Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0520/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0520/2012

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų

  20.11.2012 - (2012/2829(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Carlo Casini Konstitucinių reikalų komiteto vardu


  Procedūra : 2012/2829(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0520/2012

  B7‑0520/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų

  (2012/2829(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 10 ir 17 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo, su pakeitimais[1],

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. ... Komisijos pareiškimą dėl 2014 m. Europos Parlamento rinkimų,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi Europos Parlamento nariai tiesiogiai atstovauja piliečiams Sąjungos lygmeniu;

  B.  kadangi politinės partijos Europos lygmeniu prisideda prie Europos politinio sąmoningumo formavimo ir prie Sąjungos piliečių valios raiškos;

  C. kadangi Europos Komisijos pirmininką renka Parlamentas, remdamasis kvalifikuota balsų dauguma veikiančios Europos Vadovų Tarybos, kuri turi atsižvelgti į Parlamento rinkimų rezultatus ir prieš siūlydama kandidatą surengti tinkamas konsultacijas, pasiūlymu;

  D. kadangi Komisija, kaip institucija, atskaitinga Europos Parlamentui;

  E.  kadangi naujajam Parlamentui reikia pakankamai laiko Komisijos pirmininko rinkimams iš anksto pasirengti;

  F.  kadangi norint, kad naujoji Komisija būtų pasirengusi pradėti darbą lapkričio 1 d., Komisijos pirmininko rinkimai turėtų įvykti per 2014 m. liepos mėn. steigiamąją Parlamento mėnesinę sesiją;

  G. kadangi Parlamentas, remdamasis valstybių narių siūlymais, bendru sutarimu su išrinktuoju pirmininku balsuodamas pritaria visos Komisijos narių kolegijos paskyrimui išklausęs Tarybos pasiūlytus kandidatus;

  1.  ragina Europos politines šeimas skirti kandidatus Komisijos pirmininko pareigoms užimti ir tikisi, kad šie kandidatai atliks vadovaujamą vaidmenį Parlamento rinkimų kampanijos metu; pabrėžia, kad svarbu stiprinti Parlamento ir Komisijos politinį teisėtumą labiau tiesiogiai susiejant atitinkamus jų rinkimus ir rinkėjų pasirinkimą;

  2.  ragina būsimąjį Komisijos pirmininką užtikrinti, kad kitoje Komisijos narių kolegijoje būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra;

  3.  ragina Tarybą konsultuotis su Parlamentu dėl rinkimų surengimo 2004 m. gegužės 15–18 d. arba gegužės 22–25 d.;

  4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.