Procedura : 2012/2911(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0568/2012

Teksty złożone :

B7-0568/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/12/2012 - 11.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0506

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 115kWORD 68k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0561/2012
10.12.2012
PE502.565v01-00
 
B7-0568/2012

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie decyzji rządu Izraela o rozbudowie osiedli na Zachodnim Brzegu  (2012/2911(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji rządu Izraela o rozbudowie osiedli na Zachodnim Brzegu  (2012/2911(RSP))  
B7‑0568/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie praw człowieka i demokracji w Izraelu i Palestynie,

–   uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych ONZ oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ z 1979 i 1980 r.,

–   uwzględniając wnioski Rady z 8 grudnia 2009 r., 13 grudnia 2010 r. i 18 lipca 2011 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–   uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza w odniesieniu do nowego statusu Palestyny jako nieczłonkowskiego państwa-obserwatora;

–   uwzględniając poświęcone przedmiotowej kwestii rezolucje ONZ, rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z 1947 r. i nr 194 z 1948 r. oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 z 1967 r., nr 338 z 1973 r., nr 1397 z 2002 r., nr 1515 z 2003 r. i nr 1850 z 2008 r.,

–   uwzględniając ustalenia zawarte w I porozumieniach z Oslo;

–   uwzględniając oświadczenia Kwartetu Bliskowschodniego, a w szczególności oświadczenie z dnia 23 września 2011 r.,

–   uwzględniając art. 122 ust. 5 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w zeszłym tygodniu rząd izraelski ogłosił zamiar wybudowania 3000 „budynków osadniczych” we Wschodniej Jerozolimie, Judei, Samarii i na obszarze E1 w pobliżu Jerozolimy w odpowiedzi na jednostronną inicjatywę Autonomii Palestyńskiej dotyczącą uznania ich państwowości w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ;

B.  mając na uwadze, że dotychczas rząd izraelski zatwierdził budowę we Wschodniej Jerozolimie wielkich bloków osadniczych oraz plany dotyczące budów na obszarze E1, przy czym nie zatwierdził żadnych dodatkowych budów w innych miejscach;

C.  mając na uwadze, że Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Hiszpania, Dania i USA wypowiedziały się przeciwko wznoszeniu „budynków osadniczych”;

D. mając na uwadze, że Palestyna jest obecnie nieczłonkowskim państwem-obserwatorem w ONZ i dlatego może składać wniosek o członkostwo w organach międzynarodowych;

E.  mając na uwadze, że Izrael wciąż jest zobowiązany do negocjacyjnego rozwiązania konfliktu z Palestyńczykami w oparciu o koncepcję dwóch państw oraz że wielokrotnie wzywał do wznowienia rozmów bezpośrednich;

F.  mając na uwadze, że w przeszłości Izrael zamroził swój program budownictwa osadniczego na dziewięć miesięcy jako warunek wstępny wznowienia negocjacji z Autonomią Palestyńską;

1.  podkreśla ciągłe prawo Izraela do obrony i bezpieczeństwa; stwierdza, że domy osadnicze są kwestią oddzielną od aktów przemocy ze strony Hamasu, oraz podkreśla, że obie sprawy nie powinny stanowić głównej przeszkody dla wznowienia rozmów bezpośrednich;

2.  zauważa, że żydowskie osiedla we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu uważa się za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, czwartej konwencji genewskiej i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie osiedli przyjętych w 1979 i 1980 r.;

3.  wyraża zaniepokojenie, że jednostronna inicjatywa Autonomii Palestyńskiej w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ jest sprzeczna z ustaleniem dotyczącym poszukiwania „rozwiązania w drodze negocjacji”, o którym mowa w porozumieniach z Oslo;

4.  wyraża głębokie zaniepokojenie rozbudową osiedli izraelskich na obszarach określanych jako „obszary palestyńskie” oraz przypomina władzom Izraela o ich zobowiązaniach wynikających z I porozumienia z Oslo; wzywa władze izraelskie, by zrezygnowały z rozbudowy osiedli i ułatwiły w ten sposób wznowienie negocjacji bezpośrednich;

5.  w związku z tym zwraca się do prezydenta M. Abbasa o natychmiastowe wznowienie bezpośrednich rozmów z Izraelem;

6.  ponownie wyraża swoje poparcie rozwiązania polegającego na współistnieniu dwóch państw, uzgodnionego i honorowanego przez Izraelczyków i Palestyńczyków i opartego na granicach z 1967 r., wraz z umowami opartymi na zasadzie „ziemia za pokój”, dzięki któremu samodzielne państwo palestyńskie, obejmujące zarówno Zachodni Brzeg Jordanu, jak i Strefę Gazy, oraz państwo izraelskie współistniałyby obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie; przypomina, że można do tego doprowadzić tylko w drodze negocjacji pod egidą Kwartetu ONZ, a nie poprzez jednostronne działania;

7.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rządom i parlamentom państw członkowskich Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, prezydentowi Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności