Förfarande : 2012/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0568/2012

Ingivna texter :

B7-0568/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2012 - 11.6

Antagna texter :

P7_TA(2012)0506

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 118kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0561/2012
10.12.2012
PE502.565v01-00
 
B7-0568/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om den israeliska regeringens beslut att utöka bosättningarna på Västbanken (2012/2911(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om den israeliska regeringens beslut att utöka bosättningarna på Västbanken (2012/2911(RSP))  
B7‑0568/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om mänskliga rättigheter och demokrati i Israel och Palestina,

–   med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt FN:s säkerhetsråds resolutioner från 1979 och 1980,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 8 december 2009, den 13 december 2010 och den 18 juli 2011 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–   med beaktande av FN-stadgan, särskilt Palestinas nya observatörsstatus som icke‑medlemsstat i FN,

–   med beaktande av FN:s resolutioner i denna fråga: FN:s generalförsamlings resolution 181 från 1947 och 194 från 1948 samt FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 från 1967, 338 från 1973, 1397 från 2002, 1515 från 2003 och 1850 från 2008,

–   med beaktande av de överenskommelser som preciseras i Oslo I-avtalet,

–   med beaktande av Mellanösternkvartettens uttalanden, framförallt uttalandet av den 23 september 2011,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förra veckan meddelade den israeliska regeringen att man planerar att bygga 3 000 bostäder i östra Jerusalem, Judéen, Samarien och E1-området nära Jerusalem i reaktion på den palestinska myndighetens ensidiga initiativ att ansöka om erkännande som stat av FN:s generalförsamling.

B.  Hittills har den israeliska regeringen godkänt byggande av större bosättningar i östra Jerusalem och byggnadsplaner för E1-området. Inga ytterligare bosättningar har godkänts på några andra platser.

C. Storbritannien, Frankrike, Sverige, Spanien, Danmark och USA har kritiserat byggandet av bosättningar.

D. Palestina har nu observatörsstatus som icke-medlemsstat i FN och kan därför ansöka om att bli medlem i internationella organ.

E.  Israel står fast vid sitt åtagande för en framförhandlad lösning av konflikten med palestinierna på grundval av tvåstatslösningen, och har upprepade gånger begärt att de direkta samtalen ska återupptas.

F.  Israel har tidigare lagt sina byggnadsplaner på is under nio månader, som ett villkor för att återuppta förhandlingarna med den palestinska myndigheten.

1.  Europaparlamentet understryker Israels fortsatta rätt till självförsvar och säkerhet. Parlamentet anser att frågan om bosättningar måste hållas isär från frågan om det Hamas‑ledda våldet och understryker att ingen av frågorna bör utgöra ett större hinder för återupptagande av de direkta samtalen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de israeliska bosättningarna i östra Jerusalem och på Västbanken betraktas som olagliga enligt internationell rätt, den fjärde Genèvekonventionen och FN:s säkerhetsråds resolutioner om bosättningar som antogs 1979 och 1980.

3.  Europaparlamentet uttrycker oro för att det ensidiga initiativet från den palestinska myndighetens sida i FN:s generalförsamling strider mot överenskommelsen om att eftersträva en framförhandlad lösning, i enlighet med Osloavtalen.

4.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över utökningen av israeliska bostäder på områden som förklarats vara palestinska, och påminner de israeliska myndigheterna om deras åtaganden enligt Oslo I-avtalet. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna stoppa utökningen av bosättningar för att underlätta återupptagandet av direkta förhandlingar.

5.  Europaparlamentet uppmanar i anslutning till detta president Abbas att utan ytterligare dröjsmål återuppta de direkta samtalen med Israel.

6.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för en tvåstatslösning som israeler och palestinier ingår avtal om och respekterar och som bygger på 1967 års gränser med överenskomna byten enligt principen ”land mot fred”, så att resultatet blir en livskraftig palestinsk stat som omfattar både Västbanken och Gaza, och en israelisk stat, som lever tillsammans i fred och säkerhet. Parlamentet påminner om att denna lösning endast kan uppnås genom direkta förhandlingar under överinseende av FN‑kvartetten och inte genom ensidiga åtgärder.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy