Postup : 2012/2911(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0569/2012

Předložené texty :

B7-0569/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/12/2012 - 11.6

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0506

NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 56k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0561/2012
10. 12. 2012
PE502.566v01-00
 
B7-0569/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o rozhodnutí izraelské vlády rozšířit osady na Západním břehu Jordánu (2012/2911(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dominique Vlasto za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí izraelské vlády rozšířit osady na Západním břehu Jordánu (2012/2911(RSP))  
B7‑0569/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na příslušné rezoluce OSN, zejména na rezoluci Valného shromáždění OSN 181 (1947) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) a 1850 (2008),

–   s ohledem na dohody z Osla (vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze dne 13. září 1993,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, zejména na prohlášení o rozšiřování osad ze dne 8. června 2012 a 2. prosince 2012,

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě přijaté dne 10. prosince 2012,

–   s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–   s ohledem na prozatímní dohodu o západním břehu Jordánu a pásmu Gazy ze dne 28. září 1995,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že Izrael oznámil, že plánuje postavit přibližně 3 000 nových bytových jednotek na Západním břehu Jordánu, a to i ve východním Jeruzalémě;

B.  vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka a několik členských států proti oznámenému rozšiřování osad formálně protestovaly a povolaly izraelské velvyslance, aby tuto záležitost vysvětlili;

C. vzhledem k tomu, že dne 29. listopadu 2012 byla přijata rezoluce Valného shromáždění OSN, která Palestině uděluje status nečlenského pozorovatelského státu v OSN;

D. vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení, jež se zakládá na existenci dvou států, tedy státu Izrael a s ním sousedícího nezávislého demokratického a životaschopného státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí;

E.  vzhledem k tomu, že na základě dohod z Osla z roku 1993 byl Západní břeh Jordánu rozdělen na tři zóny: oblast A, B a C; vzhledem k tomu, že oblast C, která spadá pod izraelskou civilní a bezpečnostní kontrolu, představuje 62 % území Západního břehu Jordánu a je jedinou souvislou oblastí, v níž se nachází nejvíce úrodné a na zdroje bohaté půdy; vzhledem k tomu, že v prozatímní dohodě o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy z roku 1995 se uvádí, že zóna C bude postupně převedena pod palestinskou jurisdikci;

F.  vzhledem k tomu, že východní Jeruzalém je stále více oddělen od Západního břehu, přičemž historické jádro Jeruzaléma je stále více odděleno od východního Jeruzaléma;

G. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil svou podporu státotvornému úsilí prezidenta Mahmúda Abbáse a předsedy vlády Saláma Fajjáda a uznal i uvítal úspěch, kterým byl korunován dvouletý plán budování státu předsedy vlády Fajjáda;

1.  je vážně znepokojen zprávou o tom, že izraelská vláda oznámila výstavbu přibližně 3 000 nových bytových jednotek na Západním břehu Jordánu, a to i ve východním Jeruzalémě;

2.  zdůrazňuje, že taková expanze může být krokem oslabujícím vyhlídky na životaschopnou Palestinu;

3.  vítá závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě přijaté dne 10. prosince 2012,

4.  znovu vyjadřuje rozhodnou podporu řešení, jež se zakládá na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím z roku 1967, přičemž hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého budou izraelský stát a nezávislý, demokratický, sousední a životaschopný palestinský stát existovat bok po boku v míru a bezpečí; plně podporuje závěry Rady ohledně mírového procesu na Blízkém východě ze dne 14. května 2012, v nichž se opakuje, že EU neuzná žádné změny hranic (až na změny dohodnuté mezi oběma dotčenými stranami) oproti stavu před rokem 1967, ani co se týče města Jeruzalém;

5.  zdůrazňuje význam ochrany palestinských obyvatel a jejich práv v oblasti C a východním Jeruzalémě, což je pro zachování životaschopnosti řešení, jež se zakládá na existenci dvou států zásadní;

6.  zdůrazňuje, že izraelské osady na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě jsou podle mezinárodního práva nezákonné; žádá okamžité, úplné a trvalé zastavení veškeré výstavby izraelských osad a jejich rozšiřování;

7.  naléhavě žádá EU a její členské státy, aby opět hrály aktivnější politickou úlohu, a to i v rámci kvartetu, ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; podporuje vysokou představitelku v jejím úsilí o vytvoření důvěryhodné perspektivy pro obnovu mírového procesu;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci blízkovýchodního Kvartetu, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi Palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí