Ontwerpresolutie - B7-0520/2012Ontwerpresolutie
B7-0520/2012

ONTWERPRESOLUTIE over de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014

20.11.2012 - (2012/2829(RSP))

naar aanleiding van de verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Carlo Casini namens de Commissie constitutionele zaken


Procedure : 2012/2829(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0520/2012

B7‑0520/2012

Resolutie van het Europees Parlement over de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014

(2012/2829(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien de artikelen 10 en 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

–   gezien de artikelen 10 en 11 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan het besluit van de Raad van 20 september 1976, zoals gewijzigd[1],

–   gezien de verklaring van de Commissie van ... 2012 over de verkiezingen van het Europees Parlement in 2014,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat burgers op het niveau van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd worden door leden van het Europees Parlement;

B.  overwegende dat politieke partijen op Europees niveau bijdragen tot de vorming van Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie;

C. overwegende dat de voorzitter van de Commissie wordt gekozen door het Parlement op voordracht van de Europese Raad, die optreedt met een gekwalificeerde meerderheid en rekening moet houden met de uitslag van de verkiezingen van het Parlement en tevens adequaat overleg moet hebben gepleegd alvorens een kandidaat voor te dragen;

D. overwegende dat de Commissie als college verantwoording aflegt aan het Europees Parlement;

E.  overwegende dat het nieuw gekozen Parlement voldoende tijd nodig heeft om zich te organiseren voordat de verkiezing van de voorzitter van de Commissie plaatsvindt;

F.  overwegende dat om de nieuw gekozen Commissie op 1 november 2014 aan haar ambtsperiode te kunnen laten beginnen, de verkiezing van de voorzitter van de Commissie moet plaatsvinden tijdens de constituerende vergaderperiode van het Parlement in juli 2014;

G. overwegende dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan de benoeming van het hele college van commissarissen na de kandidaten te hebben gehoord die voorgedragen zijn door de Raad, in goed overleg met de gekozen voorzitter en op grond van suggesties van de lidstaten;

1.  dringt er bij de Europese fracties op aan kandidaten voor te dragen voor het voorzitterschap van de Commissie, en verwacht van deze kandidaten dat ze een leidende rol spelen in de verkiezingscampagne van het Parlement; benadrukt dat de politieke legitimiteit van zowel het Parlement als de Commissie moet worden versterkt door de verkiezingen van beide instellingen nauwer af te stemmen op de keuze van het electoraat;

2.  verzoekt de toekomstige voorzitter van de Commissie erop toe te zien dat er in het volgende college van commissarissen een evenwichtige verdeling van de seksen wordt bewerkstelligd;

3.  verzoekt de Raad het Parlement te raadplegen bij het bepalen van de datum van de verkiezingen: van 15 t/m 18 mei of van 22 t/m 25 mei 2014;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de parlementen en regeringen van de lidstaten.