Predlog resolucije - B7-0561/2012Predlog resolucije
B7-0561/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o odločitvi izraelske vlade, da razširi naselbine na Zahodnem bregu

10.12.2012 - (2012/2911(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean‑Jacob Bicep, Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0561/2012

Postopek : 2012/2911(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0561/2012
Predložena besedila :
B7-0561/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0561/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o odločitvi izraelske vlade, da razširi naselbine na Zahodnem bregu

(2012/2911(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Bližnjem vzhodu, zlasti resolucije z dne 22. novembra 2012 o razmerah v Gazi[1],

–   ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Gazi z dne 19. novembra 2012,

–   ob upoštevanju izjave, ki jo je 2. decembra 2012 podala podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton o nameri izraelske vlade, da razširi naselbine na Zahodnem bregu,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna glede 3 000 na novo odobrenih izraelskih stanovanjskih enot v vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu,

–   ob upoštevanju resolucije A/HRC/RES/S-12/1 o človekovih pravicah na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, ki jo je Svet ZN za človekove pravice sprejel na svoji dvanajsti posebni seji 16. oktobra 2009,

–   ob upoštevanju poročila vodij misij EU o vzhodnem Jeruzalemu,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je generalna skupščina ZN 22. novembra 2012 z veliko večino podprla predlog predsednika palestinske oblasti Mahmuda Abasa, da Palestina dobi v ZN status države nečlanice opazovalke;  

B.  ker je izraelska vlada soglasno zavrnila sklep generalne skupščine ZN in ga opisala kot grobo kršitev sporazumov, podpisanih z državo Izrael;

C. ker je izraelska vlada dan po glasovanju v generalni skupščini ZN napovedala, da bo odobrila gradnjo 3 000 stanovanjskih enot v vzhodnem Jeruzalemu in na Zahodnem bregu, ter se odločila nadaljevati z načrtovanjem in razdelitvijo območja, da bi razvila tako imenovani projekt E1 med Jeruzalemom in naselbino Male Adumim;

D. ker bo projekt E1, če bo izpeljan, odrezal vzhodni Jeruzalem od preostalega Zahodnega brega in delno ločil severni in južni Zahodni breg; ker bi to po besedah generalnega sekretarja ZN Ban Ki Muna „predstavljalo skoraj usodni udarec za možnosti, ki še obstajajo za rešitev z dvema državama“;

E.  ker je izraelska vlada vrh tega oznanila, da bo ustavila prenos davčnih prihodkov, zbranih ta mesec v imenu palestinske uprave, in denar namesto tega uporabila za plačilo približno polovice dolga, ki ga ima palestinska uprava do podjetja Israel Electric Corporation;

F.  ker EU ni sprejela skupnega stališča do glasovanja v generalni skupščini ZN in je 14 držav članic glasovalo za, 12 se jih je vzdržalo, ena pa je glasovala proti palestinskemu predlogu; ker so nekatere države članice poklicale svoje izraelske veleposlanike in jim izrazile zaskrbljenost nad odločitvijo izraelske vlade o širitvi naselbin na Zahodnem bregu;

G. ker so bila prekinjena pogajanja med stranema za celovito rešitev izraelsko-palestinskega spora; ker se širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu nadaljuje brez prekinitve, kar dokazuje nedavna objava javnega razpisa za več kot 1 200 stanovanjskih enot v naselbinah Ramot in Pisgat Zeev;

H. ker zaradi odsotnosti učinkovitega nadzornega mehanizma EU na evropski trg še vedno prihaja blago izraelskih naseljencev po preferencialnem režimu; ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 5. julija 2012 pozval, naj se veljavna zakonodaja EU in dvostranski sporazumi med EU in Izraelom izvajajo v celoti in učinkovito, s čimer bi zagotovili, da nadzorni mehanizem EU – „tehnične ureditve“ – ne bo dovoljeval uvoza blaga izraelskih priseljencev na evropski trg po preferenčnih pogojih iz pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom;

I.   ker je palestinska stran mnenja, da je konec širjenja naselbin osnovni pogoj za obnovitev pogovorov; ker so izraelske naselbine na zasedenih ozemljih po mednarodnem pravu nezakonite in nepreklicno ogrožajo rešitev z dvema državama;

J.   ker pravica Palestincev do samoodločbe in do lastne države ni sporna, prav tako pa ni sporna pravica Izraela do obstoja znotraj varnih meja;

K. ker se je 21. novembra 2012 zaključila izraelska operacija Steber obrambe, potem ko je bil po posredovanju Egipta dosežen dogovor s Hamasom v Gazi; ker so mejni prehodi v Gazo in iz nje zaprti od junija 2007; ker se z zaporo Gaze kolektivno kaznuje prebivalstvo, kar predstavlja kršitev mednarodnega humanitarnega prava;

1.  obžaluje odločitev izraelske vlade, da bo nadaljevala s širitvijo naselbin na Zahodnem bregu, zlasti z nadaljevanjem priprav na projekt E1, ki bo nepopravljivo škodoval prihodnji ustanovitvi trajne palestinske države;

2.  poudarja, da se ta odločitev, ki je bila sprejeta po zgodovinski spremembi statusa Palestine, zdi kot povračilni ukrep in neupravičena kazen za Palestince kot odgovor na pobudo Mahmuda Abasa, ki jo je podprlo 138 držav ZN;

3.  meni, da bo novi status Palestine v ZN pripomogel k ravnovesju vlog obeh strani v zvezi z nadaljevanjem neposrednih pogajanj;

4.  ponavlja svoje stališče, da ni alternativne možnosti celoviti sporazumni rešitvi spora, ki vodi v rešitev z dvema državama, to je, da bi Izrael in palestinska država živela drug ob drugem znotraj varnih in mednarodno priznanih meja; v povezavi s tem obe strani poziva, naj usmerita vse napore v ustvarjanje pogojev za nadaljevanje neposrednih in bistvenih pogajanj;

5.  poziva izraelsko vlado, naj nadaljuje s prenosom davčnih prihodkov palestinski upravi v skladu s podpisanimi sporazumi, da ne bi še dodatno zaostrila že tako težavnih humanitarnih razmer na zasedenih ozemljih;

6.  pozdravlja sporazum z dne 21. novembra 2012, ki je po posredovanju Egipta ustavil nedavni konflikt v Gazi in južnem Izraelu, ter obe strani poziva, naj nadaljujeta pogajanja, da bi utrdili premirje in utrli pot trajni prekinitvi nasilja;

7.  poziva k takojšnji odpravi izraelske zapore Gaze, da bi olajšali dostop mednarodne človekoljubne pomoči vanjo in spoštovali dostojanstvo palestinskega prebivalstva, ki tam živi, in njegovo pravico do boljše prihodnosti;

8.  poudarja, da je za dosego pravičnega miru na Bližnjem vzhodu še vedno bistven pogoj, da vse strani v vseh razmerah spoštujejo človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo, ter znova poudarja, da je miroljuben in nenasilen način edina pot za dosego trajnostne rešitve spora med Izraelci in Palestinci;

9.  še naprej poziva k spravi med Palestinci, kar je pravi način za ponovno združitev Palestincev, ki živijo v Gazi, na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu ter spadajo k istemu palestinskemu narodu, ki živi na zasedenem palestinskem ozemlju;

10. znova poziva k prekinitvi gradnje vseh izraelskih naselij na Zahodnem bregu, med drugim tudi, da se utre pot obnovitvi tvornih in tehtnih pogajanj med stranema;

11. poziva Komisijo in države članice, naj si z vsemi močmi prizadevajo, da se veljavna zakonodaja EU in dvostranski sporazumi med EU in Izraelom izvajajo v celoti in učinkovito, s čimer bi zagotovili, da nadzorni mehanizem EU – „tehnične ureditve“ – ne bo dovoljeval uvoza blaga izraelskih priseljencev na evropski trg po preferenčnih pogojih iz pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom;

12. meni, da je obžalovanja vredno, da EU znova ni uspel enoten nastop v ZN v zvezi z upravičenim predlogom Mahmuda Abasa za nadgradnjo palestinskega statusa, in poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj na podlagi tega nesrečnega nedavnega spodrsljaja EU najde načine, kako se v prihodnosti izogniti takšnim situacijam;

13. ponovno poudarja, da mora biti kakršnakoli nadgradnja odnosov med EU in Izraelom strogo pogojena z doslednim spoštovanjem mednarodnega in humanitarnega prava, vključno s takojšnjo odpravo zapore v Gazi, popolnim prenehanjem gradnje vseh naselbin na Zahodnem bregu, tudi v vzhodnem Jeruzalemu, in resnično zavezanostjo in ukrepi za celovit mirovni sporazum, ter popolnim izvajanjem Začasnega pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Palestinsko osvobodilno organizacijo;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju OZN, odposlancu četverice na Bližnjem vzhodu, izraelski vladi, knesetu, predsedniku palestinske uprave, palestinskemu zakonodajnemu svetu in organom Evro-sredozemske parlamentarne skupščine.