Menettely : 2012/2911(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0565/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0565/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/12/2012 - 11.6

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 112kWORD 48k
10.12.2012
PE502.562v01-00
 
B7-0565/2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin hallituksen päätöksestä laajentaa siirtokuntia Länsirannalla (2012/2911(RSP))


Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin hallituksen päätöksestä laajentaa siirtokuntia Länsirannalla (2012/2911(RSP))  
B7‑0565/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–   ottaa huomioon 13. syyskuuta 1993 tehdyt Oslon sopimukset (periaatejulistus väliaikaisen itsehallinnon järjestämisestä),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–   ottaa 28. syyskuuta 1995 tehdyn Länsirannan ja Gazan alueen väliaikaisen sopimuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon Israelin hallituksen ilmoittamat suunnitelmat rakentaa arviolta 3000 uutta asuntoa Länsirannalle, myös Itä-Jerusalemiin;

B.  ottaa huomioon, että Ma’ale Adumim oli yksi alueista, joita presidentti Clinton kaavaili käytettäväksi osapuolten välisessä aluevaihdossa;

C. ottaa huomioon, että palestiinalaishallinto päätti hakea YK:n yleiskokoukselta tunnustusta tarkkailijavaltion aseman saavuttamiseksi vastoin Oslon sopimuksia;

D. ottaa huomioon, että yksi Oslon sopimusten perusperiaatteista oli, että myös siirtokuntakysymystä koskevat erimielisyydet ratkaistaan suorilla neuvotteluilla;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on toistuvasti vahvistanut tukevansa kahden valtion ratkaisua, jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa;

1.  on syvästi huolissaan siitä, että palestiinalaishallinto on kieltäytynyt osallistumasta uudelleen Israelin kanssa käytäviin keskusteluihin, jotka koskevat osapuolten välisten kiistojen lopullista ratkaisemista, myös kysymystä israelilaisista uudisasukkaista, ja joiden avulla on tarkoitus myös taata Israelin valtion turvallisuus;

2.  huomauttaa, että Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti voidaan ratkaista ainoastaan suorilla neuvotteluilla, joissa sekä israelilaisten että palestiinalaisten tarpeet otetaan huomioon;

3.  korostaa, että uutta Palestiinan valtiota ei synny ennen kuin Israel on tunnustettu juutalaisvaltioksi ja vähemmistöjen asema (myös Länsirannalla asuvien juutalaisvähemmistöjen) on suojeltu;

4.  korostaa, että siirtokuntakysymys on ratkaistava neuvottelemalla ja että tämä kysymys ei ole konfliktin perimmäinen syy, sillä Israelia vastaan on kohdistettu hyökkäyksiä nykyään Länsirantana tunnetulta alueelta jo 50 vuotta ennen kuin alueella oli yhtäkään siirtokuntaa;

5.  kehottaa presidentti Abbasia aloittamaan uudelleen suorat neuvottelut Israelin kanssa viipymättä ja ilman ennakkoehtoja; kehottaa painokkaasti EU:ta ja jäsenvaltioita ryhtymään diplomaattisiin toimiin, joiden avulla Israelin ja palestiinalaishallinnon välinen vuoropuhelu saadaan käynnistettyä uudelleen, jotta pysyvä ja realistinen rauhanratkaisu saadaan aikaiseksi;

6.  panee merkille, että YK:n yleiskokouksen hyväksymä päätös myöntää Palestiinalle tarkkailijavaltion asema saattaa vaarantaa pyrkimykset käynnistää uudelleen osapuolten väliset neuvottelut;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n erityisedustajalle Lähi‑idän rauhanprosessissa, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Israelin knessetille ja hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö