Postup : 2012/2911(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0561/2012

Předložené texty :

B7-0561/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/12/2012 - 11.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0506

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 65k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0561/2012
10. 12. 2012
PE502.558v01-00
 
B7-0561/2012

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o rozhodnutí izraelské vlády rozšířit osady na Západním břehu Jordánu (2012/2911(RSP))


Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean‑Jacob Bicep, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí izraelské vlády rozšířit osady na Západním břehu Jordánu (2012/2911(RSP))  
B7‑0561/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě, zejména na usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o situaci v pásmu Gazy(1),

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci k pásmu Gazy ze dne 19. listopadu 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 2. prosince 2012 o záměru izraelské vlády rozšířit osady,

–   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna týkající se 3 000 bytových jednotek, jejichž výstavbu ve východním Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu nově schválil Izrael,

–   s ohledem na rezoluci A/HRC/RES/S–12/1 o situace v oblasti lidských práv na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma, kterou přijala Rada OSN pro lidská práva dne dne 16. října 2009 na svém 12. zvláštním zasedání,

–   s ohledem na zprávu vedoucích mise EU o východním Jeruzalémě,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN dne 22. listopadu 2012 podpořilo naprostou většinou návrh prezidenta Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse na změnu statusu Palestiny v OSN na nečlenský pozorovatelský stát;  

B.  vzhledem k tomu, že izraelská vláda jednomyslně odmítla rozhodnutí Valného shromáždění OSN a označila tento krok za hrubé porušení dohod, jež byly se Státem Izrael podepsány;

C. vzhledem k tomu, že následující den po hlasování Valného shromáždění OSN izraelská vláda informovala o tom, že schválila výstavbu 3000 bytových jednotek ve východním Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu a rozhodla o dalších pracích v oblasti plánování a územního členění v zájmu rozvoje takzvaného projektu E1 mezi Jeruzalémem a osadou Ma’ale Adumim;

D. vzhledem k tomu, že uskutečnění projektu E1 by vedlo k izolaci východního Jeruzaléma od zbývající části Západního břehu Jordánu a částečnému oddělení severního a jižního Západního břehu; vzhledem k tomu, že taková situace by podle slov generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna „byla téměř fatální pro zbývající naděje na zajištění řešení, jež spočívá ve vytvoření dvou států“;

E.  vzhledem k tomu, že izraelská vláda dále oznámila, že Palestinské samosprávě pozastaví převod daňových příjmů za tento měsíc, a že místo toho tyto finanční prostředky použije na umoření přibližně poloviny jejího dluhu u izraelské elektrárenské společnosti;

F.  vzhledem k tomu, že EU nedokázala zaujmout k hlasování ve Valném shromáždění OSN společný postoj, neboť 14 členských států hlasovalo pro, 12 se zdrželo hlasování a 1 členský stát hlasoval proti návrhu Palestinské samosprávy; vzhledem k tomu, že některé členské státy předvolaly izraelské velvyslance a vyjádřily před nimi své znepokojení nad rozhodnutím izraelské vlády o rozšíření osad na Západním břehu Jordánu;

G. vzhledem k tomu, že jednání mezi oběma stranami o komplexním řešení izraelsko-palestinského konfliktu byla přerušena; vzhledem k tomu, že rozšiřování izraelských osad na Západním břehu Jordánu stále pokračuje, jak ostatně dokazuje nedávné zveřejnění výběrových řízení na více než 1 200 bytových jednotek v osadách Ramot a Pisgat Ze´ev;

H. vzhledem k neexistenci účinného kontrolního mechanismu EU se izraelské produkty pocházející z osad nadále dostávají na evropský trh v rámci preferenčního režimu; vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 5. července 2012 vyzval k „plnému a účinnému provádění platných právních předpisů EU souvisejících s platnými oboustrannými dohodami mezi EU a Izraelem s cílem zajistit, aby kontrolní mechanismus EU – „technická ujednání“ – neumožňoval dovoz produktů pocházejících z izraelských osad na evropský trh v rámci preferenčního režimu Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem“;

I.   vzhledem k tomu, že ukončení rozšiřování osad je podle palestinské strany předpokladem pro obnovení rozhovorů; vzhledem k tomu, že izraelské osady na okupovaných územích jsou podle mezinárodního práva nezákonné a definitivně znemožňují řešení, jež spočívá ve vytvoření dvou států;

J.   vzhledem k tomu, že právo Palestinců na sebeurčení a vlastní stát je nezpochybnitelné, stejně jako právo Izraele na existenci v rámci bezpečných hranic;

K. vzhledem k tomu, že izraelská vojenská operace „Pilíř obrany“ byla dne 21. listopadu 2012 ukončena, a to díky dohodě s hnutím Hamás v pásmu Gazy, kterou zprostředkoval Egypt; vzhledem k tomu, že hraniční přechody v pásmu Gazy v obou směrech jsou již od června 2007 uzavřeny; vzhledem k tomu, že blokáda pásma Gazy představuje pro tamní obyvatele kolektivní trest, který je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem;

1.  vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím izraelské vlády pokračovat v rozšiřování osad na Západním břehu Jordánu, a zejména pak v předběžných pracích na projektu E1, který by nevratným způsobem zabránil budoucímu ustanovení životaschopného palestinského státu;

2.  zdůrazňuje, že toto rozhodnutí, které bylo přijato po historicky významné změně statusu Palestiny, je podle všeho odvetným opatřením a neoprávněným potrestáním Palestinců za iniciativu Mahmúda Abbáse, kterou podpořilo 138 zemí OSN;

3.  domnívá se, že nový status Palestiny v OSN napomůže lépe vyvážit úlohu zainteresovaných stran za účelem obnovení přímých jednání;

4.  opakuje svůj názor, že neexistuje žádná alternativa k vyjednanému komplexnímu řešení konfliktu, které je založeno na vzniku dvou států, Izraele a Palestiny, existujících vedle sebe v rámci bezpečných a mezinárodně uznaných hranic; naléhavě v této souvislosti vyzývá dotčené strany, aby vyvinuly maximální úsilí o vytvoření podmínek pro obnovení přímých a věcných jednání;

5.  vyzývá izraelskou vládu, aby obnovila vyplácení příjmů z daní Palestinské samosprávě v souladu s podepsanými dohodami a aby nevyostřovala již tak vážnou humanitární situaci na okupovaných územích;

6.  vítá dohodu ze dne 21. listopadu 2012, kterou zprostředkoval Egypt a která ukončila nedávný konflikt v pásmu Gazy a v jižním Izraeli, a vyzývá dotčené strany, aby se zapojily do dalších jednání, jež by vedla k upevnění příměří a připravila půdu pro trvalé ukončení bojů;

7.  vyzývá k okamžitému ukončení izraelské blokády pásma Gazy s cílem umožnit přístup mezinárodní humanitární pomoci do této oblasti a respektovat důstojnost palestinských obyvatel, kteří zde žijí, a jejich právo na lepší budoucnost;

8.  zdůrazňuje, že základním předpokladem pro dosažení spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě zůstává dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva všemi stranami a za všech okolností a opětovně zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným možným způsobem, jak dosáhnout udržitelného řešení izraelsko-palestinského konfliktu;

9.  nadále vyzývá k palestinskému usmíření, které je cestou ke znovusjednocení Palestinců žijících v pásmu Gazy, na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě, kteří patří k jednomu palestinskému lidu žijícímu na okupovaném palestinském území;

10. vyzývá znovu k zastavení izraelského osídlování Západního břehu Jordánu s cílem umožnit mimo jiné obnovení konstruktivních a věcných jednání mezi oběma stranami;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby vynaložily veškeré úsilí k dosažení plného a účinného provádění platných právních předpisů EU a platných oboustranných dohod mezi EU a Izraelem s cílem zajistit, aby kontrolní mechanismus EU – „technická ujednání“ – neumožňoval dovoz produktů pocházejících z izraelských osad na trh EU v rámci preferenčního režimu Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem;

12. považuje za politováníhodné, že EU v OSN opět nedokázala vystupovat jednomyslně ve věci legitimní snahy Mahmúda Abbáse o posílení statusu Palestiny, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby se z této chyby poučila a v budoucnu se podobných situací vyvarovala;

13. znovu potvrzuje, že veškeré posílení vztahů mezi EU a Izraelem musí být jednoznačně podmíněno důsledným dodržováním mezinárodního práva a humanitárního práva, což zahrnuje okamžité ukončení blokády pásma Gazy, úplné zastavení veškerých stavebních prací v rámci osídlování západního břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, a dále skutečné odhodlání a kroky směřující k celkovému mírovému urovnání a plné uplatňování Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení mezi EU a OOP;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci blízkovýchodního Kvartetu, izraelské vládě, Knesetu, prezidentovi Palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě a orgánům Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.

 

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0454.

Právní upozornění - Ochrana soukromí