Návrh uznesenia - B7-0520/2012Návrh uznesenia
B7-0520/2012

NÁVRH UZNESENIA o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014

20.11.2012 - (2012/2829(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Carlo Casini v mene Výboru pre ústavné veci


Postup : 2012/2829(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0520/2012

B7‑0520/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014

(2012/2829(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 10 a 17 Zmluvy o Európskej únii,

–   so zreteľom na články 10 a 11 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojeného k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976 v znení zmien a doplnení[1],

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z ... 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení poslancami Európskeho parlamentu;

B.  keďže politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického povedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie;

C. keďže predseda Európskej komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej rady rozhodujúcej kvalifikovanou väčšinou, ktorá musí prihliadať na výsledok volieb do Parlamentu a pred jeho vymenovaním musí uskutočniť náležité konzultácie;

D. keďže Komisia sa ako orgán zodpovedá Európskemu parlamentu;

E.  keďže nový Parlament potrebuje dostatočný čas na vlastnú organizáciu pred voľbou predsedu Komisie;

F.  keďže na to, aby sa mohla nová Komisia ujať svojej funkcie 1. novembra 2014, je potrebné, aby sa voľba predsedu Komisie konala počas ustanovujúcej schôdze Parlamentu v júli 2014;

G. keďže Parlament bude hlasovať o schválení vymenovania celého kolégia komisárov po vypočutí kandidátov navrhnutých Radou po vzájomnej dohode s novozvoleným predsedom a na základe návrhov predložených členskými štátmi;

1.  naliehavo vyzýva európske politické skupiny, aby vymenovali kandidátov na predsedníctvo Komisie, a očakáva, že títo kandidáti budú hrať hlavnú úlohu v parlamentnej volebnej kampani; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť politickú legitimitu Parlamentu i Komisie tým, že sa ich voľba bezprostrednejšie spojí s prianím voličov;

2.  vyzýva budúceho predsedu Komisie, aby zabezpečil dosiahnutie rodovej vyváženosti v ďalšom kolégiu komisárov;

3.  žiada Radu, aby konzultovala s Parlamentom o konaní volieb buď 15. – 18. mája, alebo 22. – 25. mája 2014;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.