Διαδικασία : 2012/2911(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0565/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0565/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 129kWORD 58k
10.12.2012
PE502.562v01-00
 
B7-0565/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ να επεκτείνει την εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη  (2012/2911(RSP))


Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει την εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη  (2012/2911(RSP))  
B7‑0565/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μέση Ανατολή,

–   έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο («Διακήρυξη Αρχών για τις Προσωρινές Συμφωνίες Αυτοκυβέρνησης») της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 28ης Σεπτεμβρίου 1995 σχετικά με τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε σχέδια σχετικά με την κατασκευή 3000 περίπου νέων οικιστικών μονάδων στην Δυτική Όχθη, μη εξαιρουμένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του Ma’ale Adumim ήταν μία από αυτές που είχε ορίσει ο Πρόεδρος Κλίντον για την ανταλλαγή εδαφών μεταξύ των δύο μερών·

Γ.  έχοντας υπόψη ότι η Παλαιστινιακή Αρχή αποφάσισε να ζητήσει την αναγνώρισή της από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως μη μέλους με καθεστώς παρατηρητή, κατά παράβαση των Συμφωνιών του Όσλο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις αρχές στις οποίες στηρίζονται οι συμφωνίες του Όσλο είναι ότι οι διαφορές, του ζητήματος των εποικισμών συμπεριλαμβανομένου, θα διευθετούνται με άμεσες διαπραγματεύσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως εκφράσει την υποστήριξή της στη λύση των δυο κρατών, με το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης, που θα ζουν πλάι-πλάι με ειρήνη και ασφάλεια·

1.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την άρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής να συμμετάσχει σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την τελική διευθέτηση των διαφορών τους, που θα περιλαμβάνει το ζήτημα των Ισραηλινών εποίκων καθώς και εγγυήσεις ασφάλειας για το κράτος του Ισραήλ·

2.  σημειώνει ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης δύναται να επιλυθεί μόνο μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων·

3.  τονίζει ότι νέο Παλαιστινιακό Κράτος δεν πρόκειται να υπάρξει προτού το Ισραήλ αναγνωριστεί ως Εβραϊκό κράτος και προστατευτεί το καθεστώς των μειονοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των εβραϊκών μειονοτήτων που ζουν στη Δυτική Όχθη)·

4.  υπογραμμίζει ότι το ζήτημα των εποικισμών είναι ένα από αυτά που πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων και ότι δεν αποτελεί την ρίζα της διένεξης, δεδομένου ότι οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως Δυτική Όχθη άρχισαν πριν 50 χρόνια, όταν ακόμα δεν υπήρχε καν εποικισμός στην περιοχή·

5.  καλεί τον Πρόεδρο Αμπάς να επαναλάβει άνευ χρονοτριβής και άλλων όρων τις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την επανάληψη του διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής αρχής για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας διαρκούς και ρεαλιστικής·

6.  σημειώνει ότι η ψήφος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με την οποία χορηγήθηκε στους Παλαιστινίους καθεστώς παρατηρητή, μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου