Förfarande : 2012/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0565/2012

Ingivna texter :

B7-0565/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2012 - 11.6

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 116kWORD 48k
10.12.2012
PE502.562v01-00
 
B7-0565/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om den israeliska regeringens beslut att utöka bosättningarna på Västbanken (2012/2911(RSP))


Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi för EFD-gruppen

Europaparlamentets resolution om den israeliska regeringens beslut att utöka bosättningarna på Västbanken (2012/2911(RSP))  
B7‑0565/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–   med beaktande av Osloavtalen (förklaringen om principerna för provisoriska självstyrelseförfaranden) av den 13 september 1993,

–   med beaktande av FN-stadgan,

–   med beaktande av interimsavtalet av den 28 september 1995 om Västbanken och Gazaremsan,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den israeliska regeringen har meddelat att man planerar att bygga cirka 3 000 nya bosättningar på Västbanken, bland annat i östra Jerusalem.

B.  Området Ma’ale Adumim var ett av de områden som president Clinton ansåg skulle ingå i ett territoriellt utbyte mellan parterna.

C. Den palestinska myndigheten beslutade att ansöka om erkännande som icke-medlemsstat med observatörsstatus i FN:s generalförsamling, vilket strider mot Osloavtalen.

D. En av de grundläggande principerna för Osloavtalen var att meningsskiljaktigheter – inbegripet när det gäller bosättningsfrågan – ska lösas genom direkta förhandlingar.

E.  EU har upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över att den palestinska myndigheten vägrar att återuppta de direkta samtalen med Israel för att komma fram till en slutlig lösning på tvisten, bland annat i fråga om de israeliska bosättarna samt i fråga om garantier för staten Israels säkerhet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina förutsätter att det förs direkta förhandlingar där både israelernas och palestiniernas behov beaktas.

3.  Europaparlamentet betonar att en ny palestinsk stat inte kommer att existera förrän Israel erkänns som en judisk stat och förrän ställningen för minoriteter – inklusive de judiska minoriteter som bor på Västbanken – skyddas.

4.  Europaparlamentet betonar att bosättningsfrågan måste lösas genom förhandlingar och att denna fråga inte är orsaken till konflikten, eftersom Israel angreps från det område som i dag är känt som Västbanken 50 år innan det fanns en enda bosättning i området.

5.  Europaparlamentet uppmanar president Abbas att omgående och förbehållslöst återuppta de direkta samtalen med Israel. EU och dess medlemsstater uppmanas till diplomatiska insatser för att få Israel och den palestinska myndigheten att återuppta dialogen i syfte att nå en varaktig och realistisk fredslösning.

6.  Europaparlamentet konstaterar att FN:s generalförsamling, genom att rösta igenom att palestinierna ges observatörsstatus, riskerar att undergräva ansträngningarna för att återuppta förhandlingarna mellan de båda parterna.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy