Procedūra : 2012/2911(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0566/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0566/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/12/2012 - 11.6

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0506

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 138kWORD 70k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0561/2012
10.12.2012
PE502.563v01-00
 
B7-0566/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (2012/2911(RSP))


Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Alexandra Thein ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (2012/2911(RSP))  
B7‑0566/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas, jo īpaši ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju Nr. 181 (1947) un ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 242 (1967), Nr. 252 (1968), Nr. 338 (1973), Nr. 476 (1980), Nr. 478 (1980), Nr. 1397 (2002), Nr. 1515 (2003) un Nr. 1850 (2008),

–   ņemot vērā 1993. gada 13. septembra Oslo vienošanās („Deklarāciju par pagaidu pašpārvaldes kārtības principiem”),

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus, jo īpaši 2012. gada 8. jūnija un 2012. gada 2. decembra paziņojumus par apmetņu paplašināšanu,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–   ņemot vērā 1995. gada 28. septembra Pagaidu vienošanos par Rietumkrastu un Gazas joslu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Izraēlas valdība ir paziņojusi par apmēram 3000 jaunu mājokļu būvniecību Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē;

B.  tā kā vairākas dalībvalstis ir izteikušas oficiālus protestus un izsaukušas Izraēlas vēstniekus saistībā ar paziņojumu par apmetņu paplašināšanu;

C. ņemot vērā „Hamas” politiskā vadītāja Khaled Meshal nesenos paziņojumus, kuros skaidri tiek noraidīta Izraēlas Valsts atzīšana;

D. tā kā 2012. gada 29. novembrī tika pieņemta ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija, ar kuru Apvienoto Nāciju Organizācijā Palestīnai piešķirts tādas novērotājas valsts statuss, kura nav ANO dalībvalsts;

E.  tā kā Izraēlas iestāžu paziņojums par jaunām apmetnēm Austrumjeruzalemē vājina Palestīniešu pašpārvaldes ticamību un leģitimitāti;

F.  tā kā ES atkārtoti ir apliecinājusi atbalstu divu valstu risinājumam, kad Izraēlas Valsts mierā un drošībā pastāv blakus neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij;

G. tā kā 1993. gada Oslo vienošanās paredzēja Rietumkrasta teritoriju sadalīt trīs apgabalos — A, B un C apgabalā; tā kā C apgabals, kas ir Izraēlas civilajā un drošības kontrolē, aizņem 62 % no Rietumkrasta teritorijas un ir vienīgā piegulošā teritorija ar visauglīgāko augsni un lielāko resursu bagātību Rietumkrastā; tā kā 1995. gada Pagaidu vienošanās par Rietumkrastu un Gazas joslu noteica, ka C apgabalu varētu pakāpeniski nodot palestīniešu jurisdikcijā;

H. tā kā Austrumjeruzaleme arvien lielākā mērā tiek atdalīta no Rietumkrasta, savukārt Jeruzalemes vēsturiskais centrs arvien lielākā mērā tiek atdalīts no pārējās Austrumjeruzalemes teritorijas;

I.   tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt izteicis atbalstu prezidenta Mahmoud Abbas un premjerministra Salam Fayyad centieniem valsts veidošanas jomā, kā arī ir atzinis un paudis gandarījumu par premjerministra Salam Fayyad valsts izveides divu gadu plāna panākumiem,

1.  nosoda Izraēlas valdības paziņojumu par apmēram 3000 jaunu mājokļu būvniecību Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē;

2.  uzsver, ka šāda ekspansija var būt rīcība, kas apdraud perspektīvu panākt dzīvotspējīgu Palestīnu, Jeruzalemei esot tās un Izraēlas kopīgai galvaspilsētai;

3.  nosoda „Hamas” politiskā vadītāja Khaled Meshal paziņojumus, kuros netiek atzīta Izraēlas Valsts un tiek skaidri noraidīta jebkāda izraēliešu klātbūtne Jeruzalemē;

4.  atkārtoti pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā ir 1967. gada robežas, ar kuru saskaņā Jeruzaleme ir abu valstu galvaspilsēta un Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, blakus esoša un dzīvotspējīga Palestīnas Valsts pastāv līdzās mierā un drošībā; pilnībā atbalsta Padomes 2012. gada 14. maija secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu, kuros atkārtoti uzsvērts, ka ES atzīs izmaiņas līdz 1967. gadam noteiktajās robežās, tostarp attiecībā uz Jeruzalemi, tikai tādā gadījumā, ja par tām vienojušās abas puses;

5.  uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt C apgabalā un Austrumjeruzalemē dzīvojošos palestīniešus un viņu tiesības, jo tam ir būtiska nozīme, lai saglabātu divu valstu risinājuma iespējamību;

6.  atkārtoti uzsver, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Izraēlas apmetnes Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē ir nelikumīgas; prasa nekavējoties, pilnībā un pastāvīgi iesaldēt visus Izraēlas apmetņu būvniecības un paplašināšanas darbus un izbeigt palestīniešu ģimeņu padzīšanu no viņu mājām un palestīniešu māju nojaukšanu;

7.  mudina ES un dalībvalstis uzņemties aktīvāku politisko lomu, arī Tuvo Austrumu Kvartetā, centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atbalsta augstās pārstāves centienus radīt reālas izredzes miera procesa atsākšanai; uzsver, ka ir jāievēro ES un Izraēlas asociācijas nolīgums par palestīniešu cilvēktiesībām;

8.  aicina „Hamas” atzīt Izraēlas tiesības pastāvēt un mudina Palestīniešu pašpārvaldi un Izraēlas valdību atsākt Tuvo Austrumu miera procesu;

9.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika