Procedura : 2012/2911(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0567/2012

Teksty złożone :

B7-0567/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/12/2012 - 11.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0506

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 136kWORD 79k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0561/2012
10.12.2012
PE502.564v01-00
 
B7-0567/2012

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie decyzji rządu Izraela o rozbudowie osiedli na Zachodnim Brzegu  (2012/2911(RSP))


Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji rządu Izraela o rozbudowie osiedli na Zachodnim Brzegu  (2012/2911(RSP))  
B7‑0567/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając decyzję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 29 listopada 2012 r. o przyznaniu Palestynie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje, zwłaszcza rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie sytuacji w Gazie(1) oraz rezolucję z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie polityki UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy(2),

–   uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucje z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy(3), z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu(4), z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy(5) oraz z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy(6),

–   uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967), 338 (1973) i 1860 (2009),

–   uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–   uwzględniając IV konwencję genewską z 1949 r.,

–   uwzględniając układ o stowarzyszeniu UE-Izrael, w szczególności jego art. 2,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że dnia 29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło, większością ponad dwóch trzecich swoich 193. członków (138 głosów za, 9 przeciw i 41 wstrzymujących się), podniesienie statusu Palestyny w ONZ do poziomu nieczłonkowskiego państwa obserwatora;

B.  mając na uwadze, że rezolucja ONZ zatwierdziła stanowisko Palestyny, w myśl którego Zachodni Brzeg, Wschodnia Jerozolima i Strefa Gazy, okupowane przez Izrael od 1967 r., tworzą państwo palestyńskie;

C. mając na uwadze, że powyższa decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ powinna dać nowy impuls wysiłkom pokojowym mającym na celu wypracowanie rozwiązania przewidującego koegzystencję dwóch państw w granicach z 1967 r.;

D. mając na uwadze, że w dzień po przyjęciu rezolucji ONZ nr A/67/L.28 Izrael ogłosił kontynuację planów budowy 3000 nowych budynków mieszkalnych dla osadników na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie – znanych pod nazwą projekt E1 – co powszechnie potępiła społeczność międzynarodowa, w tym Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, uznając, że projekt ten szkodzi procesowi pokojowemu i poważnie zagraża możliwości znalezienia dwupaństwowego rozwiązania, ponieważ odizolowałby Zachodni Brzeg od Wschodniej Jerozolimy i podzielił Zachodni Brzeg;

E.  mając na uwadze, że UE wielokrotnie potwierdzała swoje poparcie dla koncepcji dwóch państw – państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego – współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa; mając na uwadze, że zaapelowała o wznowienie bezpośrednich rozmów pokojowych między Izraelem a Palestyńczykami i oświadczyła, że nie należy uznawać żadnych innych zmian granic wyznaczonych przed rokiem 1967, w tym w odniesieniu do Jerozolimy, niż zmiany uzgodnione przez obie strony;

F.  mając na uwadze, że nie można kwestionować niezbywalnego prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia i państwowości, jak również prawa państwa izraelskiego do istnienia;

G. mając na uwadze, że nowe osiedla – szczególnie jeśli chodzi o obszar E1, gdzie budowa osiedli podzieliłaby Zachodni Brzeg na dwie części – uniemożliwiłyby utworzenie państwa palestyńskiego popartego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ;

H. mając na uwadze, że w myśl prawa międzynarodowego izraelskie osiedla są nielegalne i od wielu lat stanowią jedną z głównych przeszkód dla działań pokojowych;

I.   mając na uwadze, że produkty wytwarzane na obszarze izraelskich osiedli wciąż trafiają na rynek unijny na preferencyjnych warunkach, pomimo tego że prawodawstwo UE nie zezwala na ich import na preferencyjnych warunkach określonych w układzie o stowarzyszeniu między UE i Izraelem;

J.   mając na uwadze, że Izrael wciąż okupuje Zachodni Brzeg, Wschodnią Jerozolimę i Strefę Gazy, jednocześnie oskarżając Palestyńczyków o uchylanie się od negocjacji poprzez kontynuowanie kampanii na rzecz podwyższenia ich statusu w ONZ;

K. mając na uwadze, że Parlament zdecydowanie potępił wszelkie ekstremistyczne postawy osadników oraz akty przemocy i nękania skierowane przeciwko palestyńskiej ludności cywilnej, a także zaapelował do rządu i władz Izraela o postawienie sprawców tych czynów przed wymiarem sprawiedliwości i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, ponieważ brak odpowiedzialności prowadzi do bezkarności;

L.  mając na uwadze, że art. 2 układu o stowarzyszeniu UE–Izrael stanowi wyraźnie, iż „stosunki między Stronami, jak również wszystkie postanowienia samego Układu opierają się na poszanowaniu praw człowieka i na zasadach demokracji, którymi Strony kierują się w swojej polityce wewnętrznej i zagranicznej i które stanowią istotny element niniejszego Układu”;

1.  wyraża zdecydowane poparcie dla decyzji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 29 listopada 2012 r. o przyznaniu Palestynie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora w ONZ, co powinno dać nowy impuls negocjacjom pokojowym między Izraelczykami i Palestyńczykami;

2.  zdecydowanie potępia ogłoszenie przez rząd Izraela w następstwie decyzji ONZ planów budowy 3 000 nowych mieszkań na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie;

3.  wzywa rząd Izraela do natychmiastowego zaprzestania wszelkich operacji zasiedlania i rozbudowy na okupowanych terytoriach palestyńskich;

4.  podkreśla, że zobowiązanie rządu Izraela do przestrzegania obowiązków wynikających z międzynarodowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego względem ludności palestyńskiej musi być w pełni brane pod uwagę w stosunkach UE z Izraelem;

5.  wzywa Komisję i Radę do zawieszenia wszystkich umów między UE a Izraelem zgodnie z art. 2 układu o stowarzyszeniu do momentu rozwiązania problemu osiedli, produktów wytwarzanych w osiedlach i przemocy ze strony osadników;

6.  potępia decyzję rządu izraelskiego o wstrzymaniu wypłaty 100 milionów USD palestyńskich wpływów z podatków, co osłabia budżet Autonomii Palestyńskiej, oraz wzywa do natychmiastowego przekazania tych dochodów;

7.  przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla koncepcji dwóch państw w granicach z 1967 r. z Jerozolimą jako stolicą obu państw – Izraela oraz sąsiadującej z nim niepodległej, demokratycznej i zdolnej do samostanowienia Palestyny – współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

8.  ponownie stwierdza, że nie można przyjąć militarnego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego; z zadowoleniem przyjmuje więc wszelkie podejmowane zabiegi dyplomatyczne; wzywa Radę, aby dołożyła wszelkich starań w celu ułatwienia negocjacji;

9.  podkreśla, że faktyczne rozwiązanie obecnego kryzysu można znaleźć jedynie wtedy, gdy przeprowadzone zostaną konstruktywne i kompleksowe negocjacje, Izrael wycofa się z terytoriów okupowanych od 1967 r. i zostanie osiągnięte sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, którym może być tylko rozwiązanie dwupaństwowe – utworzenie państwa palestyńskiego w granicach z roku 1967 ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie – oraz kompleksowe rozwiązanie kwestii wszystkich palestyńskich uchodźców na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 194;

10. potwierdza, że rozwój stosunków między UE a Izraelem musi być zdecydowanie uzależniony od przestrzegania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego;

11. wzywa Radę i Komisję do natychmiastowego przerwania procesu zacieśniania stosunków między UE a Izraelem;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, rządowi Izraela i Knesetowi.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0454.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0298.

(3)

Dz.U. C 314 E z 21.12.2006, s. 324.

(4)

Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 579.

(5)

Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 138.

(6)

Dz.U. C 184 E z 6.8.2009, s. 68.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności