Procedura : 2012/2911(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0565/2012

Teksty złożone :

B7-0565/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/12/2012 - 11.6

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 127kWORD 66k
10.12.2012
PE502.562v01-00
 
B7-0565/2012

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie decyzji rządu Izraela o rozbudowie osiedli na Zachodnim Brzegu (2012/2911(RSP))


Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji rządu Izraela o rozbudowie osiedli na Zachodnim Brzegu  (2012/2911(RSP))  
B7‑0565/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–   uwzględniając porozumienia z Oslo (Deklaracja zasad dotyczących przejściowych ustaleń w sprawie samodzielnego sprawowania rządów) z 13 września 1993 r.,

–   uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–   uwzględniając tymczasowe porozumienie w sprawie Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy z dnia 28 września 1995 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że rząd Izraela ogłosił plany budowy około 3 000 nowych budynków mieszkalnych na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie;

B.  mając na uwadze, iż obszar Ma’ale Adumim był jednym z terenów wyznaczonych przez prezydenta B. Clintona do wymiany terytorialnej pomiędzy stronami;

C. mając na uwadze, iż Autonomia Palestyńska zdecydowała się ubiegać na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ o przyznanie jej statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora, co narusza porozumienia z Oslo;

D. mając na uwadze, iż jedna z podstawowych zasad ustalonych na mocy porozumień z Oslo polegała na tym, iż spory, w tym spory dotyczące kwestii związanych z osadnictwem będą rozwiązywane w drodze bezpośrednich negocjacji;

E.  mając na uwadze, że UE wielokrotnie potwierdzała swoje poparcie dla koncepcji dwóch państw – Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego – współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

1.  jest głęboko zaniepokojony tym, iż Autonomia Palestyńska odmówiła ponownego przystąpienia do bezpośrednich rozmów z Izraelem dotyczących ostatecznego rozstrzygnięcia sporów, w tym kwestii izraelskich osadników, jak również zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Izrael;

2.  zauważa, iż konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami rozwiązany zostanie jedynie w drodze bezpośrednich negocjacji, które uwzględniać będą zarówno potrzeby Izraelczyków, jak i Palestyńczyków;

3.  podkreśla, iż nowe państwo palestyńskie będzie mogło powstać dopiero wtedy, gdy Izrael uznany zostanie za państwo żydowskie, a status mniejszości (w tym mniejszości żydowskiej zamieszkującej Zachodni Brzeg) będzie chroniony;

4.  podkreśla fakt, iż kwestia osiedli jest jedną ze spraw, które muszą zostać rozstrzygnięte w drodze negocjacji i że nie jest ona źródłową przyczyną konfliktu, jako że ataki przeciw Izraelowi przeprowadzane były z obszaru zwanego obecnie Zachodnim Brzegiem już 50 lat przed powstaniem w tym regionie pierwszych osad;

5.  zwraca się do prezydenta M. Abbasa o wznowienie bezpośrednich rozmów z Izraelem bez żadnych opóźnień ani warunków wstępnych; ponagla UE i jej państwa członkowskie do podjęcia wysiłków dyplomatycznych w celu wznowienia dialogu pomiędzy Izraelem a Autonomią Palestyńską w celu osiągnięcia trwałego i realistycznego porozumienia pokojowego;

6.  zauważa, iż głos Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyznający Palestyńczykom status obserwatora może udaremnić wysiłki mające na celu wznowienie negocjacji pomiędzy obiema stronami;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności