Διαδικασία : 2012/2911(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0566/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0566/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0506

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 144kWORD 60k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0561/2012
10.12.2012
PE502.563v01-00
 
B7-0566/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ για επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη (2012/2911(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ για επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη (2012/2911(RSP))  
B7‑0566/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα σχετικά κείμενα του ΟΗΕ, και ειδικότερα το ψήφισμα 181(1947) της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τις αποφάσεις 242(1967), 252(1968), 338(1973), 476(1980), 478(1980), 1397(2002), 1515(2003) και 1850(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο ("Διακήρυξη Αρχών για τις προσωρινές συμφωνίες αυτοκυβέρνησης") της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Catherine Ashton, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα σχετικά με την επέκταση των εποικισμών της 8ης Ιουνίου και της 2ας Δεκεμβρίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 28ης Σεπτεμβρίου 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει εξαγγείλει την κατασκευή περίπου 3.000 νέων μονάδων στέγασης στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβησαν σε επίσημη διαμαρτυρία και κάλεσαν τους ισραηλινούς πρεσβευτές με αφορμή την εξαγγελθείσα επέκταση των εποικισμών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Khaled Meshal, με τις οποίες απορρίπτει ρητά την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Νοεμβρίου 2012 εγκρίθηκε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με το οποίο εκχωρείται στην Παλαιστίνη καθεστώς κράτους παρατηρητή μη μέλους στα Ηνωμένα Έθνη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαγγελία του Ισραήλ για νέους εποικισμούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αποδυναμώνει την αξιοπιστία και τη νομιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κατ’ επανάληψη επιβεβαιώσει την υποστήριξή της για τη λύση των δύο κρατών, βάσει της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις Συμφωνίες του Όσλο του 1993 το έδαφος της Δυτικής Όχθης διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες: τις Ζώνες Α, Β και Γ· ότι η Ζώνη Γ, που είναι υπό ισραηλινό πολιτικό έλεγχο και υπό ισραηλινό έλεγχο σε θέματα ασφαλείας, αποτελεί το 62% του εδάφους της Δυτικής Όχθης και είναι η μόνη εδαφικά συνεχής περιοχή με το πιο γόνιμο και πλούσιο σε πόρους έδαφος της Δυτικής Όχθης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995 σχετικά με τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας αναφέρεται ότι η ζώνη Γ θα μεταβιβαστεί σταδιακά στην παλαιστινιακή δικαιοδοσία·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και πιο πολύ από τη Δυτική Όχθη, ενώ το Ιστορικό Λεκανοπέδιο εντός της Ιερουσαλήμ αποκόπτεται όλο και περισσότερο από την υπόλοιπη Ανατολική Ιερουσαλήμ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του για τις προσπάθειες του Προέδρου Mahmoud Abbas και του Πρωθυπουργού Salam Fayyad για την οικοδόμηση του κράτους και ότι αναγνώρισε και επιδοκίμασε την επιτυχία του διετούς προγράμματος του Πρωθυπουργού Salam Fayyad για την οικοδόμηση του κράτους·

1.  καταδικάζει την εξαγγελία της κυβέρνησης του Ισραήλ όσον αφορά την κατασκευή περίπου 3.000 νέων μονάδων στέγασης στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ·

2.  τονίζει εκ νέου ότι η επέκταση αυτή μπορεί να αποτελέσει ενέργεια που θα υπονομεύσει την προοπτική μιας βιώσιμης Παλαιστίνης, με την Ιερουσαλήμ κοινή πρωτεύουσα Παλαιστίνης και Ισραήλ·

3.  καταδικάζει τις δηλώσεις του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Khaled Meshal, με τις οποίες απορρίπτει την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ και αρνείται ρητά οποιαδήποτε παρουσία Ισραηλινών στην Ιερουσαλήμ·

4.  επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· στηρίζει πλήρως τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2012 για την ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει καμία αλλαγή των προ του 1967 συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ιερουσαλήμ, πέρα από εκείνες που ήδη έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη·

5.  τονίζει τη σημασία της προστασίας του παλαιστινιακού πληθυσμού και των δικαιωμάτων του στη Ζώνη Γ και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ως βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της λύσης των δυο κρατών·

6.  τονίζει εκ νέου ότι οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου· ζητεί την άμεση, πλήρη και μόνιμη διακοπή όλων των δραστηριοτήτων κατασκευής και επέκτασης στο πλαίσιο των ισραηλινών εποικισμών, καθώς και την παύση περαιτέρω εξώσεων παλαιστινιακών οικογενειών από τα σπίτια τους και της κατεδάφισης παλαιστινιακών σπιτιών·

7.  καλεί για άλλη μια φορά την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν, και στο πλαίσιο της Τετραμερούς, ενεργότερο πολιτικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· στηρίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ στις προσπάθειές της για δημιουργία αξιόπιστων προοπτικών επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας· τονίζει ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ που αφορούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων·

8.  καλεί την Χαμάς να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και παροτρύνει την Παλαιστινιακή Αρχή και την κυβέρνηση του Ισραήλ να επανενεργοποιήσουν την ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου