Procedūra : 2012/2911(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0569/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0569/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/12/2012 - 11.6

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0506

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 56k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0561/2012
10.12.2012
PE502.566v01-00
 
B7-0569/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (2012/2911(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dominique Vlasto PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (2012/2911(RSP))  
B7‑0569/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas, jo īpaši ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju Nr. 181 (1947) un ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 242 (1967), Nr. 252 (1968), Nr. 338 (1973), Nr. 476 (1980), Nr. 478 (1980), Nr. 1397 (2002), Nr. 1515 (2003) un Nr. 1850 (2008),

–   ņemot vērā 1993. gada 13. septembra Oslo vienošanās (Deklarāciju par pagaidu pašpārvaldes kārtības principiem),

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus, jo īpaši 2012. gada 8. jūnija un 2012. gada 2. decembra paziņojumus par apmetņu paplašināšanu,

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 10. decembra secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–   ņemot vērā ANO Statūtus,

–   ņemot vērā 1995. gada 28. septembra Pagaidu vienošanos par Rietumkrastu un Gazas joslu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Izraēla ir paziņojusi par plāniem uzcelt apmēram 3000 jaunu mājokļu Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē;

B.  tā kā Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un vairākas dalībvalstis ir izteikušas oficiālus protestus un izsaukušas Izraēlas vēstniekus saistībā ar paziņojumu par apmetņu paplašināšanu;

C. tā kā 2012. gada 29. novembrī tika pieņemta ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija, ar kuru Apvienoto Nāciju Organizācijā Palestīnai piešķirts tādas novērotājas valsts statuss, kura nav ANO dalībvalsts;

D. tā kā ES atkārtoti ir apliecinājusi atbalstu divu valstu risinājumam, saskaņā ar kuru Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, blakus esoša un dzīvotspējīga Palestīnas Valsts pastāv līdzās mierā un drošībā;

E.  tā kā 1993. gada Oslo vienošanās paredzēja Rietumkrasta teritoriju sadalīt trīs apgabalos — A, B un C apgabalā; tā kā C apgabals, kas ir Izraēlas civilajā un drošības kontrolē, aizņem 62 % no teritorijas un ir vienīgā vienlaidus teritorija ar visauglīgāko un resursiem bagātāko zemi Rietumkrastā; tā kā 1995. gada Pagaidu vienošanās par Rietumkrastu un Gazas joslu noteica, ka C apgabalu varētu pakāpeniski nodot palestīniešu jurisdikcijā;

F.  tā kā Austrumjeruzaleme aizvien vairāk tiek atgriezta no Rietumkrasta, savukārt Jeruzalemes vēsturiskais centrs aizvien vairāk tiek atdalīts no pārējās Austrumjeruzalemes;

G. tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt izteicis atbalstu prezidenta Mahmoud Abbas un premjerministra Salam Fayyad centieniem valsts veidošanas jomā, kā arī ir atzinis un paudis gandarījumu par premjerministra Salam Fayyad valsts izveides divu gadu plāna panākumiem,

1.  ir ļoti nobažījies par Izraēlas valdības paziņojumu attiecībā uz apmēram 3000 jaunu mājokļu celtniecību Rietumkrastā, tostarp Austrumjeruzalemē;

2.  uzsver, ka šāda ekspansija var būt rīcība, kas apdraud dzīvotspējīgas Palestīnas perspektīvas;

3.  atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 10. decembra secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu;

4.  atkārtoti pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā ir 1967. gada robežas, ar kuru saskaņā Jeruzaleme ir abu valstu galvaspilsēta un Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, blakus esoša un dzīvotspējīga Palestīnas Valsts pastāv līdzās mierā un drošībā; pilnībā atbalsta Padomes 2012. gada 14. maija secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu, kuros atkārtoti uzsvērts, ka ES neatzīs nekādas izmaiņas robežās, kādas pastāvēja līdz 1967. gadam, tostarp attiecībā uz Jeruzalemi, izņemot izmaiņas, par kurām vienojušās abas iesaistītās puses;

5.  uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt C apgabalā un Austrumjeruzalemē dzīvojošos palestīniešus un viņu tiesības, jo tam ir būtiska nozīme, lai saglabātu divu valstu risinājuma iespējamību;

6.  uzsver, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Izraēlas apmetnes Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē ir nelikumīgas; prasa nekavējoties, pilnībā un pastāvīgi iesaldēt visus Izraēlas apmetņu būvniecības un paplašināšanas darbus;

7.  no jauna mudina ES un dalībvalstis uzņemties aktīvāku politisko lomu, arī Tuvo Austrumu Kvartetā, centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; pauž atbalstu augstajai pārstāvei centienos radīt ticamas izredzes miera procesa atsākšanai;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika