Förfarande : 2012/2829(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0520/2012

Ingivna texter :

B7-0520/2012

Debatter :

PV 22/11/2012 - 6
CRE 22/11/2012 - 6

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.17
CRE 22/11/2012 - 13.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0462

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 109kWORD 61k
20.11.2012
PE493.715v01-00
 
B7-0520/2012

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om valet till Europaparlamentet 2014 (2012/2829(RSP))


Carlo Casini för utskottet för konstitutionella frågor

Europaparlamentets resolution om valet till Europaparlamentet 2014 (2012/2829(RSP))  
B7‑0000/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 10 och 17 i fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av artiklarna 10 och 11 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, vilken är bifogad rådets beslut av den 20 september 1976, i dess ändrade lydelse(1),

–   med beaktande av kommissionens uttalande av den … 2012 om valet till Europaparlamentet 2014,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. På unionsnivå företräds medborgarna direkt av Europaparlamentets ledamöter.

B.  De politiska partierna på europeisk nivå bidrar till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

C. Kommissionens ordförande väljs av parlamentet efter det att Europeiska rådet lagt fram ett förslag med kvalificerad majoritet. Europeiska rådet måste ta hänsyn till resultatet av valet till parlamentet och på lämpligt sätt ha samrått med parlamentet innan det nominerar sin kandidat.

D. Kommissionen är kollektivt ansvarig inför Europaparlamentet.

E.  Det nya parlamentet behöver tillräckligt med tid för att organisera sig före valet av kommissionens ordförande.

F.  För att den nya kommissionen ska kunna tillträda den 1 november 2014 bör kommissionens ordförande väljas i juli 2014 under parlamentets konstituerande plenarsammanträde.

G. Parlamentet röstar om godkännande av utnämningen av hela kommissionskollegiet efter att ha hört de kandidater som rådet föreslagit i samförstånd med den valda kommissionsordföranden, på grundval av de förslag som lämnats av medlemsstaterna.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de europeiska politiska familjerna att nominera kandidater till ordförandeskapet för kommissionen och förväntar sig att dessa kandidater ska inta en ledarroll i den parlamentariska valkampanjen. Parlamentet betonar att det är viktigt att stärka både parlamentets och kommissionens politiska legitimitet genom att skapa en mer direkt länk mellan de respektive valen och väljarnas beslut.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionens framtida ordförande att se till att det i nästa kommissionskollegium råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att samråda med parlamentet om huruvida valet kan hållas antingen den 15–18 maj eller den 22–25 maj 2014.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet och kommissionen och till medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1)

Rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1), ändrat genom rådets beslut 93/81/Euratom, EKSG, EEG (EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy