rinkimų rezultatus ir prieš siūlydama kandidatą surengti tinkamas konsultacijas, pasiūlymu;

D. kadangi Komisija, kaip institucija, atskaitinga Europos Parlamentui;

E.  kadangi naujajam Parlamentui reikia pakankamai laiko Komisijos pirmininko rinkimams iš anksto pasirengti;

F.  kadangi norint, kad naujoji Komisija būtų pasirengusi pradėti darbą lapkričio 1 d., Komisijos pirmininko rinkimai turėtų įvykti per 2014 m. liepos mėn. steigiamąją Parlamento mėnesinę sesiją;

G. kadangi Parlamentas, remdamasis valstybių narių siūlymais, bendru sutarimu su išrinktuoju pirmininku balsuodamas pritaria visos Komisijos narių kolegijos paskyrimui išklausęs Tarybos pasiūlytus kandidatus;

1.  ragina Europos politines šeimas skirti kandidatus Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir tikisi, kad šie kandidatai atliks vadovaujamą vaidmenį Parlamento rinkimų kampanijos metu; pabrėžia, kad svarbu stiprinti Parlamento ir Komisijos politinį teisėtumą labiau tiesiogiai susiejant atitinkamus jų rinkimus ir rinkėjų pasirinkimą;

2.  ragina būsimąjį Komisijos pirmininką užtikrinti, kad kitoje Komisijos narių kolegijoje būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra;

3.  ragina Tarybą konsultuotis su Parlamentu dėl rinkimų surengimo 2004 m. gegužės 15–18 d. arba gegužės 22–25 d.;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.